🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alexander
következő 🡲

Alexander Halensis, Halesi, B., OFM (Hales Owen, Shropshire grófság, Anglia, 1185 k.-Párizs, 1245. aug. 21.): egyetemi tanár, skolasztikus. - Vsz. 1201: a párizsi egy-en kezdett tanulni. 1210: a facultas artium tanára, 1213: kezdte teol. tanulm-ait, 1220: magiszter és az egy. tanára. 1229: Bianca kirnő és a p. legátus vitája miatt a prof-ok és növ-ek nagy részével ~ is Angers-ba költözött. 1230. VIII-1231. V: Rómában az egy. prokurátura. Már 1226: a londoni Szt Pál-szegyh. knk-ja, de csak 1231: látogatott el Angliába. 1232: ismét Párizsban tanított, III. Henrik ang. kir. követe 1235: Szt IX. Lajosnál. 1236: a gazdag és tekintélyes knk-egy. tanár lemondott mindenéről, s egész Párizs csodálkozására belépett a ferences r-be, mely általa nyert katedrát az egy-en. Mint az egy. dékánja vett részt az I. lyoni zsin-on. A doctor irrefragabilis, 'cáfolhatatlan tudós', doctor doctorum, 'legnagyobb tudós', doctor primus, 'legelső doktor', fons vitae, 'élet forrása', monarcha theologorum, 'teológusok fejedelme' címekkel tisztelték meg. **

LThK I:306. - BS I:784.

Alexander Severus, Marcus Aurelius (Fönícia, 208.-235. márc.): Heliogabalus utódaként római császár 222-235: Szt I. Orbán és Szt Pontianus p-k idejében. - Septimius Severus unokaöccse. Heliogabalus udvarában nevelkedett. A cs. maga mellé vette, majd féltékenységből meg akarta öletni. 222: egyhangú lelkesedéssel emelték cs-rá. Kiskorúsága miatt anyja, Mammea, s a jogász Ulpianus kormányoztak. ~ a tudósokat jobban becsülte, mint a katonákat, ezért 228: Ulpianust a szeme láttára ölték meg. Ellenállást váltott ki azzal, hogy anyjának és nagyanyjának még katonai kérdésekben is szerepet hagyott. 232-34: a perzsákkal háborúzott. 235: a germánok ellen indult a Rajnához, de amikor katonái látták, hogy alkudozni kezd az ellenféllel, megölték. Utóda →Maximinus Thrax lett. - Uralma alatt a ker-ek nyugalmat élveztek, mert „eltűrte” őket. **

Pallas XIV:1074. - Vanyó IV:262. - Pecz 1985. II/2:776. (†234)


Alexander (gör. 'férfiakat elűző'), Sándor: 1. →Nagy Sándor. 2. ~ Balasz: Szíria királya (ur. Kr. e. 150–145). Antiokhosz Epiphanész fiaként lépett föl. A jogos trónörökössel, Demetriosz Szótérrel folytatott harcaiban Egyiptom támogatta, majd különféle engedmények fejében Makkabeus Jonatán is melléje szegődött. A róm-ak szintén biztosították rokonszenvükről. Az egyiptomi Ptolemaiosz Philométor hozzáadta a leányát, Kleopátrát. Demetriosz halála után úgy látszott, hogy trónja biztonságban van, de 147: Philométor Demetriosz fia mellé állt, és ~t egy vesztett csatája után 145: megölték. – 3. Nagy Heródes és a hasmoneus Mariamne fia. Apja Kr. e. 7: a testvérével, Arisztobulosszal együtt kivégeztette. – 4. Cirenei →Simon fia, Rufusz testvére (Mk 15,21). – 5. főpap, tagja annak a főtanácsnak, amely maga elé idézte Pétert és Jánost (ApCsel 4,6). – 6. az az ember, aki Efezusban jelentős szerepet játszott a Demeter (→Demetriosz 4.) ezüstműves szította lázadásban; a zsidók előretuszkolták, hogy magyarázza meg a helyzetet, de amikor az efezusiak megtudták, hogy zsidó, letorkolták (19,33 kk.). – 7. hűtlen keresztény, akit Pál átadott a sátánnak, hadd tanulja meg, hogy ne káromkodjék (1Tim 1,20). – 8. Pál ellenfele, a bronzműves (2Tim 4,14). R.É.

BL:43.