🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bessenyei
következő 🡲

Bessenyei György, nagybesenyői (Bercel, Szabolcs vm., 1747?-Pusztakovácsi, Bihar vm., 1811. febr. 24.): testőr, író. - Heves vm-ből származó, szegényedő ősi nemesi család 10 gyermeke közül nyolcadikként született. A kétéves elemit falujában végezte, 1755: a sárospataki Ref. Koll. declinista o-ába iratták. 1760: az 5 év gimn. elvégzése után apja hazavitte, ahol házitanítója, Kováts Pál lat. stílusgyakorlatokra oktatta, majd a gazdálkodásban segített, „hevert”. 1765. VI. 8: két bátyját követve testőr lett Bécsben. Ném., fr., ol. nyelvet tanult, 1768/69 fordulóján a kirnő lányát kísérve közel 3 hónapot töltött Olo-ban. 1770: kezdett írni, majd Ágisát a kirnőnek ajánlhatta, olykor ford-okkal kedveskedett neki. 1772: megismerkedett Beleznai Miklóssal, a m. prot-ok befolyásos világi vez-jével. 1773: kilépett a testőrségből mint gárdahadnagy, s Beleznai közbenjárásával a m. prot. ügyek képviselője lett. 1777: a Ratio Educationis pártjára állt, versben gúnyolta ki pártfogóját, Teleki Józsefet. 1779. VIII. 15: katolizált. 1780. I: Mária Terézia udvari kvtárossá nevezte ki. 1781: Der Mann ohne Vorurtheil c. ném. nyelvű lapját írta és szerk. - 1782 tavaszán II. József csak kis nyugdíjat folyósított számára. Ügynökösködött, csődbe jutott, s 1782 őszén elhagyta Bécset. Bercelen, majd Feketetótin gazdálkodott. 1787: a Berettyó-parti Pusztakovácsiba költözött. 1790: Bihar vm. táblabírójának választotta; megismerkedett Kazinczy Ferenccel. 1796: újabb nagy alkotói korszaka bontakozott ki. 1804: írótársainak szellemisége miatt a kancellária utasítására figyeltette a vm. alispánja. László bátyja lánya, Anna hozzá költözött gondviselőnek. 1806: több írását a sárospataki Koll-nak ajándékozta. - 1898: Bessenyei Kör alakult Nyíregyházán; 1940: átszállították hamvait a nyíregyházi temetőbe; 1972 óta a nyíregyházi Tanárképző Főisk. névadója. - M: Ágis tragédiája. Bécs, 1772. - Hunyadi László tragédiája. Uo., 1772. - Esztergházi vigasságok. Delfén. Uo., 1772. - Az embernek próbája. (Pope után, ford.) Uo., 1772. - Buda tragédiája. Pozsony, 1773. - A szt ap. Tamás, mint ellenállhatatlan bizonysága a Jézus Krisztus istenségének. (Ném-ből ford. Mária Terézia parancsára) Pozsony, 1773. - Die Amerikaner (Kazinczy Ferenc ford-ában: Az amerikai Podócz és Kazimir keresztyén vallásra való megtérése.) Kassa, 1776. - Lucanus első kv-e. (Ford.) Pozsony, 1776. - A mi urunk Jézus Krisztus haláláról való gondolatok. (Ford. fr-ból) Uo., 1777. - A filozófus. Bécs, 1777. - Die Geschäfte der Einsamkeit. Wien, 1777. - Futó darabok. (Bécs), 1777. - Bessenyei György Társasága. Uo., 1777. - Anyai oktatás. Uo., 1777. - Hunyadi János élete s viselt dolgai. Uo., 1778. - Galant levelek. Uo., 1778. - Magyarság. H.n., 1778. - A hármas vitézek vagy triumviratus. Szomorújáték 5. fv. (Ford. Voltaire után). Uo., 1779. - A Holmi. Uo., 1779. - Magyar Néző. Uo., 1779. - Egy m. társaság iránt való jámbor szándék. Uo., 1790. - A bihari remete, v. a világ így megyen. Holmi. Debrecen, 1894. - A term. világa, v. a józan okosság. Bp., 1898. - Lais, v. az erkölcsi makacs. Uo., 1899. - Tarimenes utazása. Uo., 1930. - B. Gy. kisebb költeményei. Nyíregyháza, 1931. - A törv-ek útja. Tudós Társaság. Bp., 1931. - Az eszterházi vigasságok. Delfén. Mo-nak törv-es állása. Uo., 1941. - A társaságnak eredete és országlása. Uo., 1942. - A m. nemz-nek szokásairól, erkölcseiről... 1. kv. Egész Eu. formája a 11-dik sz-ban. Uo., 1942. - Rómának viselt dolgai. 1-2. köt. Uo., 1966-1972. - Tolerantia 1778. Nyíregyháza, 1978. - B. Gy. vál. művei. Bp., 1953. (M. Klasszikusok) - B. Gy. vál. írásai. Uo., 1961. - A Holmi. Uo., 1983. (Krit. kiad.) - Prózai munkák 1802-1804. Uo., 1986. (Krit. kiad.) - B. Gy. vál. művei. Uo., 1987. (M. Remekírók) Cs.S.

Závodszky Károly: B. Gy. Irod. tanulm. Bp., 1872. - Szinnyei I:999. - Csóka J. Lajos: ~ és a bécsi udvar. Pannonhalma, 1936. - Vajthó László: B. (1747-1947). Bp., 1947. - Gálos Rezső: B. Gy. életrajza. Uo., 1951. - Szauder József: B. Uo., 1953. - MIL I:151-56. - Bíró Ferenc: A fiatal B. és íróbarátai. Bp., 1976. - MItB II:347-56. - Bánszki István: B-tükör (1772-1982). Nyíregyháza, 1982.