🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cantus Catholici
következő 🡲

Cantus Catholici (lat. 'katolikus énekek'): 1. ~ régi és új deák és magyar ajitatos egyházi énekek és litániák... Lőcse, 1651. Az első nyomtatott m. kat. énekeskv. Kisdy Benedek pp. védnöksége alatt szerk. →Szölősy Benedek SJ. - A litániákkal együtt 120 m., 78 lat. és 2 vegyes nyelvű éneket tartalmaz, köztük 129 hangjegyeset. Figyelemre méltó m. előszava. Énekanyagának forrásai a késő kk-ra visszanyúló hagyomány, a hitújításkori közös énekkincs, a sz. első felében meginduló verses antifóna-, himnusz- és zsoltárford-ok (Pázmány Péter imakv-e 1606, →Hajnal Mátyás elmélkedései 1629, 1642, →Nyéki Vörös Mátyás munkái), és a szerk. saját ford-ai. Dallamaival énekeljük a →Hozsanna 1, 5, 11, 13, 16, 22, 28, 34, 36, 82, 84, 87, 96, 98, 101, 102, 119, 133, 135/B, 137, 152, 154, 167, 170, 182, 186, 191, 192, 193, 204, 237, 270, 276/B, 278, 288, 289, 295, 302; az →Éneklő Egyház 5, 8, 21, 24, 31, 50, 51, 83, 98, 102, 104, 108, 110, 118, 128, 138, 189, 196, 208, 213, 252, 276, 278, 281, 294, 312, 326, 350, 356, 357; szövegével az Éneklő Egyház 27, 28. énekét. - Bőv. kiadása (2.) Nagyszombat, 1675. Ajánlása Szelepcsényi György esztergomi érs-nek szól, erre utal a 3. kiad. (Uo., 1703) címe: ~ ex editione Szelepcseniana... A ~ 5 kiadása közül énekszövegekben ez a leggazdagabb. A kihagyott, főleg lat. énekek helyébe Kájoni Cantionale Catholicumából mintegy 50 ének került. A 4. (Nagyszombat, 1738) és 5. kiad. (Buda és Nagyszombat, 1792) mind tartalmában mind kiállításában hanyatlást mutat. Az 1651-es és 1675-ös anyagának új kiadása a M. Irod. Ritkaságok sorozat 35., 38. és 39. kötete (1938). Dallamaival énekeljük a Hozsanna 74, 257, 281 sz. énekét.  - 2. ~ Pysne Katholicke: az előzőhöz hasonló tót-lat. énekeskv. Lőcse, 1654. Szerk. Szölősy Benedek SJ. Az előzőtől teljesen független gyűjt. a felvidéki szl. kat-ok számára, elsősorban cseh forrásokból. 2. kiad. Nagyszombat, 1700. - 3. ~ Latino-Hungarici... Magyar és deák, keresztyéni Catholicus énekek. Kassa, 1674. Az előzőktől teljesen független lat-m. énekeskv. →Szegedy Ferenc Lénárd pp. „akarattyából és bővkezű adakozásából” a jezsuita akad. nyomdája állította elő. Dallamközléseiben Szölősy gyűjt-én alapszik, de szövegeit ismeretlen szerk. átd. Jobbára mellőzve a hagyományos énekeket, a kántorok készletét az állandó miserészek ford-aival és a sztek ünnepeire szánt énekekkel egészítette ki. 457 m., 92 lat. és 20 vegyes nyelvű éneket tartalmaz 101 dallammal, melyeket ma is éneklünk a Hozsanna 7, 12, 17, 30, 31, 40, 44, 70, 76, 85, 89, 95, 99, 107, 219, 222, 228, 296, 305, 184/A, 218/B sz. énekében. P.G.

1. RMKT XVII:7. (a m. énekek kritikai kiadása) - RMDT I-II. (a dallamok kritikai kiadása) - M. Kv-szle 1967:78. - RMDT II:40. - MoZt II:166. - 2. Burlas-Fiser-Horejs 1954:79. (ismertetés és dallamközlés) - M. Kvszle 1967:78. - RMDT II:41.- MoZt II:177. - 3. Bogisich 1886. - RMTK XVII:7. (a m. énekek kritikai kiadása) - RMDT II:44. (a dallamok kritikai kiadása) - MoZt II:170.