🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Carolina resolutio
következő 🡲

Carolina resolutio, 1731. márc. 21.: III. Károly királynak a magyar protestánsok helyzetét rendező határozata. - Ennek értelmében a földesúri jogot hit dolgában is tiszt-ben kell tartani; ev. lelkész hivatalosan csak az →artikuláris helyeken működhet, másutt az egyh. funkciókat a pléb. végzi a szokott stóla mellett; a házassági ügyek a kat. ppi bíróság joghatósága alá tartoznak, vegyes házasságot a pléb. előtt kell kötni; az ev-ok előzetes kir. engedéllyel →szuperintendenst választhatnak, kinek felügyeleti joga az alá tartozó lelkészeknek csupán erkölcsi életére terjed ki, mert világi ügyekben a polg. hatóság, keresztelési ügyekben a kat. esp. felügyelete alá tartoznak; kemény büntetés sújtsa a r.k. vallásról az ev-ra térőket; a kat. ünnepeket mindenki tartsa meg, a körmeneteken minden céh vegyen részt; a hivatalnokok a Bold. Szűz Máriára és a sztekre tegyenek esküt; alsó fokú isk-kat az ev-ok tarthatnak, de felsőbb tanintézet felállításához kir. engedély kell, melynek megadása főként az anyagi alap igazolásától függ. A rendelet megszegőit büntetés fenyegeti, s aki személyében sértve érzi magát, csak saját nevében folyamodjon a kir-hoz. - Prot. részről úgy értékelték, hogy jogaik jóformán megsemmisültek, kat. részről viszont nagyon engedékenynek tartották. Althan Károly Pest vm. gyűlésén "a katolikus hittel, Isten tiszteletével, a lelkek üdvösségével és az apostoli szék tekintélyével homlokegyenest ellenkezőnek", ezért érvénytelennek nyilvánította, és a p-hoz fellebbezett. Válaszul III. Károly a pp-öt Bécsbe idézte, de ő nem jelent meg. Tiltakozását az udvar azzal küldte vissza Pest vm-hez, hogy azt nyilvános gyűlésén szaggassa szét, s a pp. egyh. javait zárolja. Ez meg is történt, s Althan csak 1 év múlva kapta vissza javait. - A ~ leghatásosabb része a szuperintendensekre vonatkozó rendelkezés volt. 1734. X. 20: a II. ~ mind az ev-ok, mind a ref-ok részére 4-4 szuperintendens választását engedélyezte, s ennek alapján történt a mo-i prot. egyházkerületek megszervezése, mely lényegében 1920-ig érvényben volt. **

Pallas IV:167. - Zoványi 1977:109.