🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > concha
következő 🡲

concha (lat. 'kagyló'): 1. az építészetben többnyire a római bazilikák félkör alaprajzú, félkupolával fedett térbővítése. A ker. tp-építészetben megfelelője az →apszis. - 2. áldozati adományok gyűjtésére szolgáló „persely”. - 3. a római bazilikák előtt fölállított szökőkutak bordás vízmedencéje. - 4. ~ Constantini: a Lateráni bazilika baptisztériuma. **

LThK III:32.

Concha Győző (Marcaltő, Veszprém vm., 1846. febr. 10.-Bp., 1933. ápr. 10.): jogász, egyetemi tanár.  - A középisk-t Pápán és a győri bencés gimn-ban, a jogot Pesten és Bécsben végezte. 1869: a bpi ítélőtáblánál s-fogalmazó, 1870: fogalmazó és gr. Andrássy Gyula gyermekeinek nevelője. 1872: a kolozsvári egy-en m-tanárrá képesítették, uo. 1874: az alkotmányi és közig. pol. ny. r. tanára, 1892: a pol. ny. r. tanára a bpi egy-en, 1901/02: a jogi kar dékánja, 1903: udvari tanácsos, 1913: a főrendiház tagja, 1927: a felsőház élethossziglan kinev. tagja. 1928: nyugdíjazták. 1886. V. 6: az MTA l., 1900. V. 4: r., tagjává, 1913. IV. 23-1919: a II. o. elnökévé, 1914. V. 6: ig. tagjává, 1922. V. 11-1925: másodelnökévé; 1915: a SZIA II. szako. tagjává választotta. Az EMKE választmányi tagja, az Erdélyi Kat. Státus kolozsvári képviselője volt. - M: Szibill tört. Reg. Feuillet után ford. Pest, 1868. - Néhány szó Grünwald Béla: Közig-unk és a szabadság c. röpiratához. Bp-Kolozsvár, 1870. - A közig. bíráskodás az alkotmányosság és egyéni joghoz való viszonyában. Bp., 1877. - Újkori alkotmányok. 1-2. köt. Uo., 1884-88. - A 90-es évek reformeszméi és előzményei. Uo., 1885. - Jelentése a kolozsvári m. kir. Ferenc József egy. jog- és államtud. karához a bolognai egy. keletkezésének 1888. jún.11., 12. és 13. tartott nyolcszázados emlékünnepéről. Kolozsvár, 1888. - A m. jog hegemóniája. Arad, 1891. (Klny. Aradi vt-k albuma) - A közig. javaslatról. Kolozsvár, 1891. - Az államhatalmak megoszlásának elvei. Uo., 1892. - Pol. jegyz-ek. Jegyezte Semsey Kálmán. 1-2. köt. Uo., 1893. - A közig. bíróság törv-javaslatáról. Többekkel. Uo., 1895. - Pol. 1-2. köt. Bp., 1893-1905. - Emlékbeszéd Gneist Rudolf külső tagról. Uo., 1898. - Dr. Rényi József m-tanári habilit. értekezésének bírálata. Uo., 1900. - A rendőrség természete és állása szabad államokban. Székfoglaló. Uo., 1901. - Beszéd az 1901/02 egy. tanévnek ünn. megnyitásakor. Uo., 1901. - Pulszky Ferenc. Uo., 1903. - A jelszavakról. Felolv. Uo., 1904. - Brassai Sámuel emlékezete. Uo., 1904. - A szeplőtelen fogantatás dogmája. Uo., 1905. - Emlékbeszéd Pulszky Ágost l. tag felett. Uo., 1906. - Megint a jelszavakról. Uo., 1907. - Br. Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. Uo., 1908. - Bírálati jelentés Tuka Béla egy. mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1911. - Bíráló jelentése Harrer Ferenc tud. munkáiról. Uo., 1912. - A laikus morál válsága. Uo., 1912. - A ker. vallás a társad. harcaiban. Uo., 1912. - A választói jog reformja. Többekkel. Uo., 1912. - A közig. reformja. Többekkel. Uo., 1914. - Eötvös és Montalembert barátsága. Adalékok a m. kath-ok autonomiájának kezdeteihez. Uo., 1918. - Szabó Béla elfeledett közjogászunk. Uo., 1918. (Klny. Bpi Szle) - Hatvan év tud. mozg-ai között. Összegyűjt. értekezései és bírálatai. 1-2. köt. 1928-35. - 1912-től közrem. az Ung. Rundschau szerk-ében. - Álneve és betűjegyei: a Bpi Szlében: -a; Marosmenti; -ő. T.E.

Szinnyei II:98. - Pallas IV:486; XVII:304. - MTA tagajánl. Bp., 1900, 1931. - Ünnepi dolgozatok C. Gy. egy. tanársága 40. é. eml. Uo., 1912. - M. ogy. alm. Uo., 1927, 1931. Arck. - Pol. évkv. Uo., 1927. - Veszprémvmi fejek Uo., 1929. Arck. - KL I:349. - Karczag Uo., 1932:399. - Nemz. Újs. 1933. IV. 11. - M. Jogászegylet értek. 1934:261. (Polner Ödön) - C. Gy. ig. és tb. tag emlékezete. Uo., 1935. - Gulyás IV:504. - Gulyás 1956:533. - MÉL I:289. - MTA tagjai Uo., 1975:42.