🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Croce
következő 🡲

Croce, Benedetto (Pescasseroli, Itália, 1866. febr. 25.-Nápoly, 1952. nov. 20.): művelődésfilozófus, történész. - Tanulm-ait Nápolyban végezte, ahol később magántudósként élt. 1910-től szenátor, 1920-21: oktatási min.; a modern olasz liberalizmus vez. egyénisége. G. B. Vico műveinek tanulmányozása és a G. Gentilével való ismeretsége a fil-hoz vezette. Tud. munkássága csúcsát 1900-02: esztétikai írásai jelentik. 1903: alapította a La Critica c. folyóir-ot. Összes műveit 1934: adták ki. - A ~-féle ún. szellemfil. isk. az új hegelianizmushoz és hisztoricista idealizmushoz áll közel. ~ szerint a totalitásban lévő valóság nem más, mint a fejlődő szellem (aktivitás). Lényegesen eltér azonban Hegeltől abban, hogy elutasítja a hegeli dialektikát, ill. annak kiegészítését szorgalmazza azzal, hogy a történések ritmikus artikulációját a szellemi aktivitás 4 alapformájának megfelelően - fantázia (nyelv, költészet), logika, gazdaság, erkölcs - vallja. Tagadja a transzcendenciát és a metafizika lehetőségét. Szerinte a kerség csupán tört. fejlődési mozzanat. - M-ul megj. művei: Az aesthetika alapelemei. Ford. Farkas Zoltán. 2. kiad. Bp., 1925. (Kultúra és tud. 20.) - Tört. és szabadság. Ford. Bíró Pál és Kinszki Imre. S.a.r. Csécsy Imre. Bp., 1940. - A szellem fil-ja. Vál. írások. Bp., 1987. (Gondolkodók) - A szabadság hitvallása. Esszék. Uo., 1990. B.P.

Lontay László: ~ történetelmélete. Bp., 1944. - VIL II:393. - LThK III:97.

Croce, Giovanni (Chioggia, Velence m., Itália, 1557.-Velence, 1609. máj. 15.): pap, zeneszerző. - 1565-től énekes a velencei S. Marco szegyh-ban. 1585 e. pappá sztelték. 1593: a szeminárium karnagya. 1595: a S. Marco másodkarnagya, 1603. VII. 13: karnagya. 15 motettája (1 kivétellel 8 szólamúak) korabeli másolatban a Bártfai Gyűjt-ben. M.R.

Brockhaus I:370. - Murányi 1991.