🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csapodi
következő 🡲

Csapodi Csaba, fejéregyházi (Bp., 1910. szept. 28.-Bp., 2004. ápr. 30.): könyvtáros, történetíró, egyetemi tanár. - 1928: Bpen a piar. gimn-ban éretts., az egy-en 1933: tört-földr. szakos középisk. tanári és tört. dri okl-et szerzett. 1933-34: a Klebelsberg M. Tört. Kutató Int. állandó b. tagjaként kutatott a bécsi levtárakban. 1934-39: az OSZK-ban dolgozott, 1937: kvtárosi képesítést szerzett. 1939-41: az M. Nemz. Múz. Orsz. M. Tört. Múz-ának Tört. Osztályán, 1942-49: a Teleki Pál Tud. Int. M. Tört-tud. Int-ében, 1949: az OSZK-ban, 1950: az Orsz. Kvtári Közp-ban, 1950-1975. XII. 31: nyugdíjazásáig az MTA Kvtárában (h.) oszt. vez., 1954: megszervezte a Régi Kvek Gyűjt-ét, 1957-75: a kztár és a régi kv-ek osztályának vez-je. 1946: a bpi egy. anyagi és szellemi művelődésünk a 18. sz-ban c. tárgy m. tanárává képesítette. Előadott a közgazd. egy-en és az ELTE kvtártud. tanszékén is. 1974: kandidátus, 1976: az ELTE c. egy. docense, 1978: az irod-tud. dr-a. 1984: c. egy. tanárként kodikológiai és írástört. előadásokat tartott. Évtizedeken át dolgozott az Orsz. Kvtárügyi Tanácsban és az MTA szakbiz-aiban, 1935-48: a M. Kat. Tört-írók Munkabiz-ában. 1945-48: a bpi AC kulturális és sajtóo. elnöke. - M: Az Eszterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a XVIII. sz. első felében. Bp., 1933. - Az államtanács közgazd. felfogása II. József korában. Uo., 1937. (Klny. Domanovszky-emlékkv.) - A Szt István korára és a korai m. kerségre vonatkozó irod. feldolgozások. (Bibliogr.) Uo., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.) - Társad. kérdés és katolicizmus Mo-on. Uo., 1941. - A legnagyobb m. (Széchenyi István) Uo., 1941. (Nemz. kvt. 38/39.) - Bars megye verebélyi járásának nemzetiségi viszonyai az újkorban. Uo., 1942. - Gr. Eszterházy Miklós nádor 1583-1645. Uo., 1942. - A m. barokk. Uo., 1942. - Az ÉNy-i m-tót nyelvhatár megváltozása és a kat. restauráció. Uo., 1943. (Klny. Regnum) - Gombos Albin „Catalogus fontium”-ának 4. (index) köt-e. Uo., 1943. - Világtört. a fr. forr-tól napjainkig. Középisk. tankv. Berlász Jenővel. Uo., 1945. - Zrínyi Miklós összes művei. 2. köt. Levelek. Klaniczay Tiborral. Uo., 1956. - Mikor pusztult el Mátyás kir. kvt-a? Uo., 1961. (Klny. M. Kv-szle) - Mikor szűnt meg Mátyás kir. kv-festő műhelye? Uo., 1963. (Klny. Uo.) - Beatrix kirné kvt-a. Uo., 1964. - Conservation of the Manuscript and Old Book Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Uo., 1965. - Bibliotheca Corviniana. Uo., 1967-82. (13 kiad. m-ul ném-ül, fr-ul, ang-ul, lengy-ül) - A MTA Kvtárának ősnyomtatvány-gyűjt-e. Uo., 1967. (MTA Kvt. Közlem. 53.) - The Corvinian Library. History and Stock. Uo., 1973. - A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjt. Uo., 1973. - Janus Pannonius kv-ei és pécsi kvt-a. Uo., 1975. (Klny. Janus Pannonius) - Az Anonymus-kérdés tört. Bp-Dabas, 1978. - A Janus Pannonius szöveghagyomány. Uo., 1981. - A budai kir. palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott kv-ek. Uo., 1984. - Catalogus Collectionis Codicum Latinorum et Graecorum. Uo., 1985. (Collectiones Manuscriptorum Bibliothecae Acad. Scient. Hung. 16.) - A m. kvtárak tört. Tóth Andrással és Vértesy Miklóssal. Uo., 1987. - Szerk. a bécsi Biblos folyóir. m. számát és az ebből készült külön kiadványt: Das ung. Bibliothekswesen. 1971. - Bev. tanulm-ával jelent meg a Jordánszky-kódex, Bp., 1984 és a Párizsi Hóráskönyv. (3 nyelven, fakszimile kiad. Uo., 1985-88). D.E.

Ker. m. közél. alm. I:168. - Gulyás IV:643. - MTA alm. 1980:873. - Vigilia Repert. 1984:336.