🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csemegi
következő 🡲

Csemegi József, id. (Bp., 1882. febr. 3.–Bp., 1956. jan. 26.): építész. – Bpen tanult, 1915: építőmesteri vizsgát tett. Az I. vh-ban katona, főhadnagyként szerelték le. Spiegel Frigyes Maison Moderne váll. iparművész lakberendezője, majd önálló építési vállalkozó. 1930-ig ő építette a Práter u. 22., a Rákos u. 1., a Vincellér u. 30., a Kartács u. 27., a Donáti u. 40., a Királyhágó u. 16. sz., a Pásztori-Lázár féle bérházakat, a cinkotai és sashalmi óvódát és iskolákat, az Árpádföld-Annatelep r. k. tp-át. 88

v.Kerkápoly. 1930:514. (Arck.) – Műv. lex. 1981:472.

Csemegi József, 1956-ig ifj. (Bp., 1909. okt. 30.–Bp., 1963. febr. 21.): építészmérnök, főiskolai tanár. – Apja József (1882–1956) építész. Okl. 1932: a József műegy. szerezte. 1932–45: a zsámbéki ktor és az egri Vár szegyh. föltárója. 1945–: irányította az 1945: ostromban lerombolt Várnegyed helyreállítási munkáját, a budavári műemlékek tud. és műszaki földolgozását. 1950–: az Eötvös Loránd Tud.egy és az Iparműv. Főisk. kki építészeti előadója, 1951–53: a Bpi Műsz. Egy. Építészettört. Tanszékén docens, 1953–59: az Iparműv. Főisk. Építészettört. Tanszékvez. tanára. A műv.tört. dr-a, 1957: a műszaki tud. (építészetört.) kandid. 1959–: a Bpi Városépítési Tervező Váll. műemlékvédelmi mérnöke, 1960–63: az Orsz. Műemléki Felügyelőség igazg. oszt. vez. – Irányította a budavári Magdolna tp., a Domonkos-tp., a margitszigeti ferences romok, a szentendrei pléb-tp. és néhány kki eredetű lakóház. műemlékvédelmét. – A József Attila Szabadegy. előadásaiból összeáll. 64 műv.tört. füz-et szerk. Az MTA Építészet-elméleti és Tört. Biz. tagja, a M. Régészeti Műv.tört. és Éremtani Társulat választm. tagja. Föltárásairól írásaiban számolt be. – Írásai: Gyöngyösi kalendárium 1937 (A gyöngyösi Szt Bertalan tp., Bártfai Lászlóval; klny is); M. Mérnök és Ép. Egylet Közl. (1935:65. Fejezet az egri várszegyh. építésének tört-ből; 315. A tabáni Krisztus relief, Klny. is ; 1937:60. Huber József képfaragó; 302. Kápolnaszentélyes tp-ok; 1938:151. Tengelytámpilléres sztélyek a kk-ban; 338. A felnémeti pálos-ktor; 1939:85. A felsőtárkány-barátréti karthausi ktor; 110. A garamsztbenedeki apátsági tp. alaprajzának építészettört. vizsgálata; 1940:157. A szászsebesi tp. sztélyének jelentősége hazánk gótikus építészetében; 1941:44. A tarnasztmáriai tp.; 181. A perctoldsdorfi pléb-tp.; 1942:A budai császármalom eredete, Klny. is; 1943:1. A Stibor család építkezései. Adatok a felvidéki gótikus építészet tört-hez, Ethey Gyulával; 34. Hol állott egykor az óbudai kir. vár?; 124. Az óbudai amfiteátrum ásatása alkalmával előkerült kki faragványok; Hol állott egykor a budai kir. vár? Klny. is); M. Műv. (1936:277. A koronázó főtp. építésének tört-hez; 373. Antik díszítő elemek továbbélése román építészeti ornamentikánkban; 1937:255. A Miskolc-avasi tpkki építéstört.; 1938:171. A buda-vízivárosi temető alakos síremlékei; 335. Vágújhely építészeti emlékei, Ethey Gyulával; 1941:92. Jegyzetek az egri szegyh. építéstört-hez); Történetírás (1937:356. A budavári koronázó főtp. DK-i kapuja; 489. A Szt Miklósról nev. budavári dominikánus tp.); Soproni Szle (1939: 10. Egy ismeretlen soproni Madonnaszobor Klny. is; 1963: 2. sz. Mikor épült a soproni v. ferences ktor káptalanterme?); A szépművészetek kve. (Bp. 1940:141. A m. építészet a renaissanceig. A román stílus Mo-on; A gót stílus Mo-on); Jugoslovensko-Madjarska Revija (1940:180. Lrspka Crkva u Rackevi [A ráckevi szerb tp.]); 1941: 6. (Lrspka Crkva u Székesfehérváru [a székesfehércári szerb tp.]); M. Kvszle (1940:48. Az „Erzsébet” automata távbeszélő közp. épülete, Rimanóczy Gyulával); Tanulm-ok Bp. Múltjából VIII. (1941: Adatok a budavári főtp. kki építéstört-éhez); Erdélyi Múzeum (1942:407. Két Krisztust az Olajfák hegyén ábrázoló ismeretlen erdélyi dombormű a XV. sz-ból; 1943: 475. Egy Szamosújvár- környéki fa Krisztus-szobortöredék); Technika (1942:55. Beczkó vára, Ethey Gyulával); Antiquitas Hungarica (1947:100. Románkori kapuzatok karéjdíszű ívmezői Mo-on; 1948:189. Hol állott egykor Szt. László nagyváradi lovasszobra?; 1949: A tarnaszentmáriai tp. hajójának stíluskritikai vizsgálata);Bpest (1947:108. Az óbudai zsidó tp. Klny. is); Építés-Építéstud. (1949:62. Kiáll. a Műegy-en; 1950:110. A pesti városháza újjáépítése, Imrényi Imrével; 4. sz. A pesti városmag rendezése és a műemlékvédelem. Gerő Lászlóval; 338. A bolgár építészet rövid tört.; 1951: 1/2.sz. A műemlékvédelem időszerű elméleti kérdései); M. Műemlékvéd. (1949/59; 1959:231. A műemléki dokumentáció szerepe és jelentősége a korszerű műemlékvédelemben); Archaeol. Ért. (1950:130. Egy románkori kapuzat maradványai; 1958: 2. sz. Az aracsi kő; Tihany); Épitészettört. és Elméleti Közlem. (1953: 2. sz. Módszeres műemléki kutatás a szoc. műemlékvédelem szolgálatában); M. Művtört. Munkaközösség évkve 1953. (Bp., 1954:13. A kki építészet szerk. módszerei), Acta Historiae Artium (1954), Műv.tört. Ért. (1954: A bpi I. ker. XI. Incze p-tér 4. sz. épületen végzett műemléki kutatások eredményei; 1955: Feldebrő, Vác Siketnéma Int.); Bp. műemlékei (Bp., 1955), Janus Pannonius Múz. Évkve (1956:8. Jelentés a Pécs Káptalan u. 2. sz. épületben végzett műemléki kutatások eredményeiről); Építés- és Közlekedéstud. Közl. (1961: Közép-európai románkori centrális tp-ainak építészettört. kérdése) – M: Az egri várszegyh. jelentősége a 12. sz-ban. Bp., 1935. (Klny. Archaeol. Ért.) – Tervezés-technikai kérdések a kki építészetben. Bp., 1936. (Klny. M. Mérnök és Ép. Egyl. Havi Füzetzek) – A Szt Ferenc-rendiek gyöngyösi tp-a és ktora. Bártfai-Szabó Lászlóval. Gyöngyös, 1937. – Sztélykörüljárós csarnoktp-ok a kk-ban. Bp., 1937. (Klny. M. Mérnök és Ép. Egy. Közl.);Sopronbánfalva kki tp-ai. Sopron, [1938] (Klny. a Soproni Szle) [A Soproni Szle kiadv. 32.] – A jáki apátság tp-a. Szombathely, 1939. (Klny. Vasi Szle) (A Vasi Szle kvei 133.) – Kassai István művészete. Bp., 1939. – Krisztus az Olajfák hegyén. (Fejezet a m. gótikus szobrászat tört-éből). Szombathely, 1940. (Klny. Dunántúli Szle) (A Dunántúli Szle kvei 156.) – A Keresztelő Szt János tiszt-ére épült kpna Sopronban. Sopron, 1941. (A Soproni Szle kiadv. 106.) – Középkorú [középkori!] kőlámpások Sopron területén. Uo., 1941. (Klny. Soproni Szle) (Uaz 121.) – Keszthely egykori ferences tp-ának építéstörténete. Szombathely, 1941. (Klny. Dunántúli Szle) (Dunántúli Szle kvei 178.) – Prédikált-e Kapisztrán János a soproni bencés tp. kőszószékéről? Sopron, [1942] (Klny. Soproni Szle) (A Soproni Szle kiadv. 138.) – A budavári főtp. kki építéstörténete. Bp., 1955. (M. műemlékek) – Román [kori] építészet. A feudális társad-ak építészete. 1. r.. 2. köt. Major Mátéval. Bp., 1955. – A gótika művészete. 1–3. köt. Bp., 1958–1961. 88

Műegy. névj. 1943:5. (35.) – Bíró 1955:557. – Műv. tört. Ért. 1963: 4. sz. (Entz Géza: Dr. ~) – Műv. lex. 1981:47. (Csak a 16 oldalnál terjedelmesebb vagy sorozattag klny-eket írtam a művek között)