🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csizmadia
következő 🡲

Csizmadia Andor (Győr, Győr vm., 1910. szept. 4.–Bp., 1985. jún. 12.): jogtörténész, egyetemi tanár. – Apja Miklós ügyvéd. A győri bencés gimn. éretts., a Pázmány Péter és a Ferenc József Tud.egy. tanult, Szegeden 1933: jogi és államtud. dr, államszámvitelből államvizsgázott, ált. közigazg. és belügyi vizsgát is tett. 1939: Győr város szolgálatába lépett, kulturális előadó, 1940: 2. oszt., majd 1. oszt. városi aljegyző. – 1940. X: Kolozsvár városi közigazg. egyik szervezőjeként a népjóléti üo. vez-je. 1942: a M. Városok Orsz. Szöv. közigazg. egyszerűsítésére kiírt pályázatán Erdély c. munkájával 1. díjat nyert. 1944: Nagybánya polgármestere; a József nádor Műsz. és Gazd.tud. Egy. „A m. városi jog” témakör egy. m.tanárává képesítette. 1945. IX.–1946: a Népjóléti és Munkaügyi Min. szociális főfelügyelője, majd a szociális oszt. vez-je. 1946–49: az egri jogakad. m. alkotmányjog ny. r. tanára, prodékán; 1948-49: a Szociográfiai Int. megszervezője. A bpi Műsz. és Gazd.tud. Egy. közigazg. előadója. – 1949–58: az Eötvös Loránd Tud.egy. (ELTE) beosztott főisk. tanára, majd az államjogi tanszéken egy. docens. 1956: a jogtud. kandidátusa, 1956–58: az →Állami Egyházügyi Hivatal jogi tanácsadója is. 1958–80: nyugdíjazásáig a Pécsi Tud.egy. tanszékvez. egy. docense, 1959–: a jogtört. tanszékvez. egy. tanára. 1962: a jogi kar h.dékánja, 1964–68: dékánja. 1964: az áll. és jogtud. dra. Az MTA jogtört. munkaközösségének eln-e. 1970: az Association Internationale d'Histoire du Droit et des Institutions elnökségi tagjává választották. 1979: az Osztr. Tud. Akad. lev. tagja, 1981: a krakkói Jagelló Egy. díszdra. – Írásai: Győri Szle (1939: Az érdekképviseletek szerepe a Győr életében; 1940: Győr közigazgatása a sz. k. városi rangra emelése előtt; 1940: Adatok Győr sz. k. városi rangra emeléséhez; Győr városjoga az Árpádok alatt; 1943: Győr küzdelme a sz. k. városi rangért); Városok Lapja (1939), Városi Szle (1940), Győri kalendárium (1941: A győri fertálymesterek); M. városok. (Bp. 1941: Városi jogtört.); Emlékkv [Győr] sz. és kir. rangra emelésének 200. évf. alkalmával. (Győr, 1943: Győr küzdelme a sz. k. városi rangért); Kolozsvári Szle (1943: 1. sz. 1817. évi ínségakcióról; 1944: 1. sz Kolozsvár városjogáról Mátyás kir. korában); Term. és Társad. (1954: 9. sz. Hajnóczy József), Tört. Stat. Közlem. (1958: 1/2. sz. Kísérlet a bélapátfalvai jobbágyok 18. sz-i életszínvonalának megállapítására, Acsádi Györgygyel), Áll. és Igazgatás (1959: 5. sz. A m. jakobinusok alkotmánytervezetei), MTA Társad. és Tört. Tud. Oszt. Közlem. (1959: 3/4. sz. A konstanzi „bulla” hatása a főkegyúri jog fejlődésére); Jogtud. Közl. (1960: 4. sz. A forr. jogalkotás 1944-45-ben. [A nemz. biz-ok jogalkotó tevékenysége], 1963: 1. sz. A vallás és lelkismereti szabadság és a felekezetek egyenjogúságának kérdése Mo-on a dualizmus korában; 1965: 4. sz. A társad. szervek szerepe a népi dem. áll. feladatainak meghatározásában; 1968: 11/12. sz. A „Magyar Népköztársaság” belső mechanizmusa); Tanulm-ok Baranya és Pécs tört-hez 1944–1960. (Pécs, 1961: 125. A nemz. biz-ok a felszab. utáni állam mechanizmusában. A pécsi és Baranya megyei nemz. biz. 1944-45. é. tört-hez); ELTE Áll. és Jogtud Kar Actái (1962: 2. köt. A kormánybiztosi intézmény 1848/49-ben); Acta Juridica (1964: 4. sz. Egy 200 év előtti ogy. évf. A „Kollár contra Status et Ordines” 1967:12. sz. The Origins of Univ. Education in Hungary); Világosság (1964: 1. sz. Áll. és Egyh. I. Istvántól II. Józsefig. A m. kir-ok és az egyh. vitája a főkegyúri jogról; 4. sz. Főkegyurak és végrehajtóik. Az áll. és az egyh-ak Mo-on a kapitalista korban; 1981: Eötvös József egyházpol-ja); Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Pub. 42. (Bp., [ny. Pécs] 1965: L'Université de Pécs au Moyen Âge), U. az. 60. (Pécs, 1968: 27. Jogi okt. a Pécsi Kir. Akad-án a 19. sz-ban); Felsőokt. Szle (1967: 9. sz. A pécsi egy. és a m. jogi okt. útja); Dunántúli Tud. Int. évkve 1967. (Bp., 1968:207. Az egy. jogi okt. Mo-on a pécsi egy.alapítása után a 14–15. sz-ban); Jogtört. tanulm-ok 2. (Bp., 1968: 117. A „közigzgatási bizottság” a polg. áll. szervezetében); Tanulm-ok Deák Ferencről. (Zalaegerszeg, 1976: 60. Deák Ferenc egyházpol-ája); Tanulm-ok a falusi közösségekről. (Pécs, 1977: 53. A falusi közösségek szervezete és működése Mo-on 1848 és 1944 között; 83. A falusi közösségek DK-Európában a kk. után); 1848-1867. A székesfehérvári településtört. konf. elhangzott előadások1978. V. 24-25. (Székesfehérvár, 1978: Zichy Ödön adminisztrátori működése); Comparative law: 1978. Selected essays for the 10th International congress of comparative law. (Bp., 1978: Les traditions juridiques en tant que limites des réformes juridiques en Hongrie au XIXe siecle); Tanulm-ok Győr és vidéke történetéből. (Győr, 1978: A bácsai prediális szék a 17-19. sz-ban); A m. stat. felsőokt. 200 éve. Konferencia (Bp., 1977. X. 25-26.) (Bp., 1979: A statisztika önállósulási törekvése az államtudományok körében Magyarországon a XIX. század fordulóján); Nationalreferate, 1978 ([Bp., 1979]: Entwicklung der regionalen und städtischen Verwaltung in Ungarn); Studien aus der neueren europäischen Verwaltungsgeschichte. (Pécs, 1978: 36. Die Aufsicht des ungarischen Innenministeriums über die örtlichen Selbstverwaltungen zwischen den zwei Weltkriegen); Études sur l'histoire du droit de mariage de Hongrie. (Pécs, 1979 [1980!]: Le mariage á l'époque et l'exécution des dispositions du concile de trente); Fejezetek a pécsi egy. tört-éből. (Pécs, 1980: A jogtört.; Az újra felállított Pécsi Erzsébet Tud.egy., 1923-1951; A Jog- és Államtud. Kar, 1923-1951; A Pécsi Tud.egy. Áll.- és Jogtud. Kara, 1951-1953); A mo-i polg. államrendszerek. (Bp., 1981: 304. A mo-i polg. dem. forr. államszervezete): Beér János emlékköt. szül. 75. évf-jára. (Bp., 1981: 89. Beér János és a jogtört-i kutatás); Világosság (1981:499. Az áll. és az egyh. kapcsolatai 1848-49-ben )[Klny. Demokráciák és demokrácia-viták. Bp., 1981 is]; 1867-1900. A siófoki településtört. konf. előadásai. 1980. V. 22-23. (H.n., 1982:42. A városi kegyuraság D-Dunántúlon a dualizmus korában); A m. pol-i és jogi gondolkodás tört-ből, 18–19. sz. (Bp., 1982:21. Az abszolutizmus mo-i jogtört-írói: Kollár, Benczúr, Krcelic); Tanulm-ok Pécs város történetéből. 2. várostört. konferencia előad. 1980. XI. 4. (Pécs, 1982: 30. Pécs városjoga a város felszabadulásakor); Az állami és jogintézmények változásai a 20. sz.első felében Mo-on. (Bp., 1983:7. A területi önkormányzati intézmények a XX. század első felében Mo-on); Összehasonlító jogtört. Bolgár Elek-emlékkv. (Uo., 1983: 51. Képviseleti intézmények a m. liberálisok politikai nézeteiben); A jogászképzés a m. felsőokt. rendszerében. (Uo. [1986!]:27. Az alkalmazottak jogi és közigazgatási képzésének és képesítésének fejlődése 1929-1949-ig); Emlékkv. Kovacsics József prof. 70. szül.napjára. (Uo., 1989:21. Opponensi vélemény Kovacsics József kandidátusnak A tanácsi munka hatékonyságának mérése című doktori értekezéséről) – Közreműk. Egyetemes állam- és jogtört. [Egy. tankv.] Szerk. Horváth Pál. Közreműk. Both Ödön, Hajdu Lajos; Nagy Lászlóné. Uo., 1984. – M: A gázmű mint közüzem. Kül. tek. a győri gázmű viszonyaira. Várospol. dolg. Győr, 1935. – A m. városok kegyurasága. Uo., 1937. – A szellemi szükségmunkások ügye. Uo., 1937. – A városi kegyuraság kül. tek. Győr városára. Uo., 1937. – Érdekképviseletek és a m. rendi áll. kialakulása. Uo., 1938. – Győr közigazgatása a sz. kir. városi rangra emelkedés előtt. Uo., [1940] (Klny. Győri Szle) (Győri Szemle kvtára 15.) – Győr város becikkelyezése az 1751. évi ogy-en. Uo., 1940. (Győri füzetek 4.) – A m. városi jog. Reform:törekvések a m. városi közigazg-ban. Kolozsvár (ny. Győr), 1941. – Tizedesek a régi Kolozsváron. Uo., [1942] – Tizedesek és fertálymesterek. Szombathely, [1942] (Dunántúli Szemle kvei 188.) – Vázlat Kolozsvár társadalmáról. Kassa, 1942. – A városi közigazg. egyszerűsítése. Bp., [1943] (Statisztikai közlem.97/1.) – Győr küzdelme a szabad kir. városi rangért. Győr, 1943. (Győri Szemle kvtára 25.) Szociálpol. a reformkori Kolozsváron. Kolozsvár 1943. (Az Erdélyi Múz. Egyes. Jog- Közgazd.- és Társad.tud. Szakoszt. értek. 4.) – Mo. közigazgatása. Karcsay Sándorral. Bp., 1946. – A község. Uo., 1947. – Az 1848/49. évi népképviseleti ogy. Szerk. Beér János. Az anyagot gyűjtötte Gyulai Lajossal, Szimonidesz Lajossal. S. a. r. Gyulai Lajossal. Bev. Beér Jánossal. Uo., 1954. – Hajnóczy József közjogi-pol. munkái. S. a. r. Uo., 1958. – A nemz. biz-ok létrejötte és jogállása 1944–45-ben. Uo., 1960. (Studia iuridica auctoritate Univ. Pécs publ. 13.) – Feudális jogintézmények továbbélése a Horthy-korszakban. A kegyúri jog tört-hez. Uo., 1961. (Studia iuridica auctoritate Univ. Pécs publ. 18.) – Az egyházi mezővárosok jogi helyzete és küzdelmük a felszabadulásért a XVIII. sz-ban. Uo., 1962. (Studia iuridica auctoritate Univ. Pécs publ. 24.) – A m. választási rendszer 1848–49-ben. Uo., 1963. – A pécsi egy. a kk-ban. Uo., 1965. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 40.) – Die Universität in Pécs im Mittelalter. Bp. (ny. Pécs) 1965. (U. az 41.) – Die reiheitsrechte und die Staatstheorien im Zeitalter des Dualismus. Red. Uo., 1966. (U. az 48.) – Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkről. 1001–1949. Beér Jánossal, Jegyz. Nagy István. Uo., 1966. (Nemz. kvtár. Történelem) – A m. áll. és az egyh-ak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Uo., 1966. (ném-ül is) – A nemz. biz-ok állami tevékenysége (1944-1949). Uo., 1968. – A 600 é. felsőokt. tört-ből 1367–1967. A pécsi egy.tört. konf. 1967. X. 12. Szerk. Pécs, 1968. (Studia iuridica auctoritate Univ. Pécs publ. 60.) – Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944. Uo., 1971. – A 750 é. Aranybulla. Székesfehérvár, 1972. – M. állam- és jogtörténet. Bp., 1972.; [új kiad. (Egy. tankv.) Szerk. Közreműk. Asztalos László és Kovács Kálmán. Uo., 1978; 2. kiad. Közreműk. U. azok. 1981; 6. bőv., átd. kiad. Átd. Horváth Pál és Stipta István Közremük. u. azok. 1995.; 7. bőv., átd. kiad. Átd. és köreműk. u. azok. 1996; 14. kiad. Átd. és köreműk. u. azok. 2007. – A m. közigazg. fejlődése a 18. sz-tól a tanácsrendszer létrejöttéig. Uo., 1976. – A szociális gondoskodás változásai Mo-on. Közreműk. Rothermel Erika. Uo., 1977. (A közigazgatás fejlesztése) – Studien aus der neueren europäischen Verwaltungsgeschichte. Szerk. Les’aw Pauli-val. Pécs, 1978. (A Pécsi Tud.egy. Jogtört. Tanszékének kiadv. 3.) (320 péld.) – A m. statisztikai felsőoktatás 200 éve. Konferencia (Bp., 1977. X. 25–26.) Összeáll. többekkel. Bp., 1979. – Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban. Dokumentumgyűjtem. [Szerk.] Uo., 1979. – Études sur l'histoire du droit de mariage de Hongrie. Szerk. Pécs, 1979 [!1980] (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 94.) – Relations entre la Hongrie et la Saint-Siege pendant l'entre-deux-guerres. Bp., 1980. (Studia historica Acad. Sci. Hung. 172.) – Fejezetek a pécsi egyhm. tört-éből. Szerk. Pécs, 1980. – Jogi emlékek és hagyományok. Esszék és tanulmányok. Bp., 1981. – A kormányzás egyes kérdései a felszabadulás előtt. Uo., 1983. – Győrött a negyedévenkénti emericanás Decanatus Occidentalis 1932. IX/XI. – 1933. III/V: szerk. és folytatása a Katolikus Őrtüzek 1933. IX/XI: fel. szerk.; az évi 10x-i Győri Katolikus Tudósító 1932. IX. – 1933. XII: fel. szerk.; a hetenkénti győri Dunántúli Hírlap 1933. V. 28–XI. 21: fel. szerk., a havonkénti Katolikus Élet 1935. XII.–1939. VI. fel. szerk., a negyedévi Győri Szemle 1940. II. 15.–1940. XI. 15: fel. szerk. és fel. kiadója; a negyedévi Kolozsvári Szemle 1942. XII. 15.–1944. VI: fel. szerk. és kiadója és Katona Lajossal szerk-je. – A Győri füzetek 1939—1940: sor. 1–5. sz. szerk.; A Kolozsvári Szemle könyvtára. 6., 10., 12. sz. Szerk. Katona Lajossal. Kolozsvár 1943; a bpi Jogtörténeti tanulmányok sor. 1966–1968: 1–2 sz. társszerk. Pecze Ferenccel. 88

Viczián 1978:218. – RMIL 1981. I:349. – Jogtört. Szle. 1987: 4. sz. (Kajtár István: Cs. A.). – Győri életr. lex. Győr, 1999:61. Arck. – Kuszálik 1996:117. – Győr-Moson-Sopron m. sajtóbibliogr. 1779–1995. Győr, 2000.

Csizmadia Mária Viktória, FMMN (Szentgyörgyvár, Zala vm., 1900. aug. 23.–Debrecen, 1989. dec. 12.): szerzetesnő. – 1924. IX. 12: Bp-en lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, fog-át 1928. IV. 30: uo. tette. A nunciatúra háztartásában dolg. – A szétszóratás után pléb-n házvezetőnő. r.k.