🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czapik
következő 🡲

Czapik Gyula (Szeged, Csongrád vm., 1887. dec. 3.-Bp., 1956. ápr. 25.): érsek. - Apja nyomdász lévén, kitanulta a nyomdász mesterséget. A középisk-t a szegedi piar. gimn-ban, a teol-t Temesváron és Bécsben mint a Pázmáneum növ-e végezte, 1910. VII. 14: pappá szent. Nákófalván kp., 1911: az Augustineumban továbbképezte magát és teol-ból drált, közben Horthy Miklós kir. szárnysegéd gyermekeinek nev-je volt. 1912: Nagybecskereken kp., hittanár és börtönlelkész, 1913: Temesváron teol. tanár és kisszem., 1916: nagyszem. pref., 1918: egyhm. ügyész, 1919: szem. alig.; a román bevonulás után Bp-re költözött. 1922: p. kamarás, 1929: nagyváradi knk., 1930: szalócmonostori c. apát, 1935: p. prel., 1938: ap. protonot. 1939. VII. 19: veszprémi mpp., VII. 26: pp-ké szent., IX. 26: vette át egyhm-jét. 1941. X: autóbaleseti csigolyatörése miatt hosszú ideig betegeskedett. 1943. V. 7: egri érs., székébe VI. 30: iktatták. Az isk-k államosítása után 1948. IX. 21-X. 2: Rómában tárgyalt. Az 1950/34. tvr. kiadása után szorgalmazta 5-6 ezer nővér és 100-150 szerz. szociális otthoni elhelyezését, a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet létesítését, Hódmezővásárhelyen 7 személyes papi otthon létrehozását; igyekezett a szerz-papokat egyhm. szolg-ba állítani. Részt vett az áll. és Egyh. viszonyát rendezni kívánó tárgyalásokon és a nemzetk. békemozg-ban. 1951-56: a MPpK elnöke, 1945-56: az AC elnöke; a személyi kultusz éveiben az adottságokhoz alkalmazkodva vezette a m. kat. egyh. ügyeit. Az Orsz. Béketanács és 1954. X. 24-1956. IV: a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsa elnökségének tagja. - 1925: a SZIA I. o-a tagjává, 1951: tb. tagjává választotta. - 1929-50: alapító ig-ja volt a →Korda Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságnak. - Több száz cikket írt saját és álnéven, főként a Havi Közl-be (1910-15, melynek 1913: társ-, 1914: fel. szerk-je), az Egyh. Közl-be (1911: a lit. rovat vez-je), a temesvári Die Zeitungba (1915: fel. szerk.), a Temesvarer Neue Postba (1917. X. 5-1918. XI: szerk.), a Papok Közl-ébe (1917. I-1918. X. 1: szerk.), a Pázmány Péterbe (1922-27: szerk.), az Egyh. Lpk-ba (1920. XI-1939. VIII: fel. szerk.), A Szívbe (1920. X. 13-1939. VIII: szerk.), a M. Kultúrába (1921. V. 1: fel. szerk., 1922. I-1935. XII: szerk.), a Kath. Missz-kba (1925. III-1926. X: szerk.), Az Útba (1934. IX. 15-1935. V. 15: fel. szerk.), az Utunkba (1935. VI. 15-1944. XI. 1: fel. szerk.), a Bpi R.K. Egyhközs-ek Tudósítójába (1936. I-1939. II: szerk.) - M: Novéna Jézus Szt Szívéhez. F. S. Hattler nyomán összeáll. Czékus Géza álnéven. Bp., 1922. - Ker. államtan. Uo., 1923. - Új égi manna, azaz imádságos énekeskv. felnőttek és az ifj. számára. Írta Borovszky Lénárd. Átd. Uo., 1923. - Új lelki manna. Írta uő. Átd. Uo., 1923. - Gyermek lelkigyakorlatok elvei, földolgozásuk homiletikai és katechetikai alakban. Uo., 1924. - Lelkigyakorlatok. Kül. tek. a homiletikára. Uo., 1924. - Példaképeink életéből. 1-2. köt. Uo., 1924-25. (Korda kv-ek 3-4, 7-8.) - Példák a sztek életéből. 1-2. köt. Uo., 1924-25. (Szónoki anyagtár 1-2.) - Nagyböjti beszédvázlatok 1926. Uo., 1925. (uaz 3.) - Elmélkedések Jézus Krisztus életéről és az év minden napjára. 1. köt. Dec-jan. Fr-ból ford. egy Szt Szív szerznő. S.a.r., átd. Laczika Ferenccel. Uo., 1925. - Pünkösd után... 1-12. vasárnapok evang. perikópái. Uo., 1925. - A róm. jubileumi év. Uo., 1925. - Triduum lelkigyakorlatos témákkal. Serdülő lányoknak. Szerk. Uo., 1927. (Szónoki anyagtár 4.) - Lelkigyakorlat vázlata. (3 napos lelkigyakorlat gyermekeknek és vele kapcsolatos triduum felnőtteknek) Szerk. Uo., 1929. - Kilencnapi ájtatosság Szt József tiszt-ére. Uo., 1929. - Az oratowi vt. Elb. Uo., 1929. (Korda kv-ek 18.) - A vasárnapi evang-ok kapcsán. Uo., 1929. (uaz 19-20.) - Ájtatosság Szt Júdás Tádé ap. tiszt-ére. Uo., 1930. - Erkölcstan. Kat. Főisk. Tanf. 1933/34. II. Jegyezte: Gergely István. Uo., 1934. - Vasárnapi sztbeszédvázlatok adventtől septuagesimáig. Uo., 1934. - Könyörülj rajtunk Uram! Elmélkedések és imák a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Uo., 1934. - Beszédvázlatok családvédelmi triduumra. Szerk. Uo., 1934. (Klny. Egyh. Lpk.) - Kat. ffiak imakv-e. Összeáll. 3. bőv. kiad. Uo., 1936. - Krisztus kínhalála a modern orvosi tud. világánál. Írta R. W. Hynek. Ford. Czékus Géza néven. Uo., 1937. - Beáta nővér, a cirkuszlovarnőből lett apáca. Írta H. Skolaster. Ford. Czékus Géza néven. Uo., 1939. - Temetőnk sírjai. Írta Egy öreg pap. Uo., 1939. - Triduum lelkigyakorlatos témákkal. (Serdülő leányoknak) 2. kiad. Uo., 1940. - Ima-füzet a m. kat. katonák számára. Összeáll. Uo., 1942. - Hódolat XII. Pius p-nak. Uo., 1942. (Actio Catholica) - Miért szeretem a Kat. Kört? Uo., 1943. (A Középponti Kat. Kör kiadványai 4.) - Imakv. kat. nők számára. Uo., 1945. - Betegellátó kv. Eger, 1948. - Temető kv. Uo., 1950. - Áldjuk az Urat! Ima- és énekeskv. kat. hívek számára. Uo., 1955. (4. kiad. 1960) - 1924-29: Bpen szerk. a Szónoki anyagtár 1-5. füzetét. - Álnevei és betűjegye: cg. (Egyh. Közl. 1913); Czékus Géza (fordítóként); Egy öreg pap. 88

Schem. Csan. 1916:155. - SZIA tagajánl. 1925:3, 1951:1. - KL I:390. - Ogy. alm. 1939:413. - Ker. m. közél. alm. 1940.I:159. - Schem. Agr. 1945:193. - Gulyás IV:1239; 1956:536. - Kemény 1942:431. - Pilinyi 1943:115. - Orbán Sándor: Egyh. és áll. 1945-1950. Bp., 1962. - MÉL I:329. - Saád Béla: Tíz arckép. Bp., 1983:111. - Pfeiffer kz. 18.

új, olvasni