🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Faludi
következő 🡲

Faludi Béla (Rábcakapi, Győr vm., 1911.-Bp., 1966. febr. 18.): karnagy, zenetanár. - 1929: a kalocsai tanítóképzőben kántori, a bpi Zeneműv. Főisk-n Harmat Artúr tanítványaként 1933: egyházkarnagyi, 1935: középisk. énektanári okl-et szerzett. 1927: a kalocsai érs. szegyh. orgonistája, 1931: a bpi Jézus Szt Szíve-tp. kántora, a Szt Család-plébtp., a Mesterek és Ifjak Mária Kongr-ja ffikarának alapító karnagya, 1935: az Áll. Kölcsey Reálgimn., az angolkisasszonyok Váci u. isk-jának és tanárképző főisk-jának ének- és zenetanára. - M: Kántor breviárium. A M. Orsz. Kat. Kántorszöv. évkv-e. 1-2. köt. Szerk. 1942/43, 1943/44. Bp., 1942, 1944. - Kántornap Győrött. Összeáll. Uo., 1943. V.V.

Molnár 1936:373. - Gulyás VIII:131. - Gyászjelentés (itt dr.)

Faludi Ferenc, SJ (Németújvár, Vas vm., 1704. márc. 25.-Rohonc, 1779. dec. 18.): tanár, költő. - 1720: lépett a JT-ba, 1734: pappá   szent. 1736-41: lelkész Budán és Besztercebányán, r. növ-eket tanított Bécsben, Grácban és Linzben, 1740-45: ap. gyóntató. 1746: Nagyszombatban a teol. tanára, 1747: a bécsi nemesi konviktus igazgatóh-e, 1748: a nagyszombati egy. nyomda ig-ja, 1751: kőszegi házfőn., 1757-73: a pozsonyi rház kvtárosa. A JT föloszlatása után Rohoncon élt. A 18. sz. m. barokk legjelentékenyebb írója: a költ-et, a prózát és a drámát egyaránt művelte. Verseiben új ritmikai megoldásokat fejlesztett ki, ezzel elősegítette a m. verselés 18. sz. végi megújulását. Jó érzékkel fordult a népnyelvhez és a népi élet motívumaihoz, ezzel új áramlatot indított el, amely Petőfi népiségében érte el csúcspontját. Legfőbb prózai műve a Téli éjszakák c. elb. Egyetlen drámája, a Constantinus Porphyrogenitus isk-drámai színvonalú. Vezetésével dolgozta át nagyszombati tanárok munkaközössége Franz Wagner jezsuita tankv-író Universae phraseologiae latinae corpus (Nagyszombat, 1750; Pest, 1822) szómagyarázó-értelmező szótárát és látta el bőséges m., ízes népi szövegekkel, de hozzáillesztették a ném. és a szl. értelmezéseket is, hogy a kv-et a hazai isk-k különböző anyanyelvű diákjai is használhassák. Erkölcsped. művei a főúri ifjak nevelésével foglalkoznak, ezeket az ang. William Darrel ol-ra ford. művei alapján írta: Nemes ember. Nagyszombat, 1748. - Nemes asszony. Uo., 1748. - Udvari ember. Uo., 1750. - Nemes úrfi. Uo., 1771. - ~ olvasatában közölte →Sajnovics János a jelenleg ismert legrégibb m. nyelvű szövegemléket, a →Halotti Beszédet a Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (Uo., 1770) c. kötet

függelékében. Szövegével énekeljük a →Hozsanna 71. énekét. - Fm: ~ minden munkái. (Kiadta Toldy Ferenc, Pest, 1833). M.I.

Szinnyei III:105. (*ápr. 1.!) - Gyárfás Tihamér: ~ élete. (Bp., 1911) - Takács 1937:10. - Géfin Gyula: ~. Bp., 1942. - MItB I:527.

Faludi Ferenc SJ tanár, költő