🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gallikanizmus
következő 🡲

gallikanizmus: francia nemzeti szembenállás a pápaság központosító törekvéseivel szemben, melyben a királyok követelték a javadalmak adományozásának a jogát, a →placetum regiumot a pápai rendelkezéssel szemben és a fellebbezés lehetőségét az →egyetemes zsinathoz. - A ~ célja a zsinatot a pápa fölé helyező és a pp-ök önállóságát hangsúlyozó egyhjogi rendszer. Az ecclesia gallicana elnevezés a kk. óta élt, s jelezte a fr. nemz. egyh. önállóságát és a Rómával való szembenállást. Ennek az ellenzékiségnek az eszköze volt a párizsi Sorbonne egy., amely magát a legfőbb tanítói fórumnak tekintette, továbbá a Clergé de France papi szervezet, amely közp. irodát tartott fenn, lassanként minden egyh. ügybe beleszólt és akadályozta a róm. kúria intézkedéseit. A ~ elmélete és gyakorlata egyszerre fejlődött. Képviselői azt vallották, hogy egyedül a fr. egyh. őrizte meg az ősegyh. eredeti benső szabadságát, mert a →frankok eretnek hatás nélkül vették át a kerséget, s kir-aik (Merovingok, Karolingok) állandóan védelmezték az Egyh-at és a p-ságot. - Valóban, a fr. kir-oknak az elő- és →szokásjog alapján sokkal több beleszólásuk volt az Egyh. ügyeibe, mint más uralkodóknak, s ezt a ~ hívei mint jogi követelményt állították be. A p-k tiltakoztak a túlkapások ellen: az egyik leghevesebb ellentét VIII. Bonifác p. és IV. Szép Fülöp kir. közt alakult ki. A jogászok már akkor visszautasították a p. egyetemes joghatóságának tételét, és a kir. jogainak kiterjesztésén fáradoztak. Az →avignoni fogság idején az ellentétek csillapodtak, de 1378-1444: a →nyugati egyházszakadásban annál jobban megmutatkoztak: a kir. döntötte el, hogy a pp-ök melyik p-nak engedelmeskedjenek. A ~ szellemi hirdetői főleg a nominalista teol. követői voltak (N. Clémanges, J. Gerson és P. d'Ailly). - Nem sokat javított a helyzeten 1516: a X. Leó p. és I. Ferenc kir. között megkötött konkordátum sem. A kir. hatályon kívül helyezte ugyan a Pragmatica sanctiót, de a javadalmak adományozásának jogát nagyrészt megtartotta. A →trienti zsinaton a fr. küldöttek megakadályozták a p. primátus olyan értelmű kihirdetését, amilyet a róm. kúria megfogalmazott. A 16-17. sz: a fr. parlamentben helyet kaptak a prot-ok és a →janzenisták, ami tovább erősítette a ~t. Így pl. a trienti zsin. fegyelmi határozatainak kihirdetését is megakadályozták. A kir. jogai közé sorolták a →nemzeti zsinat összehívását, a placetum regiumot, a p. legátusok jogkörének korlátozását és a pp-ök róm. utazásának ellenőrzését. A ~ eszméinek összefoglalása a 17. sz. elején P. Pithou: Les libertés de l'Église gallicane c. kv-e. Az 1640-es években már a szakadás veszélye fenyegetett, de P. de Marca államtanácsos igyekezett az ellentéteket enyhíteni (De concordia sacerdotii et imperii, 1641). - A ~ virágkora XIV. Lajos (ur. 1634-1715) idejében volt, amikor az állam a janzenista vitát is arra használta föl, hogy érvényesítse tekintélyét. 1663: a parlament követelte a Sorbonne-tól, hogy a ~ tanítását nyíltan vallja meg, sőt ált-an elismert tanításként jellemezze. Hangoztatták a zsin. felsőbbségét a p-val szemben, tagadták a tanítói tévedhetetlenséget. 1682: adták ki a Négy gallikán cikkelyt a fr. klérus deklarációjaként, mögötte valójában Colbert, a mindenható min. állott: 1. Az egyh. hatalom csak lelki síkon érvényes, a fejed-ek világi dolgokban függetlenek az Egyh. hatalmától; 2. Péter utódának az Egyh-ban megvan ugyan a teljes lelki hatalma, de azzal a megszorítással, amelyet a konstanzi zsin. 4-5. ülésszaka meghatározott, vagyis, hogy a zsin. a p. fölött áll; 3. A p. rendelkezéseket a Fro-ban elfogadott szabályok szerint kell értelmezni; 4. A p. döntései csak akkor véglegesek, ha az Egyh. elfogadta azokat. VIII. Sándor 1690: elvetette a deklarációt, de formális elítéléssel nem akarta a szakadás veszélyét fokozni, utódának, XII. Incének sikerült XIV. Lajost rábírni a visszavonásra, de a gyakorlatban a tételeket a →francia forradalomig alkalmazták. - Valójában a Napóleonnal 1801: megkötött konkordátummal sem változott a helyzet. Ő elvileg ugyan föladta a ~t, de gyakorlatban éppúgy igyekezett az áll. mindenhatóságot az Egyh. fölé is kiterjeszteni. A teol. okt-ba újra föl kellett venni a gallikán cikkelyeket. Napóleon bukása alkalmat adott arra, hogy a napóleonizmussal együtt bírálják a ~t is. - Az I. vat. zsin. a p. primátus és a tévedhetetlenség kimondásával elvileg döntött a ~ fölött is, bár a tévedhetetlenség ellenzői újra előhozták a régi érveket. A gallikán cikkelyek és a ~ 17-18. sz. tanai Fro-on kívül is éreztették hatásukat. Különösen No-ban, ahol sok érs. és pp. a maga területének áll. elöljárója is volt. Hontheim pp. →febronianizmusa is ebből táplálkozott. II. József kir. és cs. egyhpol. tanácsadói is ezen az úton jártak (→jozefinizmus). G.F.

LThK IV:499. - Bihlmeyer-Tüchle III:235.