🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Honterus
következő 🡲

Honterus, Johannes (Brassó, Brassó vidék, 1498.-Brassó, 1549. jan. 23.): erdélyi szász humanista, reformátor. - Brassói kézműves család sarja. 1519-25: Bécsben tanult, a natio Hungarorum tagja. 1522: baccalaureus artium, 1525: magister artium, a bécsi egy. előadója. 1529: Regensburgban tartózkodott és megismerkedett Aventinusszal. 1530: előadásokat tartott a krakkói egy-en. 1530-33: Bázelban Sebastian Henriepetrinél elsajátította a nyomdászmesterséget, a térképkészítést és a fametszést. 1533: Kassán és Váradon át hazatért Brassóba. 1535: a brassói plébtp. melletti isk. rektora. 1536: a brassói városi tanács tagja. 1539: a lutheránus reformáció híveként megalapította Brassóban a korabeli Erdély egyik legjelentősebb nyomdáját. Nyomdájában első kiadásban 26 kv-et adott ki, számos ókori gör. és róm. szerző művét, teol. és jogi munkákat, amelyek egész Eu-ban ismertté váltak. 1543: nyomtatta ki az első erdélyi ném. nyelvű kv-et, Andreas Moldner brassói lelkész egyh. énekeit (Geistliche Lieder). 1547: itt jelent meg először Erdélyben →Luther Kis katekizmusa. 1541: szerepe volt abban, hogy a város egyik ktorát ev. gimn-má alakították át. Az esemény a reformáció nyitányát jelentette Erdélyben. 1542: ~ hatására vezették be a brassói plébtp-ba a ném. nyelvű ev. istentiszt-et. 1543: megalkotta a brassói gimn. iskolatörv-ét (Constitutio Scholae Coronensis), ezzel megvetette Erdély egyik legnagyobb hírű isk-jának alapjait. A városi tanács megbízásából írásba foglalta a reformáció elveit és föladatait. →Fráter György nyomására a városi tanáccsal együtt a gyulafehérvári ogy-re idézték (→gyulafehérvári hitvizsgálat). ~ nem jelent meg, de elküldte Apológiáját, amelyben az általa bev. reformáció védelmére kelt. 1543. XII. 23: Brassó város tanácsa elhatározta a ~ által meghirdetett reformáció bevezetését. 1544. IV. 22: ~t Brassó ev. lelkészévé választották. Bátorító leveleket kapott Luthertől, →Melanchthontól, Johann Bugenhagentól. 1545: megépíttette Brassóban Erdély első papírmalmát. 1547: adományaiból létrehozták a brassói gimn. kvtárát; e célra külön épületet emeltek. Szeben város tanácsával megegyezve kinyomtatta az erdélyi ev. egyh. alapszabályzatát. Az isk-ra vonatkozó cikkelyei évsz-okra megszabták az erdélyi szász isk-rendszer fejlődésének kereteit. Kapcsolatban állott kora humanistáival és reformátoraival. A Fekete tp. oltára elé temették; emlékét e tp. mellett álló szobra őrzi. - M: De Grammatica, Libri duo. (lat. nyelvtan isk. használatra) (1530-62: Krakkóban 15, 1539-67: Brassóban 4 kiad.) - Rudimentorum Cosmographiae libri duo. Krakkó, 1530. (számtalan kiadást ért meg Bázelban, Velencében, Brassóban, Boroszlóban, Zürichben, Antwerpenben, Rostockban, Prágában, Kölnben; kivonatai Lipcsében, Hanauban, Párizsban. Végleges formában hexameterekben átd. Rudimenta Cosmographica. Brassó, 1542) - Chorographia Transylvaniae–Sybenbürgen. (Erdély fába metszett térképe) Basiliae, 1532. - Cl. Claudiani Opera... Uo., 1534. - Divi Aurelii Augustinii Hipponensis Episcopoi Catalogus. Uo., 1539. - Mimi Publiani. Uo., 1539. - Lvcii Annei Senecae De quatour virtutibus Liber unus. Uo., 1539. - Catonis Disticha Moralia. Uo., 1539. - Sententiae ex libris Pandectarum... Uo., 1539. - Sententiae... Uo., 1539. - Rudimenta... Uo., 1539. - Epitomae. Uo., 1541. - Disticha Novi Testamenti... Uo., 1541. - Philippi Melanchtonis de Controversis Stancariscripta. Uo., 1543. - Formula Reformationis Ecclesiae Coronensis totius Provinciae. Coronae, 1542. (1543: Melanchthon előszavával Wittenbergában is) - Approbatio Reformationis Ecclesiae Coronensis... Uo., 1543. - Compendium Juris Civilis in usum Civitatum ac Sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. (A szász jogrendszer összefoglalása) Uo., 1544. - D. O. M. S. Constutio Scholae Coronensis. Uo., 1543. - Enhiridion... Tiguri, 1547. - Agenda... Uo., 1547. - Odae... Uo., 1548. - Libellus Graecae Gramaticae Philippi Melanchtonis. 1-2. köt. Coronae, é.n. - P. Trentii Aphrii Comediae... Uo., 1557. - Tabulae II. in Aratum Solensem... Basiliae, 1565. - Annales Templi Coroniensis... (Zsámbéki J. tört. gyűjt-ben. Hanau, 1606) - Kirchenordnung aller Deutschen in Sybenbürgen. (Az 1547: lat. kiadott szász egyh. statutum ném. ford-a) Kronstadt, 1947. V.S.

Trausch II. - Szinnyei IV:1053. (s.v. Honter) - Klein, K. K.: Der Humanist und Reformator J. H. Hermannstadt-München, 1935. - Wittstock, Oscar: J. H., der Siebenbürger Humanist und Reformator. Göttingen, 1970. - Korunk 1973:18. sz. (Gernot Nussbacher: Új adatok a ~ kutatásban) - Nussbacher, Gernot: J. H. Sein Leben und Werk im Bild. Bukarest, 1974.