🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ipolyi
következő 🡲

Ipolyi Arnold, Stummer (Ipolykeszi, Hont vm., 1823. okt. 18.-Nagyvárad, 1886. dec. 2.): megyéspüspök, néprajzos, művészettörténész. - A középisk-t Pozsonyban és Nagyszombatban végezte, mint az esztergomi egyhm. papnöv-e a bécsi Pázmáneumban tanult. A teol. elvégzése után 1845: szerpappá szent., br. Mednyánszky Dénes nev-je, a család kv- és levtárának rendezője volt. 1847. VIII. 17: pappá szent. Komáromszentpéteren káplán, 1848. X: Pozsonyban hitszónok. 1849 elején gr. Pálffy Lipót Ferdinánd pozsonyi főispán fiának nev-je, XII: Zohor (Pozsony vm.) plnosa. 1860: Bartakovics Béla egri érs. áthívta egyhm-jébe, kinevezte Törökszentmiklós plnosává. 1862: Isztambulba utazott a →corvinák ügyében Kubinyi Ferenccel és →Henszlmann Imrével. 1863: egri knk., 1865. VIII. 3: Bécsben teol. dr., 1867: borsmonostori apát. A bpi KPI rektora, 1870-72: a Hittud. Kar ig-ja, 1867: a Kisfaludy Társ. tagja, a SZIT és a SZLT alelnöke. - 1871. IX. 23: kinev., XII. 22: megerősített besztercebányai mpp. Egerben IV. 14: pp-ké szent., székét 1872. V. 2: foglalta el. Műemlék tp-okat állíttatott helyre, isk-kat építtetett. Az Orsz. Képcsarnoknak magángyűjt-éből 60 régi festményt adományozott. A MTA 1858. XII. 15: l., 1861. XII. 20: r., 1874. V. 28: ig. tagjává, 1881. V. 17: o-elnökévé választotta. Része volt 1867: a M. Tört. Társ. megalapításában, melynek harmadik, 1877: második, 1878: első elnökévé választották. 1879: az Orsz. Közokt. Tanács elnöke, 1880-85: a M. Képzőműv. Társ. elnöke, 1880: v.b.t.t. és a Régészeti Társ. tb. elnöke. - 1886. II. 18: kinev. nagyváradi mpp., VII. 7: a p. megerősítette, székét VII. 12: foglalta el. Vagyonát egyh. és művelődési célokra hagyta, a MTA-nak jelentékeny alapítványt tett. - A dániai É-i régészeti int., a morva-sziléziai cs. kir. társulat tört. o-a és a tart. rendek levtári int-e, a germán nemz. múz. választmánya és az osztrák birod. geológiai int. l. tagja volt. - Régészeti, műv-tört. és tört. cikkeit a Honderű (1845), Új M. Múseum (1851-58), Családi Lapok (1852-53, 56), Religio (1854-56, 58-60, 70), P. Napló (1854-57, 59, 61), Vasárnapi Újs. (1858-60), Tanodai Lapok (1858), Egyetemes m. encyclopedia 1-4. köt., Bpi Szle (1861-62, 74, 77), MTA Alm. (1861), Archeol. Közlem. (1861, 63), Ország (1863), M. Sion (1863, 67, 88), Eger (1866), Századok (1866-72, 74, 76, 82, 86), Mo. képekben (1867), Egri Egyhm. Közl. (1869), Akad. Értes. (1870), SZIT Évkv-e (1871-72, 80), Archeol. Értes. (1872), M. Kv-szle (1876), Tört. Tár (1878), Egyh-műv. Lap (1881, 84), Főrendi Napló (1881-84), Kat. Szle (1887) közölte. - M: M. mythologia. Pest, 1854. - Adalék Mo. XIII. sz. helyirata és földrajzához. Uo., 1859. - Csallóköz műemlékei. Uo., 1859. - Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns. Bécs, 1859. - A deákmonostori XIII. sz. román baz. Pest, 1860. - Téglaépítészeti műemlékek. Régi m. keresztkutak és Mo. címerének monumentális használata. Uo., 1861. - M. régészeti repertórium. M. régészeti krónika. Uo., 1861. - A kk. emlékszerű építészet Mo-on. Uo., 1862. - A kk. szobrászat emlékei Mo-on. Uo., 1863. - M. ereklyék. Uo., 1863. - A kk. m. fest. emlékeiből. Uo., 1864. - Az egri megye Szt János ap. és evangelistáról nev. régi szegyh-a az egri várban. Eger, 1865. - A kunok bél-három-kúti máskép apátfalvi apátsága... Pest, 1866. - Lonovics József érs. ... Uo., 1868. - A szihalmi m. pogány-korinak vélt leletek. Uo., 1870. - Sermo pastoralis. Uo., 1872. (ném. és szl. is) - Kisebb munkái. 1-2. köt. Bp., 1874; 3-5. köt. Közread. Bunyitay Vince. Uo., 1887. - Besztercebánya város műveltségtört. vázlata. Uo., 1874. - Veresmarti Mihály XVII. sz. író élete és munkái. 1-2. köt. Uo., 1874-75. - Régi m. egyh. írók. 1. köt. Uo., 1875; 2. köt. Uo., 1878. - Schematismus historieus Dioecensis Neosoliensis pro anno saeculari 1876... Besztercebánya, 1876. - Nicolai Oláh... Bp., 1876. - A m. nemzetegység és államnyelv tört. alakulása. Uo., 1876. - M. mű- és tört. emlékek kiállítása. Uo., 1876. - Emlékbeszéd Czinár Mór... felett. Uo., 1877. - A m. iparélet tört. fejlődése. Uo., 1877. - A besztercebányai egyh. műemlékek tört. és helyreállítása. Uo., 1878. - Gr. Prokesch-Osten Antal... emlékezete és Mátyás kir. kvtára maradványainak fölfedezése. Uo., 1878. - A m. műtört. emlékek tanulmánya. Uo., 1878. - A m. hadtört. tanulmánya. Uo., 1879. - Gr. Károlyi István emlékezete. Uo., 1883. - A m. Szt korona és a m. koronázási jelvények... leírása. Uo., 1886. - Bedegi Nyáry Krisztina 1604-1641. Uo., 1887. - Alsó-sztregovai rimai Rimay János államiratai és levelezése. Uo., 1887. - Utóda Besztercebányán 1886. XI. 8: Bende Imre, Nagyváradon 1887. IV. 8: Schlauch Lőrinc. P.M.

Schem. Agr. 1868:49. - M. Sion 1886:117; 1888:460. (*okt. 30.) - Pór Antal: ~ váradi pp. élete és munkái vázlata. Pozsony, 1886. (Arck.) - Gams 1888:81. (1871. XII. 22: besztercebányai pp.) - Koncz 1892:114. - Schem. Mv. 1896:102. (76.) - Szinnyei V:145. - Ritzler-Sefrin VIII:408. (*Disznós, 1823. okt. 22.), 359.  - Gerevich Tibor: ~. Emlékbeszéd... Bp., 1923. - Hermann-Artner 1938:558. - MIL I:506. - MÉL I:277. - Kat. Szó kalendáriuma 1972:96. (Zsadányi Ede: ~) - MTA tagjai 1975:123. - Puskás 1980:49. - Egyház, műveltség, történetírás  (Rómer Flóris, ~, Fraknói Vilmos). Bp., 1981. - A magyar mythologia hasonmás kiad. függelékei. Bp., 1987:7. (Hoppál Mihály: ~ élete és műve) - ~ emlékkv. Bp., 1989.

Ipolyi Gáspár (Szalka, Hont vm., 1710 k.-Esztergom, 1762. dec. 30.): kanonok. - Budán és Nagyszombatban tanult. 1733: pappá szent. Dömös, 1736. I. 20: Muzsla, 1742. IV. 28: Dunaföldvár plnosa. 1749. I. 23: esztergomi knk., 1754. IX. 18: honti, 1760. XI. 7: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp., rákonyi c. apát. A Bakócz-kápolnában temették el. Halálakor tűnt ki, hogy vezeklőláncot viselt. 1823: sírja fölnyitásakor testét csaknem teljesen épen találták. - M: Veiner, B.: Világ zsibvásárja. Ford. 1761. Kz. T.E.

Zelliger 1893:203. - Némethy 1894:643. - Szinnyei V:158. - Kollányi 1900:355. (s.v. Ipoly)