🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Irk
következő 🡲

Irk Albert (Csernátfalu, Brassó vm., 1884. aug. 18.-Pécs, 1952. okt. 21.): jogász, egyetemi tanár. - A középisk-t a brassói r.k. főgimn-ban, a jogot a kolozsvári egy-en végezte, ahol 1908: drált. 1910-12: külf. egy-eken 3 féléven át továbbképezte magát, 1912. XII. 10: min. fogalmazó gyakornok, 1913: a kolozsvári egy-en mtanárrá képesítették. 1917. X. 10: a nagyváradi jogakad-n ny. r. tanár, 1922. VIII. 24-1950: a pécsi egy-en a büntetőjog és perjog ny. r. tanára, a jog- és államtud. karnak 1924/25: és 1935/36: dékánja. 1932: a SZIA II. o-a, 1936. V. 14: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1952. VII: megkapta a jogtud-ok kandidátusa címet. - Jogbölcselőként a jog irracionális elemeivel foglalkozott, a korabeli kriminológiai szemlélet hazai úttörője volt. - M: A közvetett tettesség. Kolozsvár, 1912. (Klny. Erdélyrészi Jogi Közl.) - Kriminológia. 1. Kriminálaetiológia. A bűntett embertani, fiz. és társad. tényezői. Bp., 1912. - A bűnsegély és társtettesség fogalmi elhatárolása. Kolozsvár, 1913. - Adalékok Erdély régi büntetőjogához. Pécs, 1914. (Klny. Büntetőjogi dolgozatok) - A normatív és explikatív felfogás a büntetőjogban. Bp., 1914. - Tettesség és részesség. Uo., 1914. - A büntetőjog átalakulása. Uo., 1918. - A nemzetk. jog. Uo., 1918. - A Nemzetek Szöv-e. Uo., 1921. - Nemzetk. szerződések. Összeáll. és ford. Uo., 1921. - Az új nemzetk. jog. Diplomáciai kézikv-ek. 1-2. köt. Uo., 1922-25. - A büntetőjogi alapfogalmak módszertani kritikája. Pécs, 1926. - A nemzetk. jog tudománya. Uo., 1927. - Tanulmányai a büntetőjog és nemzetk. jog köréből. Uo., 1928. - A m. anyagi büntetőjog. Uo., 1928. - Bevezetés az új nemzetk. jogba. Uo., 1929. - Probleme d. Völkerrechtswissenschaft. Bp., 1930. - A m. büntető perjog vezérfonala. Pécs, 1931. - Az individualizmus és kollektivizmus gondolatköre a büntetőjogban. Uo., 1933. - A nemzetk. bűncselekmény és a nemzetk. büntetőbíróság eszménye. Bp., 1933. - Büntetőjogi dolgozatok Finkey Ferenc irod. munkássága négyévtizedes évford-jának emlékére. Szerk. Pécs, 1936. - A sterilizáció és kasztráció. Bp., 1936. - A büntetőjog racionális és irracionális elemei. Bp., 1938. (Ném-ül: D. rationalen u. irrationalen Elemente d. Strafrechts. Pécs, 1937) - Schopenhauer jogfil-ja. Bp., 1939. - A jog és törv. Pécs, 1943. - Jelentése és javaslata... Vécsy László mtanárrá képesítése tárgyában. Pécs, 1943. - Szerk. a M. Külügyi Társ. kiadványai. Nemzetk. jogi o. 1-6. köt-ét. Bp., 1921-28.  88

Révai XX:415; XXI:461. - SZIA tagajánl. 1932:4. - Katics 1933:108. - MTA tagajánl. 1936. - Szabó 1940:419. - Akad. Értes. 1952:169. - MÉL I:779. - MTA tagjai 1975:124. - Gulyás XV:268.