🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Josephus Flavius
következő 🡲

Josephus Flavius (Jeruzsálem, 37/38-Róma, 100 után): zsidó történetíró. - Matatiás pap fia. Rabbinista nevelésben részesült, 16 éven át volt előbb a farizeusok, majd a szadduceusok, az esszénusok és 3 é. a pusztában Bannus remete tanítványa. 19 é. korában nyilvánosan a farizeusokhoz csatlakozott. 64: Rómába utazva elérte, hogy Nero (ur. 54-68) a zsidó papokat szabadon bocsássa. Amikor visszatért, az épp kitört →zsidó háborúban Galilea parancsnoka lett, 67: róm. fogságba került. Megjövendölte Vespasianusnak, hogy hamarosan cs. lesz, ezért jutalmul visszakapta szabadságát (ettől fogva Flavius). Jeruzsálem pusztulását Titus környezetében élte át, utána Rómába ment, és ettől kezdve a Flaviusok kegyéből polgárjogot és évjáradékot élvező író. - Művei: A Bellum Iudaicum (A zsidó háború) a zsidó-róm. háború tört-e →Maszada elestéig (73), IV. Antiokhosszal (ur. Kr. e. 175-164) kezdődő, részletes előtört-tel. Róm. párti, apologetikus irányzatú mű (minden bajnak a →zelóták az okai). Az előtört-hez főleg Damaszkuszi Nikolaosztól vett át sokat; egyébként saját élményei, gör-róm. följegyzések (egyebek közt Vespasianus és Titus idejéből) szolgáltak alapul. - Az Antiquitates Iudaicae (A zsidók története) 20 köt-ből álló mű, amely 93-94: jelent meg. Tartalmazza a zsidók tört-ét az ősidőktől Kr. u. 66-ig. Vezérelve: csak az Isten által szabott renden alapuló zsidó alkotmány tehet egy népet boldoggá. Forrásai: az ÓSz, akkori értelmezés szerint; apokrif iratok (pl. 3Ezd, Jub), más zsidó és gör-róm. művek és gyűjt-ek. Tört. forrásként nem mindenütt megbízható. A Jézusról szóló rész (Testimonium Flavianum) eredetiségét vitatják. - A Vita (Önéletrajz) vsz. 100 u. jelent meg az Antiquitates egyik új kiad-ának függelékeként. ~ védekezése Tibériási Justusszal szemben. - A kétkötetes Contra Apionem (Apion ellen) a zsidóság védekezése, a 2. köt-ben főleg az alexandriai Apion vádjai ellenében. - Egy 4 köt-es mű Isten lényéről és a parancsok értelmezéséről befejezetlen maradt. - Sokáig tévesen ~nak tulajdonították a 4Mak szerzőségét, valamint a Hippolütosz c. írást is. - M. m-ul: A zsidók tört. Ford. Révay József. Vál. Hahn István. Bp., 1980. - Apión ellen. Ford. Hahn István. Uo., 1984. - A zsidó háború-Önéletrajz. Ford. Révay József. Uo. 1990. **

Pallas IX:963. (*37; †94 k.) - LThK V:1141. - VIL V:765. - Kroll 1993:432, 548.