🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kanizsai
következő 🡲

Kanizsai István (†1375. okt.): megyéspüspök. - Kanizsai János esztergomi érs. nagybátyja. Bácsi knk., 1353: budai prép-ként Avignonban m. követ. 1356. VI: ismét Avignonban járt, hogy VI. Incét (ur. 1352-62) megnyerje I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82) Velence elleni hadjáratához. A MA-ban 1356. IX. 4-1357. I. 12: vál. és megerősített, 1357-62: a 30. tényl. zágrábi mpp. A MA-ban 1362-75: Szlavónia vikárius generálisa, melyet 1366. VII. 25-1375. V. 18: ténylegesen betöltött. 1366: Lajos kir. bebörtönözte, majd a p. közbenjárására Viterbóba száműzte. 1374: újra tagja volt az avignoni követségnek. - Széke 1376. I. 25-IV. 9: üres, utóda 1376. I. 23: Demeter. T.E.

Mendlik 1864:117. (1356-75: pp.) - Schem. Zagr. 1870:VII. (34.) (†1375); 1917:XV. (26.) (†1375. X.) - Gams 1873:387. (28.) (itt OFM, †1375 k.) - Matković 1888:XI. (29.) - Kat. Szle 1891:37. (Pór Antal: ~ zágrábi pp.) - Eubel I:537. (1356. VIII. 4: zágrábi pp.) - MÉL I:850. - Artner 1973:145. - MTK I:214. - Mályusz 1984:24. - Kolarić 1995:129. (s.v. István)

Kanizsai István (1369 előtt-1427/29): báró. - Az Osli nb. K. János fia. 1390: udvari ifjú, érs. bátyja, János segítségével 1391-95: székely ispán, 1395-1401: ajtónállómester és somogyi ispán, 1398-1401: komáromi ispán, 1411-27: soproni ispán, 1414-17: állandó bírótárs, 1416. I. 6-1417. VII. 24: az esztergomi érs. kir. helytartó (a győri ppség kormányzója) helyettese; 1418. IX. 19-1419. II. 6: az esztergomi érsség conservatora; 1422: br. Azon 10 báró közé tartozott, akit Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) állandóan a kúriában akart látni. T.E.

Turul 1941:22, 71. (Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. sz-ban) - Mályusz 1984:331. - Engel II:122.

Kanizsai János, Osl nb. (1350 k.-1418. máj. 30.): prímás-érsek. - Apja János, testvérei Miklós, Lőrinc, István. ~ István zágrábi mpp. unokaöccse. 1367: már a kirné kp-ja. 1374. VII. 15: esztergomi nagyprép., majd egri prép. 1378-ig a páduai egy. hallg-ja; házában 1 főesp., a szerémi prép., 2 zágrábi, 1 oxfordi knk. és 2 kv-másoló élt; 1377. V. 1-1378. V. 1: az egy. rektora. 1384. VIII. 27: egri mpp. 1387. VIII. 22-1403. I. 1: kir. kancellár, 1387. X. 17-1395. V: kirnéi kancellár, 1387. X. 9: esztergomi érs. Mária kirnő és Zsigmond kir. számára nagy szolgálatokat tett, ezért 1395: IX. Bonifác Mo. prímása és az ap. sztszék követe c-mel ruházta föl. 1390: Esztergomban zsin-ot tartott, 1391: helyreállította a várban a Szt István-kpnát és István vt-ról nev. társaskápt-t alapított. 1396. IX. 28: részt vett a nikápolyi csatában. Szellemi vezetője volt annak a ligának, amely uralma elején kézben tartotta Zsigmondot. 1397: meggyilkoltatta a 2 Lackfi Istvánt. Szembefordult Zsigmonddal, 1401. IV. 28: mint kancellár Budán elfogatta, s a kormányzást átvevő országos tanács élére állt. Zsigmond X. 29: visszanyerte trónját, s ~nak is megkegyelmezett. Ennek ellenére ~ 1403. VIII. 5: Zárában megkoronázta Nápolyi Lászlót. X. 29: áttért a Zsigmond iránti hűségre és tanácsadója lett. 1414: Zsigmond távollétében Garai Miklós nádorral együtt helytartó. 1417: részt vett a konstanzi zsin-on. - Pecsétjének (90x53 mm) képe 1391: a képmező fölső részét háromtengelyes, a középtengelyben 2-szintes építmény tölti ki. Fent sokszögű, torony alakú →baldachin alatt trónoló Madonna, bal karján a Gyermekkel. Alatta ornátusban trónoló, jobbjával áldást adó Szt Adalbert. A 2 teret négykaréjok sorával díszített párkány választja el. A 2 oldalsó, keskenyebb fülkében balról Szt László fegyverzetben, jobbról Szt István földig érő ruhában. A fölöttük emelkedő baldachinokat karcsú, mérművekkel áttört, élre állított tornyocskák alkotják. A fülkék lábazati sávját és a baldachinok alsó peremét négykaréjok sora díszíti. Az építmény oldalához mérműves, fiálés függelékek csatlakoznak. A képmező alsó csúcsában 2 címerpajzs közé illeszkedő szamárhátíves, oromzatos fülkében ~ érs. jobbra forduló, térdelő alakja. A pajzsokon karomban végződő sasszárnyak. A fülke és a pajzsok között szabadon maradó felületet indadísz tölti ki. Körirata gyöngysoros keretben. - Utóda a kir. kancellárságban 1403. I: Albeni Éberhard, a kirnéi kancellárságban (amit 1395. VI-1406: nem jelölnek) 1407: Albeni János, Egerben 1387. XI: Czikó István, Esztergomban 1418. V-1421. IV: széke üres, utóda (1418. VI: Csehi Péter ap. adm.), 1423. VIII. 10: Pálóczy György. 88

Mendlik 1864:28. (39.) (1387-1418: érs.), 99. (s.v. Kanisai; 1385-87: egri pp.) - Gams 1873:367. (s.v. Kanisa; 1384. VIII. 27-1387: egri pp.) (s.v. Kanizsa; 1387-†1418. V. 30: esztergomi érs.) - Fraknói 1895:541. - Eubel I:78. (1384. VIII. 27: egri pp.), 465. (s.v. Kanizsa; 1387. X. 25: esztergomi érs.; †1418. V. 30.) - Kollányi 1900:67. (†máj. 20.) - Chobot II:501. - MÉL I:850. (†máj. 30.) - Schem. Strig. 1982:46. - Sugár 1984:125. (s.v. Kanizsai, címere, †máj. 30.) - Bodor 1984:54. (63.)