🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kozma
következő 🡲

Kozma, Szt   →Kozma és Damján, Sztek

Kozma, Cosmas (11. sz.): megyéspüspök. - Lukcsicsnál 1086-91: veszprémi mpp., a MA-ban s a MREW-ben 1094: pp. Pauler szerint részt vett a zágrábi ppséget megalakító tanácskozáson, melyet nagyrészt az ő egyhm-jéhez tartozó ter-en szerveztek. - Utóda a MREW-ben 1102-1113: Máté, Lukcsicsnál 1091: Almár. T.E.

Mendlik 1864:49. (7.) (s.v. Kosmas; 1091: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (s.v. Cosmas, 1093: székén levő [1085? k.] pp.) - MREW I:159. - Pauler I:171. - Lukcsics 1907:5. (3.) - Schem. Vesp. 1916:VII. (3.) (1086-91: pp.)

Kozma, Cosmas (12. sz.): érsek. - A MA-ban 1169-75: a Schem. Col-ban csak 1169: kalocsai érs. A kápt-nal viszálykodó okl. tudósít róla. - Utóda a MA-ban 1176: István vál. érs., akit a kir. elmozdított, majd 1176: András győri pp. A Schem. Col. csak Andrást említi.  T.E.

Mendlik 1864:78. (s.v. Kozma, 1169: érs.; utóda 1174-75: Pál) - Gams 1873:371. (s.v. Cosmas; 1169-[79]: érs.; utóda 1174-75: Pál) - Winkler 1929:22. - Schem. Col. 1942:15. (14.)

Kozma, Cosmas (12-13. sz.): megyéspüspök. - Fehérvári prép-ból v. knk-ból a MA-ban 1218-22: győri mpp. Az →Aranybulla függelékében az aláíró pp-ök között szerepel. 1222: a ppségről lemondott, a fehérvári kápt-ba vonult vissza, ahol még évekig élt. - Utóda Győrött 1224: Gergely. T.E.

Mendlik 1864:69. (s.v. Cosmas; 1219-23: pp.) - Gams 1873:373. (s.v. Cosmas; 1219-23: pp.) - PanRt I:169. - Schem. Jaur. 1940:6. (17.) (s.v. Cosmas); 1968:28. (17.)

Kozma Döme   →Kozma János Demeter

Kozma Erzsébet, kézdiszentléleki, Veres Zoltánné (Marosvásárhely, Maros-Torda vm., 1879. máj. 30.-Bp., 1973. aug. 31.): szobrász. - Iskoláit Marosvásárhelyt végezte. →Fadrusz János gyakran volt szülei vendége, az ő tanácsára és irányításával kezdett szobrászkodni, de képzőműv. isk-t nem végzett. 1904: a Műbarátok Körében állította ki elsőként Zizi c. gyermekarcmását, azután a Műcsarnok, a Nemz. Szalon, a Képzőművésznők kiállításainak rendszeres résztvevője. - M: a pécsi Szt Flórián-szobor; a Zichy Jenő-síremlék Krisztus-alakja (Bp., Kerepesi temető); a mayerhofeni Khuen-kpna reliefje; Andrássy Manóné szarkofágja; Herman Ottó; Brassay Sámuel (kolozsvári unit. koll.); a Madártani Egyes. Petényi-emléktáblája; Bláthy Ottó, Andrássy Károly gr. képmásai; Finály Henrik-, Kováts Gyula-emlékérem; a pécsi szegyh. altp-ának 14 márvány reliefje. - Talán ~ műve: A misztika és boldog Margit. Vác, 1930. - Nemz. szocializmus és ker. erkölcs. Bp., 1938. (Korunk Szava Népkvtára 23.) 88

Művészet 1909:273. (Takács Edvárd: K. E.) - Bozzay 1931:569. - ML 1935. I:590. - Új Idők lex. XVI. - Gulyás XVII:432.

Kozma Ferenc (Mezőzombor, Zemplén vm., 1894. szept. 12.-Miskolc, 1957. szept. 29.): újságíró. - Miskolcon éretts., papi pályára készült, de az I. vh-ban a harctéren egyik szemét elvesztette. Banktisztviselő, majd újságíró, 1929. IX. 1-1931. VI. 9: fő-, 1931. VI. 10-1944. IV. 16: fel. szerk-je, 1932. IV. 15: laptulajdonosa a miskolci M. Jövő c. napilapnak. A →Magyar Görög Katolikusok Országos Szövetségének választmányi tagja. Egyik alapítója volt a miskolci →Szent Alajos Szövetségnek, mely a szegénysorsú, tehetséges kat. gyermekeket támogatta. 1945: a miskolci Nemz. Biz. elnökének választották. P.I.

B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:196. - Kozma Lajos diósgyőri g.k. esp. közlése

Kozma Ferenc (Galánta, Pozsony vm., 1902. okt. 17.-Szombathely, 1975. szept. 21.): plébános. - A pozsonyi r.k. főgimn-ban éretts. A teol-t a szombathelyi egyhm. növ-eként Szombathelyen és Innsbruckban végezte. 1929. IX. 5: a Canisianumban ker. bölcs-ből drált. 1925. VI. 21: pappá szent. 1928. IX-1930. VI: hitokt. Zalaegerszegen. 1930-32: Roubaix-ban és Lille-ben, 1932-40: Párizsban a Fro-ban élő m-ok lelkésze. 1932: alapította és szerk. a Párizsi Katolikus Tudósítót. 1940: Szombathelyen spirituális és teol. tanár. 1945: Rábakethelyen, 1959: Oszkón plnos. - Cikkei a Korunk Szava, Vas vm., Nemz. Újs. stb. lapokban. - 1932. II.-1936?: a Párizsi Katolikus Tudósító alapító fel. szerk-je és kiadója (1936: Andor Leonnal). 88

Géfin III:215. - Szolg. 1976. 29:96. - Viczián 1995:176. (1416.) - Nagy 2000:568. - Borovi I:50, 84.

Kozma Ferenc Xavér, SJ (Nagymagyar, Pozsony vm., 1728. okt. 18.-Lovasberény, 1806. nov. 29.): tanár. - A gimn-ot Pozsonyban végezte. 1744: novíc. Bécsben, 1746: Leobenben a tanárképzőben hallg. 1747: Székesfehérvárt tanított. 1748: fil-t tanult Nagyszombatban. 1751: Esztergomban, 1752: Gyöngyösön, 1753: Győrben tanított. 1754-58: teol. Grácban, majd Besztercebányán 3. próbaéves. 1759: Pozsonyban retorikát tanított, 1761: a nagyszombati konviktus ig-ja, 1763: a bölcs. és egyhjog, 1764: Győrött a bölcs. tanára. Hitszónok 1766: Nagyszombatban, 1767: Budán. 1769: a kánonjog tanára Kassán, majd Cziráky Antal nevelője. 1773: a r. föloszlatása után az esztergomi főegyhm. papja. - M: Panegyricus D. Francisco Xaverio dicata. Nagyszombat, 1750. (és 1775) - Jekoniás. Szomorú szabású víg kimenetelű játék. Győr, 1754. (névtelenül) - Dicsőült Szt István szt jobbja. Buda, 1771. Cz.K.

Szinnyei VI:1435. - Zelliger 1893:266. - Jablonkay Gábor: Az isk-drámák a jezsuiták isk-iban. Kalocsa, 1927:16. - Takács 1937:13.

Kozma György, SJ (Bp., 1939. okt. 27.-Innsbruck, 1990. dec. 14.): pap, cserkészvezető. - A bpi piar. gimn-ban éretts., az esztergomi szem-ban és a KPI-ben tanult. 1963. VI. 16: Esztergomban szent. pappá. 1964: Nógrádmegyeren, 1971: Érsekvadkerten, 1973: Bp-Szt Imre pléb-n kp. Pol. okokból 1975: Au-ba menekült. 1978: az innsbrucki egy-en egyházszociológiából drált. X. 1: Kanadában belépett a JT-ba, majd tömegtájékoztatási okl-et szerzett a montreali egy-en. Torontóban m. lelkész. 1982: a Vatikáni Rádió m. adása, 1984. X-1988. VII: az →Opus Mystici Corporis bécsi m. kat. kv-kiadó munk. 1989. IV: a müncheni M. Kat. Misszió ifj. lelkésze, majd az Életünk kat. havilap szerk. tagja; Bécsben és Münchenben cserkészvez. Az innsbrucki Egy. Klinika szívsebészeti osztályán halt meg. - M: Das Kirchenbild der ungarischen Bischöfe im Spiegel der bischöflichen Rundschreiben. Wien, 1979. (ang-ul Uo., 1980) - Úti misekv. Missale parvum. Róma, 1982. - Kézikv. világi lelkipásztori kisegítők számára. Bécs, 1987. Bo.Gy.

Schem. Strig. 1970:135. - Nagy 2000:568.

Kozma Ida, Riszner Józsefné (Bp., 1840-1905 u.): tanítónő. - 1892/93: a máramarosszigeti áll. felsőbb leányisk. s-tanítónője (ekkor már özvegy). - M: A prágai kis Jézus kegyszobrainak tört. Kilenc napi ájtatosság valamely kegyelem elérése végett. Ném-ből átd. Csíkszereda. 1905. - Dalok erdélyi költők verseire. 1. füz. Kolozsvár, é.n. (szerzősége bizonytalan) 88

Rajner 1893:146.

Kozma Imre, OH (Győrzámoly, 1940. jún. 4.-): házfőnök, a →Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) vezetője. - 1941: vasúti szerencsétlenség következtében elveszítette apját, anyja és nagyszülei nevelték. 1958: a győri Czuczor Gergely Gimn-ban éretts. A teol-t 1958-63: Esztergomban végezte. 1963. VI. 16: pappá szent. Dorog-Bánya, 1966: Bp-Zugliget kp-ja, 1968: a bpi Alkantarai Szt Péter-tp. lelkésze, 1977-97: Bp-Zugliget plnosa. Itt megszervezte a család- és ifj. pasztorációt és az első jótékonysági akciókat. 1989. II. 4: a MMSZ eln., VIII: kb. 50 ezer NDK-beli menekült átmeneti elhelyezését biztosította a zugligeti pléb. kertjében. XII: Erdélybe juttatott el 22 teherautónyi segélyszállítmányt. 1991 végén a horvát Vukovárt támadó szerb erők parancsnokánál elérte, hogy a városban rekedt több ezer öreget, asszonyt és gyermeket a MMSZ Mo-ra evakuálhatta. Vezetésével a MMSZ kiépítette orsz. hálózatát és intézményes ellátó rendszerét. - 1997: belépett az irgalmasok r-jébe, s megszervezte a r. bpi újratelepedését (2000: visszakapták bpi és váci kórházukat, utóbbi a MMSZ kezelésében van). 1999: fog-at tett, bpi házfőn. és rendi megbízott, a Császárfürdői Szt István kir. kpnaigazg. ig-ja. s.k.

MKA 2001:262.

Kozma János (Mezőzombor, Zemplén vm., 1884. okt. 19.-Miskolc, 1958. jan. 3.): parókus. - A teol-t Egerben, Eperjesen és Ungváron végezte. Nyíregyházán 1915. X. 14: pappá szent. 1916: hitokt. Sárospatakon, 1917: Petén, 1920: Csegöldön, 1921: Nyírcsászáriban lelkész, 1932: hittanár, 1934: parókus Miskolcon. 1938: a miskolci ap. kormányzóság, 1939: a hajdúdorogi egyhm. ppi tanácsosa. 1943: ker. esp., 1951: tb. knk. Főtitkára volt a →Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetségnek, cenzor a hajdúdorogi egyhm-ben, 1953: nyugdíjazták. - 1911-től eszperantista, 1913: Rómában beszédet mondott a 3. Katolikus Eszperantista Kongresszuson. 1928/29: a →Magyar Országos Katolikus Eszperantó Egyesület választmányi tagja, 1938: aleln., 1940-41: társeln. - M: A világnyelv kérdése. Szerencs, 1911. (Klny. Tokaj-Hegyalja) - Szt Miklós. Máriapócs, 1927. (Máriapócsi kis kvtár 6-7.) - G.k. szert-tan. Írta Melles Emil. Átd. Szántay-Szémán Istvánnal. Bp., 1937. - Dicsérjétek az Úr nevét! Gör. szert. kat. ima- és énekeskv. Szántay-Szémán Istvánnal. Miskolc, 1938. - Úrnapja, Jézus Szt Szíve és a Fájdalmas Boldogassz. ünnepeinek gör. szert. szolgálata. Ford. Uo., 1938. - Énekeljetek a mi Istenünknek. Szántay-Szémán Istvánnal. Uo., 1939. - Krisztus kirsága, és a Bold. Szűz Szeplőtelen Fogantatásának gör. szert. kat. egyh. szolgálata. Ford. Uo., é.n. - A birod., amelynek nincs határa. Az egyh. egyetemessége. Gáspár Gusztávval. Bp., 1940. (Actio Catholica 75.) - Kivonatos typikon. Miskolc, 1941. - A g.k. szert-tan elemei. Írta Melles Emil. Átd. Szántay-Szémán Istvánnal. Uo., 1948. - Szerk. 1907: az Eperjesi Szle, 1922: a Katolika Revuo, 1922-26: a G.k. Tudósító c. lapot, Nyíregyházán 1921-27: a Máriapócsi naptár az Úr Jézus Krisztus születésétől számított ... esztendőre 7 évf-át,  1924-32: a Máriapócsi kis kvtár sorozatot és a directoriumot, 1927-29: a Chrysostomos, 1927-31: a G.k. Lelkipásztor, 1928-32: a Máriapócsi Virágos Kert, 1935. I. 1-III. 25: a Kelet c. lapot, 1938. I-1940. VI: a Keleti Egyházat, amelynek 1943. I-V: fel. szerk-je. - Álnevei és betűjegyei 1903-tól: Caesareus; Császári Pap Iván; Ero (1908-09: Kis Pajtás); Fulánk; K.J.; Nihil (1908-09: Kis Pajtás); -ozm-án; Vágási (M. Állam); Zombori Iván. P.I.

G.k. Szle 1930. XI. 16. - Schem. Hd. 1948:17. - Gulyás 1956:585. - Kozma Lajos g.k. esp. közlése

Kozma János Demeter, OFM (Kézdiszentlélek, Háromszék, 1827. márc. 15.-Dés, 1911. jún. 1.): házfőnök. - A középisk-t Csíksomlyón és Gyulafehérvárt, a teol-t Vajdahunyadon végezte, 1844. IX. 29: lépett a r-be. A szabharcban honvéd, 1852: lelkész és tanító Székelyudvarhelyt, 1856: gimn. tanár Csíksomlyón, 1859. VIII. 16: pappá szent. 1861: Fogarason a bölcs. és teol. előadója a novíc-oknak és 1865-67: házfőn. 1868-73: Szamosújvárt házfőn., 1871-95: definitor, 1874-1903: Désen házfőn., 1895-98: custos. - M: Lassan a testtel! Egy kis leczke a barátfalóknak, kül. tek. Erdélyre és a Székelyföldre. Bp., 1873. (Klny. M. Állam) - Beszéd... a hazaszeretetről. Dés, 1886. - Beszéd a Deésen felállított honvédemlék 1889. VI. 2. tartott... leleplezésekor... Uo., 1889. - Beszéd... Simon Jenő... tartfőn. 25 é. áldozársági jub. ünnepélyén... Uo., 1894. - Emlékversek és tört. gyöngyök Simon Jenő tartfőn. 25 é. áldozársága jub. alkalmából. Uo., 1894. - Márczius 15. Uo., 1896. - Beszéd. Nagyboldogasszonyon. Uo., 1897. - Múlt és jövő. Költ. Uo., 1898. - Versezet Jézus sztséges Szíve zászlajának megáldása... Versezet a Rózsafüzér-társulat zászlója megáldása alkalmából. Uo., 1907. - Álnevei: Capistrán; Kászoni; Mikházi Capitulum; Mucius Scaevola; Oltmelléki; Veritas; Hargitai (ez csak Györgynél!). 88

Szinnyei VI:1434. (s.v. Kozma Döme, mint Petriknél) - György 1930:535. (623.) - Gulyás 1956:585.

Kozma Kálmán (Tapolca, Zala vm. 1868. márc. 1.-Bp., 1925. okt. 24.): pap. - 1886: Veszprémben éretts., a teol-t 1886: Veszprémben, 1887-91: Bpen végezte és teol-ból drált. 1891. VI. 28: pappá szent. Felsőörsön kp., 1892: a szentírástud. tanára s a szem. tanulm. felügy-je Veszprémben. 1901: Törökkoppányban, 1902: Tótszentpálon, Halimbán, Gógánfán, 1903: Nádasladányban kp., betegszabadságon, 1914: Kercseligeten, 1915: Kisgörbőn ideigl. adm. - 1896. VIII. 30-X. 4: A Keresztény Anya szerk-je, 1898. X. 2-1901. VI. 9: a Veszprémi Hírlap fel. szerk-je. 88

Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:45. (118.), 93. (247.) - Pfeiffer 1987:374.

Kozma Károly, papi (Mezőkeresztes, Borsod vm., 1824. márc. 12.-Eger, 1901. dec. 6.): választott püspök. - A középisk-t mint a Foglár-féle int. növendéke Egerben, a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1848: Pesten pappá szent. Füzesabonyban, Hevesen és Pásztón töltött kp. évei után a bécsi Augustineumba küldték, ahonnan 1853: mint teol. dr. tért haza. Elöljáró és teol. tanár, 1880. VIII. 1: a teol. és a jogi kar rektora. 1880: egri knk. és 1885: schlangenmundi prép., 1899 k. szkardonai vál. pp. lett. 1899: szülőfalujának saját vagyonából tp-ot és isk-t építtetett. - Cikkei: M. Állam (1860), egri Emlékkv. (1865). - M: Liturgica sacra catholica... Eger, 1861. - Májusi virágok... Uo., 1873. - Szűz Mária élete. Májusi sztbeszédek. Uo., 1874. - Utóda a szkardonai c-en 1907: Svindermann Balázs. T.E.

M. Sion 1888:534. - Koncz 1892:146. - Szinnyei VI:1449. - Heves vm. 1910:384. - Puskás 1980:66.

Kozma Katalin M. Gertrúd, CSA (Liget, Baranya vm., 1912. aug. 28.-Pécs, 1994. jún. 23.): apáca. - 1930: tanítónői okl-et szerzett. 1934. VIII. 28: Pécsett lépett a r-be. 1936. VIII. 30: első, 1940. I. 7: örök fog-át uo. tette. Polg. isk. tanári, 1942: tanítónőképzőintézeti tanári okl-et szerzett. 1949-50: Bölcskén főnöknő. r.k.

Kozma László (Keszthely, Zala vm., 1856. jún. 16.-Bp., 1909. szept. 3.): plébános. - Klárus néven belépett a ferences r-be. Boldogasszonyban 2 é. fil., Nyitrán 1 é. teol. hallg. 1874: elhagyta a r-et, veszprémi egyhm-s kispap, 1878. XI. 4: pappá szent. Csabrendeken, Szentbalázson, 1882: Taszáron, Szőllősgyörökön kp., 1886: adm., 1888. X. 25-1909: plnos, 1900: a kaposvári, 1902: a somogyvári ker. h. esp. tanfelügy-je. - 1896: Szőllősgyörökön helyreállíttatta és kifestette a tp-ot, új padokkal, szobrokkal, bronz gyertyatartókkal látta el. ~ idejében 1900: épült Fonyódon a fürdőtelepi kpna. - Írása Veszprémi Hírl. (1906:10-21. sz. A szőllősgyöröki pléb. tört.) T.E.

Pfeiffer 1986:638.

Kozma Titusz Rafael, PFM (Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1913. jan. 1.-): misszionárius. - K. Viktor testvérbátyja. 1928. I: lépett a →Marista Iskolatestvérek kongr-jába. VIII. végén Athénba ment, 1931. IX. 8: egyszerű, 1936. IX. 8: örök fog-at tett. 1931: öccsével és →Menyhárt Lászlóval együtt Hérakléba (Görögo.), 1933: Kínába indult. 1934 őszétől a hankowi, 1941: a tiencsini missziós isk-ban tanított. Pekingben dolg., 1942: Hej-san-huban tanított. 1949: Fro-ba toloncolták, Varennes-sur-Allier-ben tanított. 1997: nyugdíjas.  s.k.

Miklósi 1936:151. - Nagy Ferenc közlése

Kozma Viktor Kristóf (Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1915. jan. 16.-San Francisco, Kalifornia, USA, 1989. jún. 15.): misszionárius. - K. Titusz öccse. 1931. IX. 8: kezdte a noviciátust a →Marista Iskolatestvérek kongr-jában. 1932. IX. 8: egyszerű, 1937. IX. 8: örök fog-at tett. - 1932: Hérakléban (Görögo.), 1933: Hej-san-huban tanult tovább (a Kínában működő maristák mind itt fejezték be tanulmányaikat), 1934 őszén a tiencsini missziós isk-ba került. 1943: gyomorbetegsége miatt hazaküldték Mo-ra. A r-et elhagyta, de lélekben szerz. maradt, nem nősült meg. Mint civilt elvitték katonának. - A háború után nyelvtudása miatt pol. szervezet (Rongyos Gárda?) fordítója lett, de a csoportot a kommunisták fölszámolták, ~t a →Kistarcsai Központi Internálótáborba vitték. Szabadulása után villamoskalauz. 1956: a forr. után Au-ba menekült, majd Stevens-Pointban (Wi., USA) telepedett meg, a Hilton szállodalánc tolmácsa. 1980 e. egy San Francisco-i nyugdíjas otthonba költözött. **

Miklósi 1936:151. - Dr. Kozma Teréz unokahúg-Kozma Titusz PFM közlése