🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kudora
következő 🡲

Kudora János (Tata, Komárom vm., 1849. máj. 14.-Nagyölved, 1918. máj. 31.): plébános. - K. Károly bátyja. A középisk-t Tatán és Esztergomban, a teol-t uo. végezte, 1872. VII. 19: pappá szent. Vágszerdahelyen, 1873: Egyházgellén, 1874: Zselizen kp., 1877: uo. plnos, 1879: Ipolyvisken plnos, 1899: tanfelügy. esp., 1909: Nagyölved esp-plnosa. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. tagja. - M: Aranymise-emlék. Bp., 1887. - Kat. egyh. szónoklattan, példákkal megvilágítva és a szónoklat tört. vázlatával bővítve. Uo., 1891. - Szt beszéd ezüst misére. Uo., 1892. - Egyh. ékesszólástani tanulm-ok. 1-5. köt. Uo., 1892-94. - A kat. m. egyh. ékesszólás mai állása. Uo., 1894. - Br. Roszner Ervin hontm. főispán arcképleleplezésére ünn. beszéd. Ipolyság, 1896. - A m. kat. egyh. beszéd irod-ának ezeréves tört. Bp., 1902. T.E.

Zelliger 1893:278. - Némethy 1894:725. - Szinnyei VII:409. - A kritika ítélete az alábbi munkáról: A m. kat. egyh. beszéd irod-ának ezeréves tört. Bp., é.n. - Schem. Strig. 1917:347.

Kudora Károly (Tata, Komárom vm., 1851. szept. 17.-Bp., 1916. dec. 18.): könyvtáros. - K. János öccse. A középisk-t Tatán és Győrött végezte, a bpi tudegy. bölcs. karán 1874: végzett. A bpi Egy. Kvtárban 1873: díjnok, 1875: kvtártiszt, 1889: másod-őr, később a kölcsönzési osztály vez-je. 1884: a késmárki ev. líceum, 1885: a gr. Ráday-féle, 1886: a VKM, 1889: az angolkisasszonyok, 1891-92: az OMGE kvtárának rendezésében és földolgozásában vett részt, 1888: a gr. Nádasdy család metszetgyűjt-ét rendezte. Ismertette a késmárki kvtár régi nyomtatványait, jegyzékbe foglalta a Márk-kvtár m. vonatkozású nyomtatványait, elkészítette az Egy. Kvtár régi m. nyomtatványainak katalógusát, összeáll. a hazai városok és várak látképeinek jegyzékét. 1914: nyugdíjazták. - M: A késmárki ág. hitv. ev. Lyceum kvtára. Késmárk, 1884. - A bpi kir. m. tudegy. segédkvtárának Czímjegyzéke. Bp., 1884. - Az orsz. m. gazd. egyes. kvtára. Uo., 1891. - Kvtártan. Uo., 1893. - Nemz. irodalmunk az ezredéves kiállításon. Uo., 1897. - Kv-festészetünk a párisi m. tört. kiállításon. Uo., 1899. - Jogi kvtár 1867-1910. Uo., 1910. - Kvtárpol. és új egyetemek. Uo., 1912. - Kz-ban: Az egy. kvtár régi m. nyomtatványainak katalógusa. 1533-1711; Az egy. kvtár ősnyomtatványainak raison-katalógusa 1470-1520; A mo-i városok és várak látképeinek jegyzéke. D.T.J.

Szinnyei VII:411. - ~ irod. és kvtári tevékenysége 1874-1889. Bp., 1899. - MIL I:718. - MÉL I:1025.