🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katarok
következő 🡲

katarok (gör. 'tiszták'): 1) a 3. sz: a →novaciánusok. - 2) 1163 u. a →bogumilok tanait valló eretnekek Franciországban. Tanításuk: az emberhez méltó élet kizárólagos alapja a tökéletes szegénység és önmegtartóztatás; a kat. egyh. szertartásai értelmetlen látványosságok, a szentmise lat. szövege a nép előtt rejtve tartja annak értéktelenségét; a tp. puszta kőhalom, az ereklyék s a sztek tiszt-ét anyagi szempontok teremtették; a kereszt Krisztus meggyalázásának és kínhalálának eszköze, ezért tiszt-e káros és tiltott, a gyermekek keresztelése hatástalan és fölösleges, csak a vallás tételeit ismerő felnőttet szabad megkeresztelni; a földi világot a Sátán teremtette (→dualizmus), aki azonos az ÓSz bosszúálló istenével, az ő szava a Törvény, melyet a ~ elvetettek. - Isten a rossz világtól távol, angyalai körében trónol, a Sátán hatalmába került angyalokat az emberi test börtönébe zárta, ott várják a szabadulásukat. A ~ egy része elfogadta, hogy Krisztus Isten fia, a többség szerint azonban csak Isten angyala, akit Isten azért küldött a földre, hogy a test börtönébe zárt bukott angyaloknak (az embernek) megmutassa a szabadulás útját, a vezeklést. A földön addig kell szenvedniük, testből testbe, sokszor állati testbe vándorolniuk (→lélekvándorlás), amíg fölismerik a helyes utat, és csatlakoznak a ~hoz, hogy azok szabályai szerint élve tökéletessé váljanak. Ha egy tökéletes meghal, lelke visszaszáll a mennybe, ismét angyaltestű lesz Isten trónusa mellett. Miután minden angyal visszajutott a mennybe, egyes ~ szerint a Földet tűz pusztítja el, mások szerint a testbe zárt bukott angyalok távozása után a Föld örökké változatlan marad, s ez lesz a pokol; végül mindenki megtisztul s eljut a mennybe. - A test föltámadását a ~ elvetették. A ~nak tökéletessé kell válniuk, ezért tilos minden földi élvezet, mindaz, ami a Sátán teremtményeit szaporítja, a másnemű megérintése is bűn, a házasságot is elvetették  (a tökéletesek csak a rejtőzködés miatt, a figyelem elterelése miatt házasodtak). Az →eskü bűn, hódolás a Sátán előtt; ugyanígy bűn fegyvert fogni, még önvédelemből is, állatot sem szabad ölni, hiszen égi lélek is költözhetett belé. A hatóságok és intézményeik a Sátáné, ezeknek engedelmeskedni a Sátán szolgálata. - A ~nak nem lehetett sem tulajdonuk, sem hivataluk. Az önmegtartóztató élet fönntartásához szükséges dolgokat kezük munkájával kellett megkeresniük, de adományokat elfogadhattak. - A ~hoz csatlakozottak többsége elfordult ugyan az Egyh-tól, de a tökéletesek önmegtartóztató életmódját nem vállalta, ezeket hívőknek nevezték, akiket nem kötött semmilyen vallási tilalom. Nem kellett böjtölni, tp-ba járni, imádkozni, gyónni, pénzügyeket intézhettek, szeretkezhettek, kamatot szedhettek, kötelességük csak annyi volt, hogy higgyenek a ~ tanaiban, tiszteljék és támogassák a tökéleteseket, és ne árulják el a ~ titkait az Egyh-nak. Mivel a mennybe csak a tökéletesek juthattak, ezért idős korban már sokan kívánkoztak közéjük. - A tökéletesek közé a consolamentum szert-ával avattak be. Ezen a körzet minden katarja megjelent. Egyetlen imájuk, a Miatyánk elmondása után egy tökéletes előbb az evangéliumos kv-et, majd a kezét a jelölt fejére tette (megtisztította a bűntől, eljuttatta hozzá a Szentlelket, biztosította, hogy Isten angyalainak egyike, aki halála után a mennyekbe kerül). Aki tökéletes létére megszegte a ~ szabályait, a Sátán hatalmába került. - Sok hívő szerződött egy tökéletessel, hogy ha halála közeledtével üzen érte, jöjjön el hozzá kézrátételre. Ha mégis meggyógyult, a hozzátartozók föltételezték, hogy nem akarja az önmegtartóztató életet, ezért lelkét a bűnbeeséstől megmentendő, halálra éheztették (endura). Egyesek e halálnemet önként választották, hívő anyák gyermekeiket is halálra éheztették. -

A ~ élén pp. állt, akit id. és ifj. diákonus segített, s akinek diakonisszák segédkeztek. E női tökéletesek feladata a vándorló ~ befogadására létesített menhelyek felügyelete volt. Időnként fölolvastak egy részt a nép nyelvén az ÚSz-ből (főként János evang-ából), egy tökéletes prédikált, elmondták a Miatyánkot, és megtörték az imával megszentelt kenyeret. A hívők összekulcsolt kézzel 3x térdet hajtottak, 3x meghajoltak a tökéletes előtt, 3x mondták: „Áldjatok meg! Ti jó keresztények, Isten áldását kérjük s a tiéteket; imádkozzatok értünk, hogy Isten őrizzen meg a rossz haláltól, s vezessen minket a jó végre.” - A ~ mozgalmának virágkorában, 1250-1300: a ~ 12 ppségében kb. 2500 tökéletes térített, zsin-ot is tartottak. Languedocból, Dauphine-ból Párizsba és Rómába küldött jelentések szerint a parasztok, polgárok nem fizették az →egyházi tizedet, a tp-ok üresek voltak, az urak rabolták az egyh. birtokokat, a toulouse-i gr. állandóan egy tökéletest tartott környezetében. Az →albigensek is a ~ közé tartoztak. A p. a legjobb szónokokat küldte a vidékre, megpróbálta rávenni a fr. kir-t, indítson ellenük keresztes hadjáratot. A →domonkosok a ~ közül sokakat hoztak vissza az Egyh-ba. A ~ utolsó csoportjai a 14. sz. végén tűntek el v. csatlakoztak a →valdiak mozgalmához. T.E.

Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak. Bp., 1963:24.