🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katekizmus
következő 🡲

katekizmus, káté (a gör. katekhein, 'visszhangozni' igéből): tág értelemben kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktató könyv (a 8. sz: →Alkuin írt ilyen kv-eket különböző tantárgyakból; később gyermekek számára állítottak össze ~okat, különösen népszerű volt a 14-15. sz: az Es tu scolaris? c., kezdőknek szóló lat. nyelvtan); szoros értelemben az Egyházban a hitoktatás (→katekézis) tankönyve, a keresztény hit dialógusos, kérdés-felelet formában megfogalmazott foglalata. - 1. A ~ története a szóbeli katekézis lejegyzésével kezdődött. Tartalma kezdetben a Hiszekegy és a Miatyánk keresztségre fölkészítő magyarázata (→beavatás). Később csatolták a Tízparancsolat gyónásra fölkészítő magyarázatát, ill. Aquinói Szt Tamás nyomán a szentségek magy-át. A lambethi zsin. 1281: ~sá minősítette Szt Tamás Opuscula c. művét (Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Tízparancsolat, szentségek magyarázata). Hasonló tartalmú hosszabb-rövidebb összefoglalások a 15. sz. végéig használatban voltak. - Az első ~t, mely címében is viselte a szót, 1504: Ortiz de Villegas adta ki Lisszabonban: Cathecismo Pequeno da doctrina... Tartalma Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, szentségek magyarázata. Téves tehát, hogy a ~ mint kv. címe protestáns eredetű (Kis Káté, Genfi Káté, Heidelbergi Káté). Luther Márton „Kis Káté”-ja 1529: jelent meg Der kleine Catechismus für die gemeine Pfarrherrn und Prediger c-mel. 44 nem számozott kérdés-feleletben tárgyalta a Tízparancsolatot, az Apostoli hitvallást, a Miatyánkot, a keresztséget, a gyónást és az Oltáriszentséget. Első m. nyelvű kiadása vsz. Heltai Gáspár fordításában jelent meg (Catechismus minor, az az a keresztyeni tudomanac reuideden valo sumaya, 1550). - A 16. sz: a ~ok sora született, elsősorban a prot-okkal folytatott viták szellemében. A ~ok gyors terjedésében szerepet játszott, hogy megfelelt a kor memória-központú didaktikai módszerének.

- 2. Fontosabb ~ok. Eu-szerte meghatározó jelentőségű volt Kaniziusz (Szt) Péter SJ (1521-97) munkássága. 1554: adta ki a Summa doctrinae Christianae-t, a Nagy ~t a papságra készülők számára, 239 kérdés-feleletben (2. kiad-a a trienti zsin. legfontosabb határozatait is feldolgozta). Világos szerkezetű és szemléletes műve a gyermekek számára 1556: kidolgozott Catechismus minimus, a Kis ~ (59 kérdés-felelet). A középfokú isk-k tanulóinak szánt és legismertebbé lett műve, a Catechismus minor seu Parvus Catechismus catholicorum (1558: 122 kérdés-felelet) a Nagy ~ beosztását követi. - Lengyo-ban az első ~t 1553: Confessio fidei catholica christiana c. Stanislaw Hosius (1504-79) ermlandi hercegpp. írta az 1551-i piotrkowi zsinat fölkérésére. 1579-ig 30 kiad-ban jelent meg, 10 nyelvre (köztük ang., skót és arab) ford. I. Ferdinánd (ur. 1556-64) az egész ném-róm. birod. ter-ére elrendelte 1560. XII. 10: Kaniziusz ~ainak bevezetését. Unokafivére, II. Fülöp ugyanígy járt el Németalföldön. - A kálvini reformáció hitvallási iratának számító Heidelbergi Kátét III. Frigyes pfalzi választófejed. kezdeményezésére 1562: dolgozta ki Heidelbergben Zacharias Ursinus és Kaspar Olevianus. M-ul 1577: Huszár Dávid fordításában jelent meg (A kerestyen hitről való tudomannac rövid kerdesekben foglaltatott sommaia etc.). - Borromei (Szt) Károly V. Pius p. (ur. 1559-65) megbízásából dolgozta föl az Egyh. tanítását kérdés-felelet formában. 1566: adta ki a →Catechismus Romanust, mely a papok számára lett pótolhatatlan kateketikai és homiletikai segédkv. Ezt a ~t katekétáknak szánták, a zsinat alatt 1546: fölvetett, gyermekeknek és laikusoknak szóló ~ soha nem készült el. - Bellarmin (Szt) Róbert SJ két ~a közül a kisebbik, a Dottrina cristiana breve (1597) Itáliában és a Propaganda Fide Kongr. rendelkezése folytán a missziós orsz-okban terjedt el. 56 nyelvre ford. le, rendszere, fölépítése, pontossága Kaniziuszéval vetekszik. - Az 1700 k. kiadott fr. ~ok eltávolodtak a túlzottan apologetikus szemlélettől, s olvasóik életkorát figyelembe véve tananyagukat leckékre osztották (pl. 1687: Jacques Bénigne Bossuet: Catéchisme; 1683: Claude Fleury: Grand Catéchisme historique). Fleury hatására készült 1750/52: Ignaz →Parhamer SJ tört. ~a, a Historischer Katechismus, s tőle való az 1750: Kaniziusz kis ~a alapján kidolgozott, majd a Ker. Oktatás Társasága révén elterjedt Allgemein-notwendiges Fragbüchlein über die fünf Hauptstück des kleinen Catechismi Petri Canisii etc., 'Kérdező könyvecske'. - A 18. sz. 2. felében az ált. isk-kötelezettség és az isk. hitokt. bevezetése isk. tankv-vé formálta a ~t, melynek alkalmazkodnia kellett a tanulók életkorához és lélektani sajátosságaihoz. Ezen igények szerint írta meg 1777: Johann Ignaz →Felbiger OSA a tp. hitoktatás céljait szolgáló, 7 köt-es, többfokozatú ~t. Mária Terézia (ur. 1740-80) 1777. VIII. 23-i rendelete folytán ez a ~ Au-Mo. első egységes ~a lett. I. Napóleon a fr. birod. ppségei számára 1806: Bossuet ~ának egy átdolg. változatát, a Catéchisme á l'usage de toutes les Eglises de l'empire francais-t rendelte el egységes ~ként. -

1850 u. Kaniziusz ~ai helyébe Josef →Deharbe (1800-71) SJ munkái léptek. Deharbe nagy hitoktatói gyakorlat alapján írta meg ~át. Három részre osztotta: hit, parancsolatok, szentségek és imádságok; apologetikus céllal rövid vallástört-et is csatolt hozzá (Kath. Katechismus oder Lehrbegriff, nebst einem Abrisse der Religionsgeschichte von Anbeginn der Welt bis auf unsere Zeit. Für die Jugend, sowohl als Erwachsene. Regensburg, 1847). A bajor ppi konf. rövidesen fölkérte, hogy különböző csoportok számára készítsen kivonatokat. Így készült el még uabban az évben az isk-k számára a Kath. Katechismus für die Stadt- und Landschulen; a csak télen v. nyáron rövid ideig isk-ba járók számára a Kleiner Kath. Katechismus; a kisiskolások számára az Anfangsgründe der kath. Lehre für die kleineren Schüler; a népisk-k számára a Kleiner Kath. Katechismus. Für unteren Volks- u. Elementarschulen. A forrást jelentő Lehrbegriffet 1853: kissé átdolgozva Grosser Kath. Katechismus mit einem Abrisse der Religionsgeschichte für sämtliche Bistümer Bayerns c. adta ki, és hamarosan az egész ném. nyelvterületen használni kezdték, sőt szinte minden eu. nyelvre leford. - A 19. sz. végének kateketikai mozgalmai is segítették a X. Pius p. (ur. 1903-14) megbízásából a római egyháztartomány számára 1912: kiadott Compendio della dottrina cristiana és Catechismo della dottrina cristiana születését. Ezeket a p. szándékát követve világ~nak tekintették. - 1966: jelent meg a II. Vat. Zsin. szellemiségét tükröző, felnőtteknek szánt, inkább érveket, mint normatív megfogalmazásokat tartalmazó De nieuwe Katechismus, az ún. Holland ~. Gyorsan ismertté vált világszerte, ám hiányosságai és tévedései vitákat váltottak ki, s az egyh. tanítóhivatal is fenntartásokkal fogadta. Az 1985. é. rendkívüli ppi szinoduson Bernard Law bíb. kezdeményezte egy új világ~ elkészítését s e célból egy különleges bíb. bizottság felállítását. A „hitre vonatkozó tanítás biztos normáját” képviselő új ~ francia szövegét (→Catholicae Ecclesiae Catechismus) 1992. VI. 25: hagyta jóvá II. János Pál p. A latin editio typica-t 1997. VIII. 15: tette közzé. -

3. Mo-on. I. Ferdinánd cs. (ur. 1556-64) előírta, hogy birodalma orsz-ainak iskoláiban Kaniziusz (Szt) Péter ~át, a Catechismus Parvust kell tanítani. Ennek nyomán Oláh Miklós prím. megbízta →Telegdi Miklóst a mű ford-ával. Kaniziusz ~át lefordította →Vásárhelyi Gergely SJ is. E ford. hűségesebb, mint Telegdié, 1618: képes kiad-a is készült, párhuzamos lat-m. szöveggel is kiadták gimn. tanulók számára. - A 17. sz: nevezetes →Kopcsányi Márton OFM ~a, melyet imakv-éhez kötve adott ki (Bécs, 1637). Ez a Catechismus Parvus rövidített és egyszerűbb változata, mely az el. isk. első oszt-ai számára készült. A század másik m. nyelvű ~a Peter Witfelt SJ Kaniziusz hatását tükröző, de már polémikus élű művének ném. fordítása. Más ~ok e sz-ból nem ismeretesek Mo-on. - Bellarmin (Szt) Róbert ~ának m. fordítása megjelent 1744: Nagyszombatban Rövid Keresztény Tudomány ... etc. c., 1780: Egerben. A mo-i isk-kban azonban Kaniziusz ~a a 18. sz. végéig egyeduralmat élvezett, mert a mindaddig érvényben levő jezsuita tanrend, a →Ratio studiorum ezt írta elő isk. használatra. A sz. ~-irodalmát meghatározták a Kaniziusz-ford-ok és a hatását tükröző művek, végül a tőle független önálló próbálkozások. A Kaniziusz-hatást tükröző ~ok közül legnevezetesebbek voltak a Ker. Oktatás Társaságának ~ai, az ún. 'Kérdező Könyvecskék'. Ezek alapművét az osztrák Ignaz Parhamer SJ dolgozta ki, az 1750-es bécsi első kiadás után Mo-on többször is kiadták ném-ül (Nagyszombat, Pozsony, Buda). M-ul 1757: Kereskényi Ádám SJ ford-ában Kassán jelent meg, majd 1800-ig még legalább 18 kiad-ban. Az 1761. évi győri kiadás a legbővebb. - A Kaniziusz-~ hatását nélkülöző, önálló próbálkozások egyike sem jelentett jelentősebb értéket a hazai katekatikai irod-ban: Barna János romhányi plnos nagyközönség számára írt, polemikus beállítottságú ~a 1714: Nagyszombatban, →Kolosvári Pálnak a felnőtt közönségnek szánt Keresztteni Oktatások ... etc. c. műve 1744: Kolozsvárott (majd uo. több kiad.) jelent meg. - A 18. sz. végétől vette kezdetét a korcsoportok szerinti isk. hitoktatás. A jezsuiták a hitoktatási missziók alkalmával igen sok ~t osztottak szét a nép között (pl. a győri egyhm-ben 1749: 54 pléb-n mintegy 20 ezer db-ot). Mária Terézia 1777. VIII. 23-i rendeletében a pp-ök figyelmébe ajánlotta, az áll. hatóságoknak megparancsolta Felbiger (Au-Mo. pp-einek kritikai észrevételei alapján többszörösen átdolg.) ún. Normál ~ának használatát, melynek kialakításában nagy szerepe volt Christoph Migazzi bécsi bíb. hgérs-nek. Ez volt Au-Mo. első egységes ~a, melyet a monarchia minden nyelvére leford. 7 kötete közül m-ul az 1., 4. és 6. jelent meg. Használatát 1779. VI. 22: gr. Batthyány József prím. rendelte el, ezért e ~okat nálunk Batthyány-~nak, v. osztrák mintára Normál ~nak, nyomtatási helye alapján budai ~nak nevezték. Az 1. köt. 1860-ig, a 2. 1892-ig, a 3. 1855-ig még számos kiad-ban megj., de nem vezette be valamennyi egyhm. - A felvilágosodás szellemétől e ~ok még alig érintettek. Mentesek e hatástól Báró Perényi Imre ~a (Nagyszombat, 1804), Rácz József: A Ker. Katolika Tud-ban való Rövid okt. (Szeged, 1825), Prokopovszky Dániel: Katechismus avagy ker. katholika religióban lévő oktatás (Pozsony, 1845) stb. -

A felvilágosodás szellemi befolyását mutatják: A Kisdedek vallásbeli Okt-a. A kat. Szülőknek és tanítóknak közönséges hasznokra. Pozsony-Pest, 1790. (valójában ném. prot. ~, melyet pozsonyi papnöv-ek ford. magyarra és bőv. kat. anyaggal); Bielek László: A r.k. ~ ... etc. Nagyszombat, 1804, és a Napóleon által előírt fr. ~ két m. fordítása (1810: Pest, 1815: Buda). Utóbbiak dogmatikailag kifogástalanok, de nem mentesek a korszellemnek tett engedményektől, pl. kimaradt belőlük a böjt, a rózsafüzér, a litánia, az apostoli hitvallásból a bűnök bocsánata stb. - A 19. sz. derekán már egyre szükségesebbnek látszott Mo-on a ~ reformja.

Az új m. ~ Joseph Deharbe SJ művének (ill. különböző korú tanulók számára készített önálló köteteket kitevő kivonatának) ford-a lett, melyet elsőként →Mészáros Imre készített el, s Pesten jelent meg 1850: A religió tört-ének rövid vázlata a világ kezdetétől fogva korunkig; Elemi ~ kat. kezdő tanulók számára; Kis ~. A költségeket Bartakovics Béla rozsnyói pp. fedezte. Egri érs-ként a kv-eket használó papoktól kapott megjegyzések alapján →Tárkányi Bélával átdolgoztatta és Egerben 1851: újra megjelentette: Nagy ~ kath. tanulók számára a városi iskolákban. A Religio történetének rövid vázlatával; Közép ~ kath. tanulók számára a városi iskolákban. A Religio történetének rövid vázlatával; Kis ~ kath. gyermekek számára; Elemi ~ kath. kezdő tanulók számára. - E két változatot párhuzamosan használták az esztergomi, ill. az egri és kalocsai érsség ter-én. - 1900: Simor János prímás egyhm. biz-ot hozott létre egy új ~ megtervezésére. 1902. I. 8: a ppi értekezlet megbízta Mailáth Gusztáv erdélyi pp-öt a ~t átdolgozó orsz. biz. irányításával. 1906-ig folyt a vita, melyben →Csekó Gábor egri knk. és 1902-16: a líceumi nyomda ig-ja elegendőnek tartotta volna a Deharbe-~ kisebb revízióját, →Pokorny Emmanuel bpi hittanár viszont radikális megújítást követelt. A vita eldöntetlen maradt, de Pokorny 1906: három ~t adott ki, melyek kb. 1950-ig meghatározták a mo-i katekézist: Római kath. Nagyobb ~ az elemi népisk-k V. és VI. o. részére (395 kérdés); Római kath. Kis ~ az elemi népisk-k III. és IV. o. részére (363 kérdés); Római kath. Elemi ~ a Biblia elemeivel az elemi népisk-k II. o. részére az I. o. anyagával. - A kateketikai mozgalom hatására alakult 1903: bpi pap hittanárokból a →Regnum Marianum Egyesület, 1906: a →Római Katolikus Hittanárok és Hitoktatók Országos Egyesülete, mely 1907-44: kiadta a →Katholikus Nevelést. A tananyag csökkentésére, nagyobb szemléletességre, valamint a nevelési szempontok fokozottabb érvényre juttatására törekedtek. - 1920-40: főként a 8 o-os gimn-ok számára jelentek meg hittankv-ek, →Schütz Antal Piar, →Sík Sándor Piar, →Radó Polikárp OSB, →Rajeczky Benjámin OCist munkái. A kisebbek számára ún. bibliai történeteket adtak ki. - A →katolikus iskolák államosítása (1948. VI. 16.) után elvileg fakultatívvá tették a hitoktatást. A valóságban adminisztratív eszközökkel, fenyegetésekkel és zsarolásokkal próbálták visszaszorítani. 1950. XII: jelent meg az immár országosan egységes használatra szánt új hittankv-ek között Hamvas Endrének a hit ágazatait, a parancsok, bűnök és erények témakörét átfogó két isk. ~a: Kis ~ a Biblia elemeivel az ált. isk. I-II. o-ának kat. tanulói számára (118 kérdés-felelet és előkészítés az elsőáldozásra); Bibliai történetek a ~ igazságaival. Hittankv. az ált. isk-k III-IV. o-ának kat. tanulói számára. Mindkettő a II. Vat. Zsin. szellemében kidolgozott új hittankv-ek behozataláig (1970) volt használatban. -

A rendszerváltozás (1990) előtt az anyaországon kívül élő magyarság számára külf-ön megjelent ~ok a hazai katekézisben közvetlenül nem voltak fölhasználhatók. Ezek közül módszertani és tartalmi szempontból is kiemelkedett a Bánáti Apostoli Kormányzóság által kiadott, színes illusztrációkat tartalmazó ~ I-IV. csop. számára (Zrenjanin, 1980). - Az MKPK a II. Vat. Zsin. után 1968: írt ki pályázatot 5 hittankv-re. Megalakult a Püspökkari Hittankönyv Bizottság, ebből 1971: az Országos Hitoktatási Bizottság. A nyertes munkákat a SZIT jelentette meg: 1970: Edelényi István SDB: A mennyei Atya szeret minket, Rédly Elemér: Elsőáldozók hittankönyve, 1972: Ruppert János: Keresztény élet, 1975: Bognár Lajos-Kerényi Lajos-Rédly Elemér: Hitünk és életünk, 1976: Bindes Ferenc: Az üdvösség története. Az új, immár nem ~-jellegű kv-ekhez a Hitoktatási Biz. Hitoktatási vázlatok c-mel segédkv-eket adott ki. - 1976: →Csanád Béla prof. és →Kőmívesné Bernolák Éva vezetésével Konzultációs Iroda kapott helyet a Központi Szemináriumban, ahol viszonylag széles választékban hitokt. segédanyag is elérhető volt. 1979: indult meg a bpi Hittud. Akad-n a Levelező Tagozat, melyen laikus ffiak és nők is szervezett formájú teol. és kateketikai képzéshez juthattak. - A SZIT átdolgozott formában újra megjelentette a modern szemléletű ~okat. Győrött a Mária Iskolatestvérek Hit és erkölcs c-mel jelentettek meg 12 köt-es hittankv-sorozatot az ált. isk. 1. o-ától érettségiig. Bajtay Zsigmond véméndi plnos a 8 o-os ált. isk-k részére adott ki hittankv-eket. A felsoroltakon kívül bármely hittankv. a hitoktatás alapjául szolgálhat, amennyiben a szerző figyelembe vette az MKPK Hitoktatási Biz-a által 1996: kiadott tantervet, ill. egyh. engedéllyel jelentette meg művét. - A 20. sz: a hittankv-ek eltávolodtak a hagyományos kérdés-felelet típusú ~tól, bár rövid kiadások (pl. elsőáldozás, bérmálkozás előtti ~ok), alapvető hittan-tudást tartalmazó ~ok mint segédkv-ek azóta is megjelennek, főként gyermekek számára, dialógusos formában. A felnőttek számára a ~ szó egyre inkább olyan jellegű műveket jelent, melyek a kat. hitet átfogó módon próbálják bemutatni a ker. embernek ill. a kerség iránt érdeklődőknek. - Az első ilyen jellegű munka a Német ~ volt, melyet egy munkaközösség 16 é. munka után 1955: adott ki. Hatalmas sikert aratott, bár a vatikáni bírálatok miatt átdolgozásra szorult. 1966: jelent meg a Holland ~ (m-ul: Új ~. Újvidék, 1988). Ezt követően a fr. és ol. ppi kar adott ki felnőtt ~t (m-ul: Az igazság megszabadít titeket. Bp, 2000). - A Katolikus Egyház ~a (→Catholicae Ecclesiae Catechismus) 1992. X. 11: a II. Vat. Zsin. megnyitásának 30. évford-ján jelent meg. Célja, hogy újra számba vegye és rendszerezze az Egyh. hitét. Felosztása követi a 16. sz. Római ~t. -

4. Magyar kiadások. A Keresztyensegnec Fondamentomirol valo rövid keonyvechhke. Írta Kaniziusz, ford. Telegdi Miklós. Bécs, 1562. (az első m. kat. ~). - Catechismus. Kaniziusz Pétertől írattatott Keresztyéni tudománynak rövid summája ... etc. Ford. Vásárhelyi Gergely SJ, Kolozsvár, 1599. - R. P. Petri Canisij Societatis Jesu Theologi Catechismus Latino-Ungaricus. Kétnyelvű. Tyrnaviae, 1649. - Catechismus deákul és magyarul. Kétnyelvű. Nagyszombat, 1696. - Rövid keresztényi tudomány. Írta Bellarmin Róbert, lat-ból ford. egy bizonyos lelkipásztor. Nagyszombat, 1744. - Öreg ~ Kérdésekkel, és feleletekkel Az ifjúságnak nyilván és külön való Oktatására a Tsászári és Királyi Tartományokban. Írta Felbiger. 1. köt. Buda, 1780. - Rövid Summája Az Öreg ~nak Kérdésekkel és Feleletekkel Az Ifjúságnak Oktatására A Tsászári, és Királyi Tartományokban. Írta uő. 4. köt. Uo., 1779. - A Kis ~ Kérdésekkel és Feleletekkel a Kis Gyermekeknek Oktatására A Tsászári és Királyi Tartományokban. Írta uő. 6. köt. Pozsony, 1778. - Az egész ker. hittudomány katechetikai tanításokban. Ném-ből ford. Pest, 1834. - Az öreg ~ kérdésekkel és feleletekkel. Az ifjuságnak nyilván és külön való oktatására. Buda, 1837. - A ker. katolika hitnek tanítása kérdésekkel és feleletekkel a középtanodai 2. o-ban lévő ifjuságnak. Uo., 1847. - Kis ~ kath. gyermekek számára. Pest, 1850. (48. kiad. 1905) - Elemi ~ kath. gyermekek számára. 42. kiad. Bp., 1901. - Közép ~ kath. gyermekek sz. Uo., 1893. - Róm. kath. kis ~ az elemi népisk-k 3-4. o. részére. 11. kiad. Uo., 1913. (34. kiad. 1937.) - Róm. kath. nagyobb ~ az elemi népisk-k 5-6. és a polg. isk. alsó o. részére. Uo.., 1906.

5. Jelesebb m. ~szerzők. Adjutus Secundus: Kath. vallástan. Hittan, erkölcstan, hitvédelem. Szatmár-Németi, 1909. - Aubermann Miklós: Bibliai történetek. Róder Alajos nyomán. Bp., 1905. - Kat. erkölcstan középisk. 6., tanítóképzők és keresk. isk-k 2. o. sz. Uo., 1913. - Kat. hittan. Középisk-k 5., tanítóképzők és keresk. isk-k 1. o. sz. Uo., 1914. (3. kiad. 1919) - Kat. hittan. Középisk-k, tanítóképzők és keresk. isk-k sz. 4. kiad. Uo., 1935. - Kat. egyhtört. Középisk-k és tanítóképzők sz. 3. kiad. Uo., 1914. (15. kiad. 1930) - Kat. egyhtört. Polg fiúisk. 4. o. sz. 8. kiad. Uo., 1915.- Kat. egyhtört. Felsőbb és polg. leányisk. 4. o. sz. 2. kiad. Uo., 1916. - Kat. szert-tan. Középisk-k, polg. és felsőbb leányisk. sz. 8. kiad. Uo., 1918. - Kat. szert-tan. Középisk-k 4., a polg. isk. 3. o. sz. 15. kiad. Uo., 1928. (187. kiad. 1935) - Kat. erkölcstan. Középisk. 6., tanítóképzők és keresk. isk. 2. o. sz. 5. kiad. Uo., 1930. - Kat. isk. Biblia. Polg. és felsőbb leányisk. 2. o. sz. 6. kiad. Uo., 1918. - Kat. isk. Biblia. Ó-Szövetség. Középisk. 2. o. sz. 5. kiad. Uo., 1926; Új-Szövetség. Középisk. 3. o. sz. 4. kiad. Uo., 1926. - A kath. hit védelme. Középisk-k sz. Uo., 1907. (2. kiad. 1913) - Kat. apologetika. Középisk-k sz. 3. kiad. Uo., 1922. - Bielek László: A r.k. ~. Nagyszombat, 1804. - Bubregh Béla: Rövid kis ~ az iparos tanonczok és ismétlő-iskolások számára. Pécs, 1902. - Buzsáky Imre: Gyakorlati hitelemzések. A népisk. alsó o-ai sz. Pécs, 1911. (3. kiad. Uo., 1928) - Demény Dezső: Alapvető hittan. A középisk-k haszn. Bp., 1897. (3. jav. kiad. 1904) - Ágazatos hittan. A középisk-k felsőbb o-ai sz. Uo., 1898. (2. kiad. 1902) - Egyháztörténelem. A középisk-k felsőbb o-ai sz. Uo., 1900. - Erkölcstan. A középisk-k felsőbb o-ai sz. Uo., 1899. (2. kiad. 1903) - Kat. hittan. Átd. Baumann Károly. Középisk-k sz. Uo., 1906. - Demkó Sándor: Kat. egyháztörténelem. Kül. tek. a g.k. egyh. történetére. Elemi és polg. isk. sz. Miskolc, 1927. - G.k. szert-tan. Elemi népisk-k sz. Uo., 1930. - Demkovits Ágoston: A kath. Egyh. rövid tört. Népisk-k sz. Bp., 1905. (23. kiad. 1940) - A kath. Egyh. rövid tört. Bp-Székesfőv. el. isk-k 6. o. sz. 5. bőv. kiad. Uo., 1909. - A kath. Egyh. rövid tört. Népisk-k sz. 9. kiad. Uo., 1913. - Kath. szert-tan. Népisk-k sz. Uo., 1906; 6. kiad. 1914. (23. kiad. 1944) - Róm. kath. szert-tan. Középisk-k sz. Uo., 1911. (3. kiad. 1926) - Róm. kath. szert-tan. Felsőbb leány- és polg. isk. sz. 4. kiad. Uo., 1912. - Róm. kath. szert-tan. Polg. isk-k sz. 6. kiad. Uo., 1918. -

Endrefalvy Ottó: Szert-tan. Polg. isk. 3. o. sz. Bp., 1943. (új lenyomat, 1944, 1946; Kat. szert-tan c. 1946, 1947) - Kat. egyh-történelem. Polg. isk. 4. o. sz. Uo., 1944. (új lenyomat 1946, 1947) - Krisztusi erkölcstan nők számára. Uo., 1944. - Fonyó Pál: Gyakorlati hitelemzések a r.k. népisk-k első o-a sz. Baja, 1879. - Magyarázott elemi ~ a r.k. népisk-k 2. o-a sz. Uo., 1881. - Kat. egyhtört. dióhéjban a r.k. népisk-k felsőbb o-ai sz. Uo., 1881. - A kat. szert-ok elemei népisk. használatra. Bp., 1881. - Képes elemi ~ a népisk-k 1-2. o-a sz. Kalocsa, 1884. - Új elemi káté. Uo., 1887. - Új kis ~ a r.k. népisk-k 4., 5. és 6. o-ai sz. Óbecse, 1892. - A kat. káté-kérdés megoldása. Uo., 1892. - A kat. szert-ok elemei tanodák 5-6. o. sz. 16. átd. kiad. Bp., 1906. - Kezdők ~a. A falusi népisk-k 1. o. sz. Deharbé nyomán. Temesvár, 1906. - Gerely Józsa Jolán: Kis képes biblia. I-II. o. Bp., 1898. - Vezérkv. a bibliák tanításához. Uo., 1899. - Kis képes biblia. III-IV. o. Uo., 1900. - Szert-tan. Uo., 1902. - Szert-tan középisk. számára. Uo., 1902. - Szert-tan polg. isk. sz. Uo., 1902. - Biblia polg. isk. sz. Uo., 1903. - Gerely József: Kis képes biblia vagyis az üdvösség tört. Az el. isk. 1-2. és 3-5. o. sz. Bp., 1896. Ném., tót, vend nyelven is sok kiad-ban. A g.k. népisk-knak alkalmazta Szeman István (Uo., 1914), átd. Krajnyák Gábor (Uo., 1925) (8. kiad. 1942) - Róm. kath. szert-tan. Népisk. (polg., képzők) sz. Uo., 1902. - Róm. kath. szert-tan. Kis kiadás. Népisk. sz. 3. kiad. Uo., 1903. (7. jav. kiad. 1922) - Róm. kath. szert-tan. Közép kiadás. Polg. isk. sz. 2. kiad. Uo., 1903. (5. kiad. 1909) - Róm. kath. szert-tan. Nagy kiadás. Középisk-k, képzők sz. Uo., 1906. - Glasz Ferenc: Róm. kath. vallástan. Ágazatos hittan a középisk. 5. o. sz. Bp., 1904. - Hamvas Endre: Kis ~ a Biblia elemeivel az ált. isk. 1. o. sz. Bp., 1955. - Bibliai tört-ek a ~ igazságairól. Uo., 1955. - Az üdvösség tört. az ált. isk. 6. o. sz. Uo., 1955. - Hit- és erkölcstan az ált. isk. 7-8. o. sz. Uo., 1955. - Szert-tan az ált. isk. 5. o. r.k. tanulók sz. Uo., 1956. - Alapvető hittan a gimn. 4. o. sz. Uo., 1958. - Jandik József: Kat. erkölcstan. Felsőbb osztályú ifj. részére. Marczell Mihállyal. Bp., 1921. - Karácsonyi Sándor: Kis Biblia rövid egyhtört-tel és szert-tannal. Népisk-k sz. Bp., 1927. (13. kiad. 1940) - G.k. kis biblia rövid egyhtört-tel és szert-tannal. Átd. Krajnyák Gábor. Uo., 1928. (5. kiad. 1942) - Kenyeres Lajos: Kat. élet. Osztatlan és részben osztott tanyai isk-k sz. Szentes, 1936. (4. kiad. 1940) - Koloszár István: Kat. hitvédelem. Népisk-k sz. Kaposvár, 1926. - Lassu Lajos: Rövid egyhtört. Családok és népisk-k sz. 3. kiad. Esztergom, 1903. - Madarász István: Apologetika v. a kat. vallás alapigazságainak védelme. Írta Uhlyárik Jenő. Átd. Bp., 1907. - A modern materializmus és a theisztikus világnézet. Gyakorlati tanítás a középisk. 8. o-ában. Uo., 1912. - Magdics Ignác: Hitelemzéstan tanító- és tanítónőképzők sz. Bp., 1910. - Ker. kat. hittan tanító- és tanítónőképzők sz. Uo., 1911. - Ker. kat. erkölcstan középfokú isk-k sz. Uo., 1912. - Kat. egyhtört. középfokú isk. részére. Uo., 1913. - Hitelemzések. 1-3. köt. Uo., 1920. - Szentírási jegyzetek. 2. kiad. Uo., 1934. - A r.k. el. ~ és biblia anyagának módszeres feldolgozása. Uo., 1935. - Marczell Mihály: Kat. erkölcstan. Felsőbb osztályú ifj. részére. Jandik Józseffel. Bp., 1921. - Matuszka Mihály: Kath. ker. hittan. A középisk-k 5. o. sz. Bp., 1904. (2. kiad. 1909) - Kath. ker. erkölcstan. A középisk. 6. o. sz. 4. kiad. Uo., 1912. (7. kiad. 1923) - Mentes Domonkos: Szemléltető hitelemzés. A kis ~ magyarázata a müncheni módszer szerint egyh. és világi hitokt. sz. Győr, 1916. - Mészáros Imre: A religió tört-ének rövid vázlata a világ kezdetétől fogva korunkig. Írta J. Deharbe. Ford. Pest, 1850. - Elemi ~ kat. kezdő tanulók sz. Írta uő. Ford. Uo., 1850. - Kis ~. Írta uő. Ford. Uo., 1851. - Közép ~. Írta uő. Ford. Uo., 1851. -

Nagy Antal: Hitelemzés példákban. 1-3. köt. Komárom, 1881. - Nemes Emil: Gör. kath. szert-tan. A középfokú isk-k haszn. Átd. Szémán István. - Némethy Lajos: A róm. kath. egyh. szert-ok régészeti és magyarázati kézikv-e. Pest, 1873. - A róm. kath. egyh. szert-ok tankv-e elemi tanodák sz. Uo., 1879. (8. átd. kiad. Bp., 1902) - Papp János: Bibliai kivonat az Ó- és ÚSz-ből. G.k. elemi isk-k sz. Debrecen, 1938. - Pokorny Emmanuel: Bibliai tört-ek kisebb gyermekek sz. 54. kiad. Bp., 1893. - Kat. szert-tan. Közép és polg. isk-k haszn. Uo., 1890. (19. kiad. 1929) - Gyakorlatias vallástanítás a középisk-ban. Uo., 1897. - Ósz-i bibliai tört-ek középisk-k haszn. Uo., 1901. - Úsz-i bibliai tört-ek középisk-k haszn. Uo., 1902. (12. kiad. 1925) - Bibliai tört-ek polg. és felső leányisk-k haszn. Uo., 1903. - Ker. kat. hittan a középisk-k részére. Uo., 1904. (2. kiad. 1910) - R.k. ~. Tervezet. Uo., 1904. (névtelenül, Gerely Józseffel és Zelliger Vilmossal) - Róm. kath. Nagyobb ~ az el. népisk-k V. és VI. o. részére. Uo., 1906. - Róm. kath. Kis ~ az el. népisk-k III. és IV. o. részére. Uo., 1906. - Római kath. Elemi ~ a Biblia elemeivel az el. népisk-k II. o. részére az I. o. anyagával. Uo., 1906. - R.k. kisebb szert-tan középfokozatú isk-k haszn. Uo., 1906. - A ~ ügy. Uo., 1906. - Kis biblia. Uo., 1907. - Pongrácz József: Kath. egyháztörténelem. Polg. isk-k sz. Bp., 1905. - Répássy József: A róm. kath. káté alapos és könnyen felfogható értelmezése válogatott tört. példákkal. Segédkv. Írta J. Deharbe. Ford. 1-5. köt. Eger, 1886. - Radó Polikárp OSB: Az ósz-i kinyilatkoztatás tört. A gimn. 2. o. sz. Rajeczky Benjaminnal. Bp., 1930. - A kat. liturgia. A gimn. 4. o. sz. Uazzal. Uo., 1936. - Az ÓSz tört. a Szentírás alapján. Uo., 1937. - Az anyaszentegyh. istentiszt-e. Rajeczky Benjáminnal. Uo., 1947. - Róder Alajos: Bibliai történet. Isk. könyvül középkorú gyermekek sz. Pest?, 1850. (64. kiad. Bp., 1925) - Schütz Antal: Ker. kat. hitvédelem. Hittankv. Bp., 1907. (1946-ig 9 kiad.) - Kat. egyhtört. Hittankv. Uo., 1911. (1946-ig 14 kiad.) - Kat. hittan. Középfokú isk-k és magánhasználatra. Uo., 1911. (1946-ig 15 kiad.) - Kat. erkölcstan. Uo., 1912. (1947-ig 13 kiad.) - Kat. hitvédelem. Kat. vallástan. 2. kiad. Uo., 1913. - Sölétormos György: A róm. kath. Egyh. szert-ai. A népisk-k haszn. Pozsony, é.n. - Szaniszló József: Bibliai, v. ó- és újtestamentumi tört. Joseph Ambrus Stapf nyomán. Pest, 1839. - Doctrina religionis... Buda, 1839. - A r.k. anyasztegyh. ünnepeinek szert-ai. Szombathely, 1847. - Szemán István: G.k. kis ~. Az elemi népisk. 3-6. o. sz. Bp., 1915. A 3. kiad-t átd. Krajnyák Gábor. (9. bőv. kiad. 1942) - Tárkányi Béla: Nagy ~ kath. tanulók sz. a városi isk-kban. A Religio történetének rövid vázlatával. Írta J. Deharbe. Ford. Eger, 1851. - Közép ~ kath. tanulók sz. a városi isk-kban. A Religio történetének rövid vázlatával. Írta uő. Ford. Uo., 1851. - Kis ~ kath. gyermekek számára. Írta uő. Ford. 2. jav. kiad. Uo., 1851. (73. kiad. Bp., 1942) - Elemi ~ kath. kezdő tanulók sz. Írta uő. Ford. 2. jav., bőv. kiad. Eger, 1851. (73. kiad. Bp., 1944) - Talabér György-Lukácsek János: Ker. kath. hittan. Sámson János lat. rendszere nyomán. 1-4. köt. Pest, 1858-61. - Titz Antal: Kath. erkölcstan. Középisk-k 6. o. sz. 3. átd. kiad. Bp., 1908. - Tower Vilmos: Krisztus igazsága. Kat. vallástan. Bp., 1929. - Krisztus akarata. Kat. vallástan a tanonc- és szakisk. 2. o. sz. Bp., 1930. - Krisztus közelsége. Kat. szert-tan. Uo., 1931. - Krisztus országa. Kat. egyhtört. isk. és magánhasználatra. Uo., 1934. - Isten akarata. Kat. erkölcstan népisk. sz. Uo., 1940. - Isten igazsága. Kat. hittan uannak. Uo., 1940. - Isten országa. Kat. egyhtört. uannak. Uo., 1940. -

Uhlyarik Jenő: Kath. hittan a középisk-k 5. o. és magánosok haszn. Bp., 1904. - Apologétika, v. a kath. vallás alapigazságainak védelme. Átd. Madarász István. 3. kiad. Uo., 1914. - Újváry Endre: A róm. kath. Anyaszentegyház szert-ai és szokásai. A falusi népisk. 5-6. o. sz. Veszprém, 1903. - Vargha Dezső: Egyh-történelem. Isk. használatra. 2. kiad. Bp., 1904. - Vincze Ambró: Ker. kath. vallástan. Hittan a középtanodai ifj. haszn. 1-2. köt. Eger, 1874. (Jav. Szentes Anzelm. 1. köt. Alapvető hittan. 2. köt. Ágazatos hittan. 3. köt. Erkölcstan. Uo., 1899) - Ker. kath. erkölcstan. Uo., 1875. - Ker. kath. egyhtört. Uo., 1875. (7. jav. kiad. átd. Szentes Anzelm és Kovács Pius. Uo., 1908)

6. 2000-ben használt ~ok. Magyar katolikus ~. A Római Kis ~ átdolgozása. Bp, 1989. (2. jav. kiad. 1991) - Az Orsz. Hitokt. Biz. köréből: Edelényi István SBD-Katona István-Lukács István: A mennyei Atya szeret minket. Bp., 1970. - Rédly Elemér: Elsőáldozók kv-e. Uo., 1970. - Bindes Ferenc: Válaszol az Úr (Ósz-i tört-ek). Üdvösségünk története I. (Isten népe) Uo., 1976. - Tomka Ferenc: Nagykorúság Krisztusban. Bérmálkozóknak. Uo., 1976. - Az esztergomi főegyhm. hitokt. biz. köréből: Bognár Lajos: Jöjjetek és lássátok. 2. o-osoknak; Jézus megtanít, hogyan éljünk. 3. o-osoknak és elsőáldozóknak; Életünk az Egyházban. Lit. ismeretek 4. o-osoknak. Bp., 1989; Hiszem és vallom. Dogmatika. Uo., 1990. - Bognár Lajos-Király Ernő: Jézussal az úton. Erkölcstan fiataloknak. Uo., 1996. - Bognár Lajos-Kerényi Lajos-Rédly Elemér: Hitünk és életünk. 9. kiad. - A veszprémi egyhm. hitokt. biz. köréből: Jézushoz megyünk. A Hamvas-féle „Kis ~” átd-a és elsőáldozási előkészítés; Jézussal élünk. A Hamvas-féle „Bibliai tört-ek a ~ igazságairól” átd-a és bérmálási előkészítés. Bp., 1985. - A győri egyhm-ből: Őrfi Mária: Isten gyermekei vagyunk. 1. o-osoknak. Bp., 1999. - Pusztai László: A kat. Egyh. istentiszt-e. Lit. alapismeretek ált. iskolások sz. 2. bőv. kiad. Uo., 1999; Ismerem enyéimet. Egyhtört. középiskolások sz. Uo., 2000. - A győri Mária Iskolatestvérek Champagnat Csoportjától: Kat. hit és erkölcs. 1-12. köt.: 1. Jézussal az úton a mennyei Atya felé (6 éveseknek); 2. Jézus követségében járunk (7 é.); 3. Találkozás az Istennel (8 é.); 4. Szentségi élet az Egyh-ban (9 é.); 5. Az üdvösségre váró nép (10 é.); 6. Jézus kezdettől fogva jelen van az Egyh-ban (10 é.); 7. A ker. hit alapjai (12 é.); 8. A ker. élet (13 é.); 9. A Biblia ismerete (14 é.); 10. A ker. tökéletesség útja (15 é.); 11. Az Egyh. a tört-ben (16 é.); 12. Hiszem, értem, vallom (17 é.). - A pécsi egyhm-ből: Bajtai Zsigmond: Jézussal (1. o. sz.); Ilyeneké az Isten országa (2. o.); Jézus a mi életünk (3. o.); Találkozásunk Jézussal (4. o.); Jézus evangéliuma (5. o.); Krisztus tanúi a tört-ben (6. o.); Aki hisz, üdvözül (7. o.); Tartsd meg a parancsokat (8. o.); Régtől szólt hozzánk az Úr. - A váci egyhm-ből: Szegedi László: Elsőáldozásra készülünk. Vác, 2000. - Kárpátaljáról: Ortutay Elemér-Szabó György-Perduk Zita: ~ g.k. hívők és hittanosok sz. Ungvár-Bp., 1993. M.I.-Ta.Z.-T.J.P.-**

Szentiványi Dezső: A ~ tört. Mo-on. Canisius Szt Péter és a magyar ~. Bp., 1944. - LThK VI:45. - Vigília 1968:649. (Medvigy Mihály: A hollandi ~ m. szemmel) - Krause, G.-Müller, G.: Theologische Realenzyklopädie XVII:710. - MKA 1988:620. (Marosi Izidor: A hitokt.) - Mérleg 1994. II:159. (Moll, Helmut: A „Kat. Egyh. ~a” az újraevangelizáció eszköze) - Bernolák Éva: Hittansztori? Bp., 1994.