🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > koptok
következő 🡲

koptok: 1. Egyiptom és Alexandria kopt nyelvű lakói a Krisztus utáni századokban; a római, bizánci és korai iszlám időszakban vallási hovatartozástól függetlenül, Egyiptom elarabosodása után csak a kopt egyházhoz tartozók (→kopt katolikus szertartás, →kopt monofizita szertartás, →kopt misék). - Szómagyarázat. A szó az új-egyiptomi hikuptah, 'Ptah lelkének háza' kifejezésből v. a felső-egyiptomi Qoptos, 2000: Quft város nevéből (ar. qibtiy, qubtiy, tsz. 'aqbát; egyiptomi tájszólásban 'ibtiy, 'ubtiy, tsz. 'qbát; gör. aigiptosz) származik. -

a) A ~ a régi egyiptomiak egyeneságú leszármazottai. Afrika ÉK-i ter-e a legkorábbi időktől az alexandriai patriarchátus hatáskörébe tartozott. A ker. ~ sokasága szenvedett hitéért vértanúságot. Ezt jelzi, hogy időszámításuk Kr. u. 284. VIII. 29: (Diocletianus cs. uralkodásának kezdetén) indul. Az 5. sz: kettős patriarchátus létesült: Alexandria ortodox (a 11. sz-ig katolikus), ill. kopt patriarchátusa. Az ort. patriarchátus főleg gör. emigránsokból állt, míg az egyiptomi ker-ek a kopt patriarchátushoz tartoztak. Az utóbbiakat először egyiptomiaknak nevezték, de az arab uralom létrejötte (7. sz. közepe) után a ~ elnevezés vált ált-sá. - Az 5. sz: a krisztológiai viták eredményeképpen a ~ a →monofiziták tanítását fogadták el. A kalkedoni zsin. után, mely elítélte a monofizitizmust, a ~ 457: elszakadtak és megalapították saját hierarchiájukat. A nemzeti autonómiára törekvés nem kis szerepet játszott e folyamatban. A ker. ~ házasság révén némileg keveredtek ugyan a ker. görögökkel, núbiaiakkal és etiópokkal, ennek ellenére megőrizték a régi egyiptomiak jellegzetes vonásait. - Miután 640: a muszlim arabok lerohanták Egyiptomot, a ~ jelentős számban tértek az iszlám hitére. Emiatt az egykor 12 milliós kopt egyh. létszáma töredékére esett vissza. A gyér számú hódító, majd a letelepülő muszlim arabok egyre markánsabban vették föl a ~ faji vonásait, mert az arab muszlim ffiak kopt nőket feleségül vehettek, de ker. kopt ffi arab muszlim nővel nem házasodhatott. A hódítók a ker-eknek megadták a dzimmi (nem muszlim alattvaló) státusát, ami adók ellenében teljes vagyon- és életbiztonságot jelentett. Az együttélést jobbára vallási tolerancia jellemezte. A hellén műveltségű ker. ~ nem egy időszakban számarányuknál nagyobb számban töltöttek be vezető állami pozíciókat az egymást váltó arab, majd mameluk török kalifák, ill. szultánok uralkodása alatt. Anyagi jólétük, szellemi vezető szerepük (orvosok, ügyvédek, egy. tanárok, külf. bankok, kereskedőházak tisztségviselői) olykor nemtetszést váltott ki a szegény és elmaradott muszlim tömegekben, s ez időről időre összecsapásokhoz is vezetett. 725-726: és 733: a korábbinál súlyosabb adóterhek miatt a ~ több ízben ragadtak fegyvert. A tulúnida (868-905), majd az ikhsidida dinasztia (935-960), ill. a síita fátimidák idején vallási türelem uralkodott (utóbbiak a ker. ünnepeken is részt vettek). - Al-Hakim kalifa uralma idején (1012-15) lerombolták a ~ kolostorait és tp-ait, helyükre mecseteket építettek, s az áll. hivatalokból is eltávolították őket. De már a következő kalifa, al-Záhir alatt visszatérhettek ker. hitükhöz. A →mamelukok idején (1270-1447) a ker. ~at 8x távolították el az áll. hivatalokból. - A kopt egyh. jelentős missziós tevékenységet fejt ki Afrikában. Kairó Abbaszijja nevű negyedében hozták létre az afrikai stúdiumok tanszékét, melynek feladata olyan ~ képzése, akik Afrikában a K-afrikai →lingua francát, a szvahilit beszélő Ugandában, Kenyában és Tanzániában folytatnak majd hittérítő tevékenységet. - A ~ jelentősebb csoportja csak a 17. sz: tért vissza a pápával való egységhez. Athanasius kopt pp., akinek székhelye Jeruzsálemben volt, 1740: egyesült Rómával, a p. kairói ap. vikáriussá és az akkor mintegy 2 ezer lelket számláló kopt kat. közösség főpásztorának nevezte ki. Egyéni esetektől eltekintve (pl. a napóleoni időben Girgisz al-Gawhari pénzügyminiszterséget vállalt, Jakub Tadros a fr-k támogatására Kopt Légiót szervezett) sem a fr-knak, sem a 19. sz: őket felváltó ang-oknak nem sikerült megnyerni az évszázados túlélési tapasztalatokkal rendelkező ker. ~ együttműködését. Muhammad Ali (ur. 1805-49) idején törölték el a ker-ek fejadóját, a dzsizját. - A kat. ~ száma fokozatosan növekedett; a 19. sz: Cyril Makarius ap. vikárius, Alexandria kopt kat. patriarchátusával együtt már 2 egyhm-t alapíthatott kairói rezidenciával. Ez a szék 40 év szünet után 1961: lett újra betöltve, amikor Mark Khouzam pátr-t Stephen Sidarous követte. A 20. sz. első felében a ~ a korábbiaknál is jelentősebb közéleti pozíciókat (min-elnök, miniszterek, államtitkárok, a diplomáciai szolg-ban a nagyköveti posztok többsége) foglaltak el. Az 1952-es forr. után a kabinetben mindössze 1 fővel képviseltethették magukat, egy ideig a külügyi szolg-ban nem viselhettek tanácsosnál magasabb rangot, s a hadseregben nem léphettek elő tábornokká. Bár a kopt ker-ek emlékezetében kitörölhetetlen nyomokat hagyott a muszlimok uralma alatt időről időre elszenvedett üldöztetés (vértanúság, megkülönböztető világosbarna színű ruha és fekete turbán viselete, adózás céljából a tenyerükbe tüzes vassal sütött billog, a lóháton történő közlekedés tilalma [csak szamárháton, háttal az állat fejének utazhattak, súlyos fakereszt viselése]), az arab nemzeti érzés megszületése után sérelmeiket félretették. Az ang. uralom lerázása érdekében a szervezett nemz. mozg. keretében a kezdet kezdetétől együttműködtek a muszlim vezetőkkel. Ezt nagyban elősegítette, hogy Egyiptomban nem a pánarab, hanem az ország tört. múltjához visszanyúló egyiptomi nemz. mozg. dominált. -

b) Nyelvük az egyiptomi nyelvnek mint az afro-ázsiai nyelvcsalád önálló ágának utolsó, 5. fejlődési szakasza. Legrégibb nyelvemlékei a Londoni horoszkópon (Kr. u. 100), két múmiatekercsen (2. sz.) és mágikus fohászok formájában maradtak fenn. 5 tájszólása a szaidi (D-egyiptomi), buhairi, fajjumi, akhmimi, szubahmimi. Legelterjedtebb a klasszikusnak tartott D-egyiptomi dialektus volt, de ez visszaszorult, mivel a buhairi dialektus lett a lit. nyelv. A D-egyiptomi dialektusban írt irod. műveket is buhairire fordították. A kerség fölvétele után a 3. sz-ból gör. bibliai és evang. szövegek maradtak fenn. A hellén hatás olyan erős volt, hogy a kopt nyelv lejegyzése is a gör. ábécé betűivel történt. A gör-ben nem lévő jellegzetes kopt hangok jelölésére a démotikus egyiptomi írás 7 jelét vették át (→hieroglifák). - Az arab muszlim hódításig a lakosság kétnyelvű volt, anyanyelvén kívül gör-ül is tudott. Az arabizáció eredményeként a kopt nyelv fokozatosan háttérbe szorult. II. Gábriel pátr. 1131: arra hívta fel a kopt papok figyelmét, hogy a beszélt arab nyelvet használják, mivel a lakosság egyre kevésbé érti a kopt nyelvet. A 13-14. sz: a lit. szövegek már arab és kopt nyelven készültek. A 15/16. sz: a mindennapi használatban és a kopt lit-ban is az arab vette át a kopt nyelv helyét (Assiut környékén a napi kommunikációban ált. volt a kopt is). A ~ nyelve a 18. sz-ra eltűnt, 2000: kevesen beszélik Luxor környékén, Egyiptomban mozgalom alakult a fölélesztésére. -

c) A kopt építészet legkorábbi emléke a Szt Szergiosz és Bakkhosz-tp. Ó-Kairóban, mely a hagyomány szerint a Szt Család egyiptomi tartózkodása során használt barlangja fölé épült. - d) A ~ megtéréséről szóló hagyomány azt őrzi, hogy a Megváltót már mint a Heródes vérengzése elől (→aprószentek) Egyiptomba menekült isteni Gyermeket elfogadták. Számos legenda él közöttük Jézus csodálatos tetteiről a Deltában (a Nílus damiettai és rosettai ága által közrefogott ter.) és a Nílus völgyében. A hagyomány szerint Alexandriában Szt Márk evang. alapította az egyh-at, s ott is szenvedett vtságot. A kopt egyh. fejét alexandriai pápának (Bábá al-Iszkanderijja) és a Szt Márk-egyh. pátr-jának hívják. - e) A ~ 2000: Egyiptom lakosságának 10-15%-át (7-10 millió) alkotják (hivatalos stat-k szerint lélekszámuk ennél kevesebb, a ~ szerint ennél több). Egyiptom D-i részén élnek, de számuk jelentős a Fajjum-oázisban és Kairóban, ahol eléri az 1,5 milliót. - A Kopt Tudományos Int. fő feladatának tekinti a ~ világi és egyh. értékeinek megmentését és feldolgozását. 1998: m. zenetudósok (Borsai Ilona, Tóth Margit) részvételével tud-os igénnyel a világon elsőként jegyezték le Nagy Szt Vazul lit-ját (→kopt misék). -

2. Mo-on az oszmán-török uralom idején a Balkánról betelepült ortodox ker-ek és cigányok (kiptilar). A budai kopt negyed/ortodox ker. cigánynegyed (kiptilar mahallesi) a Kakas-kapu (Horoz kapusu) környékén a mai Királyfürdőtől Ny-ra terült el a vízivárosi zsidóváros mellett. Egy 1598: keltezett lat. nyelvű forrás a kiptilar mahallesit Zingarorum Civitas (Cigányváros) néven említi. F.I.T.-**

Atiya, Aziz S.: The Crusades in the Later Middle Ages. London, 1938. - Worrell, W. H.: A Short Account of the Copts. Michigan, 1945. - Lane, Edward William: The Manners and Customs of the Modern Egyptians. London, 1954. - Cramer, Maria: Das christlich-koptische Aegipten einst und heute. Wiesbaden, 1959. - Liesel 1963:14. - Roncaglia, Martiniano: Histoire de l'Eglise Copte. 1-3. köt. Bejrút, 1966-69. - Meinardus, Otto F. A.: Christian Egypt - Faith and Life. Kairó, 1970. -: Christian Egypt - Ancient and Modern. Uo., 1977. - Papp-Váry 1995:195. - AP 1999. - Lázár Imre: Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban. Bp., 2001.