🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lukcsics
következő 🡲

Lukcsics József (Kerta, Veszprém vm., 1875. febr. 4.-Veszprém, 1937. márc. 19.): kanonok. - L. Pál bátyja. A gimn-ot Pápán és Veszprémben, a teol-t Bpen és az Augustineumban végezte. 1897. VI. 27: pappá szent., 1899: dr-rá avatták. 1900. VII: Pápán kp. és tanítóképzői hittanár. Hornig pp. a római M. Tört. Int-be küldte, ahol főként a veszprémi ppség róm. oklevéltárának összeállításán dolgozott, firenzei, velencei és milánói levtárakban is kutatott. 1903: ppi kvtáros, ez évben időrendi sorrendbe rendezte a veszprémi kápt. levtárát. 1904. IX. 10: a bpi Egy. Kvtár tisztviselője, 1906: a Hittud. Kar bekebelezett dr-a, 1909. II. 8-1922. XII. 5: az egyhtört. tanára, 1912/13 és 1917/18: a Hittud. Kar dékánja. 1922: veszprémi knk., 1923: egyhm. főtanfelügy., 1926: kapornaki c. apát, 1927: somogyi főesp. 1931: az Egyhm. Alapítványi Pénztár egyik ig-ja. 1934: p. prel. s a kápt. javak dékánja. Ajándékából építették a kertai plébházat. - A SZIA II. o-ának 1915: alapító tagja. - M: A veszprémi ppség róm. oklevéltára. Monumenta episcopatus Wesprimiensis Romana. 1-3. köt. Bp., 1902. 4. köt. Uo., 1907. - Series episcoporum Wesprimiensium e documentis correcta. Uo., 1907. - Uski János veszprémi pp. Zsigmond kir. diplomatája. Uo., 1908. - Kk. pápai adókv-ek. Uo., 1908. - A veszprémi kápt. a 16. sz-ban. Veszprém, 1908. - A veszprémi egyhm. könyvészete. Uo., 1909. - A Galilei kérdés. Bp., 1910. - Az 5. köt-től (Bp., 1912) társszerk-je az Egyhtört. emlékek a m. hitújítás korából c. sorozatnak. - Veszprém múltja és jelene. Többekkel. Veszprém, 1912. 88

Egyh. Közl. 1909:11. Arck. - Schem. Vesp. 1931:224; 1938:267. - Sziklay 1931:258. - Hermann-Artner 1938:560. - MÉL II:103. - Pfeiffer 1987:166. - Gulyás XVII:1280.

Lukcsics Pál (Kerta, Veszprém vm., 1892. máj. 20.-Bp., 1936. nov. 16.): történetíró, tanár. - L. József öccse. Veszprémben éretts. Bpi egy. tanulm-ait félbeszakította a vh., melyben a veszprémi 31. gyalogezred, majd az újonnan alakított 307. honvéd gyalogezred katonájaként harcolt, részt vett a rarencei és a toporuci ütközetekben, Kirlibabánál súlyosan megsebesült. Az Eötvös Koll. tagjaként 1918: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, drált, s az Eötvös Koll. tanára lett. 1926: a róm. m. tört. int-ben dolgozott. - M: Schwartner Márton élete és tud. jelentősége. Veszprém, 1914. - A vásárhelyi apácák tört. Uo., 1923. (Közlem-ek Veszprém vm. múltjából 1.) - Az esztergomi főkápt. a mohácsi vész idején. Esztergom, 1927. (Klny. Esztergom Évlapjai) - A gr. Zichy-család zsélyi nemzetségi levtára. Bp., 1930. (Klny. Levtári Közlem. 1929) - A veszprémi székeskápt. levtára. Uo., 1930. (Klny. uo.) - XV. sz. p-k oklevelei. 1. r. V. Márton p. (1417-1431). Uo., 1931. - A zichy és vásonkeői gr. Zichy-család idősebb ágának okmánytára. 12. köt. Kiad. Uo., 1931. - A veszprémi ppi vár a kat. restauráció korában. Pfeiffer Jánossal. Veszprém, 1933. (A veszprémi egyhm. múltjából 1.) T.E.

Sziklay 1931:258. - Nemz. Újs. 1936. XI. 18. - Szövetségi Évkv. 1937:1281. (Szekfű Gyula) - Századok 1937:270. (Fekete Nagy Antal)