🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyary
következő 🡲

Magyary Albert (*Szolnok, Jász–Nagykun–Szolnok vm., 1885): tanító. – Okl-ét Egerben szerezte. 1906: Bályokon, 1907: Újszászon, 1908: Szolnokon a Constantin népisk. tanítója, 1923: ig. A Ker. Gazd. és Szociális Párt szolnoki eln., az egyháztanács tagja, az esp. ker. iskolalátogatója. – 1925:35. sz.–1926. VII. 1: a Szolnok és Vidéke fel. szerk-je. 88

Scheftsik 1935:236. – Gulyás XVIII:318. – Viczián 1995:178. (1735.)

Magyary Csilla, Horváth Stella Mária (Eger, Heves vm., 1921. júl. 2.–): újságíró. – 1949: az egri érs. jogakad-n tanult. 1956: az USA-ban telepedett le. – M: Hindú herceg. Versek. Cleveland, 1971. – Rendalapító családanyák. De Marillac Szt Lujza, Seton Szt Erzsébet és négy vincés nővér vértanú. Kővári Károly SJ-vel. Parma, Oh., 1977. – A szt pp. Neumann Szt János és tiszteletreméltó Tekakwitha Katalin. Uazzal. Uo., 1977. – A bevándorlók sztje, Cabrini Szt Franciska. Uo., 1977. – A hallgatag Szűz Mária. Uo., 1979. – Sír a Szűzanya. Uo., 1979. – Ahol az ég a földre szállt. Ford. Uo., 1979. – Jövendölések a csapásokról. Hamilton, Oh., 1981. – Égi édesanyánk. Uo., 1982. – Mi történt Garabandalban? A ford-t s.a.r. Lindenhurst, 1982. – Álneve és betűjegyei: (-y -a); M. Cs.; (M. Cs.). T.E.

Borbándi 1992:507. – Nagy II:233. – Nagy 2000:654.

Magyary Géza (Alsólóc, Pozsony vm., 1864. szept. 16.–Bp., 1928. okt. 9.): jogász, egyetemi tanár. – Nagyszombatban éretts., a jogot Pozsonyban és Bpen végezte, ahol joggyakornok, majd ügyvédi okl-et szerzett. 1890: a kecskeméti jogakad. róm. jog tanára, 1893: Nagyváradon a keresk. és váltójog s a perjog tanára, 1895: a bpi egy. a keresk. jog mtanárává képesítette. 1903: Bpen a polg. törvénykezés II. tanszékén ny. rk., 1907–28: ny. r. tanár, 1909/10: a jogi kar dékánja. – A m. perjogot ~ foglalta először tud. rendszerbe. A nemzetk. bíráskodás problémáival is foglalkozott, melynek eu. szaktekintélye volt. – A MTA 1905. V. 12: l., 1917. V. 3: r., 1915: a SZIA II. o. alapító tagja. – M: A kiadói ügylet. Bp., 1893. (Klny. Jogi Szle) – A cheque. Uo., 1895. (M. Jogászegyleti Ért-ek XI. 2.) – A m. polg. peres eljárás alaptanai. (A perbeli cselekmények tana) Uo., 1898. – Fellebbezés és felülvizsgálat a polg. perrend tervezetében. Uo., 1901. (M. Jogászegyleti Ért-ek 187.) – Értékpapírok a polg. perrend tervezetében. Adalékok az okiratok tanához. Uo., 1902. (Kritikai Tanulm-ok 6.) – A m. polg. perjog nemzetk. vonatkozásai. Uo., 1902. (Jogi Ért-ek 5.) – Felülvizsgálat a polg. perrend törv. javaslatában a képviselőház igazságügyi biz-ának módosításai szerint. Uo., 1904. (M. Jogászegyleti Ért-ek 240.) – A végrehajtási jogsegély Mo. és Au. között. Uo., 1904. – A perbeli beismerés. Uo., 1906. – Újabb irányok a nemzetk. perjogban. Uo., 1907. – A bpi m. kir. Tudegy. Jog- és Államtud. karához – jelentése Tóth Károly mtanári képesítése tárgyában. (Uo., 1912) – Emmer Kornél emlékezete. Uo., 1913. – M. polg. perjog. Uo., 1913. (3. kiad. Uo., 1940) – Korunk igazságszolgáltatásának vezéreszméi. Uo., 1914. (M. Jogászegyleti Ért-ek VII. 52.) – A békemozg-ak és a vh. Uo., 1915. (Hadi beszédek 11.) – Jogi feladataink K-en. Uo., 1916. (A M–Bosnyák és K-i Gazd. Közp. kiadv. 4.) – A végrehajtási jogsegély Mo. és No. között. Uo., 1916. – A nemzetk. bíráskodás a m. jogban. Uo., 1917. – Polg. életpályák. Tanácsadó rokkant tisztek számára. Többekkel. Uo., 1917. – A nemzetk. bíráskodás. Uo., 1918. – Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Völkerbunde. Berlin, 1922. – Project révisé d’un réglement de procédure relative a la protection des minorités. A MTA és a m. jogtud. Uo., 1926. – Plósz Sándor ig. és tb. tag emlékezete. Uo., 1927. (MTA emlékbeszédek XX. 1.) – Sviluppo ed aspetti caratteristici della procedura civile ungherese. Milano, 1929. – La iuridiction de la Cour permanente de justice internationale. Paris, 1931. – Összegyűjt. dolgozatai a polg. eljárás, a m. jog és a keresk. jog köréből. 1–2. köt. Uo., 1942. T.E.

Szinnyei VIII:304. – MTA tagajánl. 1904, 05, 07. – Esti Kurir 1928. X. 11. – Fabinyi Tihamér: ~. Emlékbeszéd... Bp., 1930. – Külügyi Szle 1931:13. (Szladits Károly: ~. Emlékbeszéd) – Vinkler János: ~ r. tag emlékezete. Bp., 1933. (MTA emlékbeszédek XXI. 20.) – Eckhart 1936:706. – MÉL II:122. – MTA tagjai 1975:178. – Gulyás XVIII:319.

Magyary Gyula (Szolnok, Jász–Nagykun–Szolnok vm., 1901. okt. 12.–Róma, 1988. jan. 19.): egyetemi tanár. – 1923: a Pázmáneum növ-e lett. 1924. IV. 13: Innsbruckban pappá szent. Szentendrén kp. 1925: a bpi VII. ker. felső keresk. isk-ban, 1926: az I. ker. áll. tanítóképzőben hittanár, teol. dr. 1929–40: a Pázmáneum pref-a és vicerektora. 1931: a bécsi érs. biróságon is dolgozott. 1940: róm. tanulm-útra ment. 1943–71: a Propaganda Fide egy. tanára, a jogi kar dékánja s a Rota Romana ügyvédje. – 1940: p. kamarás, 1953: p. prel., 1963: ap. protonot. és a Szt Péter-baz. tb. knk-ja.– Bécsben 1932–39: a Pazmanita Tudósító szerk-je. – Neve külf. lapokban: Giulio de Magyary. 88

Schem. Strig. 1947; 1982:362. Arck. – Viczián 1995:178. (1427.) – Diós 1999:133. (621.) – Nagy 2000:655.

Magyary Pál (Baja, Bács-Bodrog vm., 1857. jún. 8.–Temesvár, 1937. jan. 19.): nagyprépost. – A gimn-ot 1874: Temesvárt, a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1880. IV. 18: pappá szent. 1879. VII: a ppi irodában írnok, majd kp. Szakálházán, Eleken, Szentmártonban, Mezőkovácsházán, Szentmártonban, Oravicabányán és Nagykikindán. 1886: a lugosi gimn. hittanára, 1888: a temesvári papnev. int. lelkiig-ja és 1891: szegyh. hitszónok. 1893: az erkölcstan- és lelkipásztorkodástan tanára, 1900: Szentmártonban, 1906. VII. 1: Nagybecskereken plnos. 1909: babócsai apát. 1917: csanádi knk., a temesvári papnev. és a hittud. főisk. ig-ja. Sztszéki tan., 1925: p. prel. ált. ppi helynök, 1930(?): nagyprép. – Páduai Szt Antal kultuszának terjesztője volt. – Munk. volt a Bölcseleti Folyóir-nak. – M: Maria Patrona Hungariae. Temesvár, 1901. – Mária-Radna és a Bold. Szt Szűz kegyeletes képének tört. Uo., 1902. – Örökimádás tört. Csanád egyhm-ben. Uo., 1912. – Szerk. és kiad. 1894. I–III: a Szt Gellért c. hetilapot, alapította és szerk. 1893–1898. V. 1: a St. Gerardus c. lapot, 1927. X. 27–1936. II. 1: a Páduai Szt Antal havi ingyenes vallásos röpirat fel. szerk-je és kiadója. 88

Szinnyei VIII:309. – Schem. Csan. 1916:176. – Erdélyi lex. 1928:182. – Ki kicsoda? 1930:202. Arck. – Várady–Berey 1934:297. – P. Hírl. 1937. I. 21. – Jakabffy–Páll 1939:168. – Monoki 1941:131. – Viczián 1995:178. (1402, 1541, 1645.)

Magyary Szulpic Ferenc, OSB (Esztergom, Esztergom vm., 1854. szept. 28.–Esztergom, 1887. júl. 2.): gimnáziumi tanár. – 1865–70: az esztergomi bencés gimn. növendéke, 1870. IX. 8: belépett a bencés r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1876. VII. 23: ünn. fog-at tett, 1877. X. 8: pappá szent. 1877: hitszónok, 1878: másodkvtáros Pannonhalmán, 1879: lat–m–fr. szakos tanár Komáromban. – M: Esztergom a tatárjárás korában. Esztergom, 1877. – Rév-Komárom törekvései a sz. kir. városi jog elnyeréséért. Komárom, 1882. – Adatok a komáromi Szt András tp. tört-éhez. Uo., 1884. – Álnevei: Bulchu; Szerencsétlen furulyás; Veridicus (Esztergom, Komáromi Lapok). T.E.

Szinnyei VIII:309. – Balogh 1939:38. – PN 1987:111. (862.)