🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Miklósi
következő 🡲

Miklósi, Somogy m.: plébánia a veszprémi, 1993. V. 31-től a kaposvári egyhm. dél-balatoni esp. ker-ében. - 1332: már létezett. A török idők végére elnéptelenedett. A pléb-t Andocs, majd Nágocs filiájából 1791: alapították újra. Mai Ker. Szt János-tp-át 1894: építették. Org-ját (2/17 m/r, op. 994.) 1903: a →Rieger gyár építette. Harangjait (405 és 150 kg) 1928: Szlezák László Bpen öntötte. Anyakönyvei 1785-től. Anyanyelve 1880: ném., m.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. - Plébánosai: Vogth Engelbert, 1813: Mittis János, 1815: Lászlói János, 1820: Kollonics Ferenc, 1826: Tóth Márton, 1835: Schubert Károly, 1839: Orgonás István, 1857: Trimmer Sándor, 1867: Hegedűs József, 1880: Schőn József, 1888: Léránth Antal, 1895: Boór Antal, 1907: Karbuczky Károly, 1914: Újváry Endre, 1921: Gréber Gyula, 1941: Mayer Dömötör, 1943: Fürnstein József, 1960: Tóth Ferenc OFM, 1966: Péteri Pál, 1972: Bognár Imre, 1975: Radnai Tibor. 1981-től Somogyacsa (Komáromi András), 1983-tól Törökkoppány, 1996-tól a Szt János Apostolról és Remete Szt Pálról nev. szerzetes közösség (SJP ) látja el, a plnos Galbavy Jenő József SJP prior. - A pléb-épület rház lett, ahonnan 11 falut látnak el: Kapoly, Kára, Kereki, Miklósi, Pusztaszemes, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogymedgyes, Szorosad, Törökkoppány, Zics. - Lakói 1840: 497 r.k., 94 egyéb vall., össz. 591; 1910: 792 r.k., 1 ev., össz. 793; 1940: 808 r.k., 5 ev., össz. 813; 1983: 409 r.k., össz. 419; 1995: össz. 281. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 128 tanuló. - Kat. sajtója: 1993: Magvetés. Szerk. Sipos Imre SJP, Galbavy Jenő József. Megj. negyedévenként. Galbavy Jenő József

Patay 1982. - VEN 1992:289. - Sipos Imre-Galbavy J. J.: 100 éves a ~ tp. Nemesvámos, 1994. - Schem. Kv. 1995:46. - MKA 2000:573.

Miklósi Ambrus, OFMConv (Csíktaploca, Csík szék, 1744. ápr. 25.-Beszterce, 1809. márc. 11.): tanár, házfőnök. - Nagybányán 1763: lépett a minorita r-be. 1764/65: uo. fil-t, 1766/67: Eperjesen teol-t tanult. 1764. IX. 5: ünn. fog-at tett. 1768. V. 24: pappá szent. 1772/73: Kézdivásárhely-Kántán tanár, majd Aradon lelkész. Később Szabolcs vm-ben Szügyéni József családjánál házi kp. 1792-96: Nyírbátorban lelkész. Ezután Nagybányán novícmester, Nagyenyeden házfőn., Kántán tanár, majd Nagybányán és Besztercén házfőn. - Isk-drámái: Stolander bálba megy. (előadták, Kézdivásárhely-Kánta, 1774. II. 6.); Stolander prokátor és négy mesteremberek a diétán (előadták Uo., 1774. V. 29.). K.I.

Monay 1953:77.

Miklósi Ferenc Kapisztrán, OFM (Csekefalva, Udvarhely szék, 1716.-Vajdahunyad, 1785. szept. 2.): hitszónok. - 1737. IX. 17: lépett a r-be, 1742. XII. 2: pappá szent. 1745: az unit. gr. Haller Jánosnét visszavez. a kat. hitre és visszaszerezte a szőkefalvi tp-ot. 1754-56: gr. Lázár Ádám házi kp-ja, 1771-72: Sepsikőröspatakon lelkész és gr. Kálnoky Antal házi kp-ja, 1774-76: Brassóban hitokt. 1780: Kiskapuson, 1781: Kisbácson plnos. - M: A régiek hite. Kz. (vsz. a vajdahunyadi rházban) 88

György 1930:545. (701.)

Miklósi László (Felsőgalla, Komárom vm., 1910. febr. 2.-Balassagyarmat, 1973. márc. 8.): plébános. - 1926-29: az esztergomi bencés gimn-ban tanult. 1934. VI. 24: pappá szent. A bpi Örökimádás-tp. kp-ja, 1937: Leányváron helynök, 1939-44: plnos, 1945: Nagymaroson hitokt., 1968: Tarjánban plnos. - 1944. IX. 8: „közokirat-hamisítás” vádjával eljárást indítottak ellene, mivel 80 ill. 22 db kereszt- ill. házasságlevelet adott bujkáló zsidóknak. - M: Kat. m. hithirdetők a honalapítástól napjainkig. Bp., 1934. (2. bőv. kiad. M. hősök 5 világrészen. Uo., 1936) - A négerek anyja. Ledochowska Mária-Terézia, a Kláver Szt Péter-Társulat alapítónője és első főnöknője 1863-1922. Ford. Uo., 1937. 88

Balogh 1939:43. - Schem. Strig. 1947:251; 1982:408. - Hetényi Varga I:181. - Diós 1995:141.

Miklósi László (Teregova, Krassó-Szörény vm., 1912. jún. 22.-): a →KALOT országos ügyvezető főtitkára. - Édesapja MÁV-állomásfőnök, édesanyja iparoscsalád gyermeke. 1931: Szegeden a Klauzál Gábor Reálgimn-ban éretts. Jogot tanult a Ferenc József Tudegy-en, ahol az →Emericanának előbb magisztere, később szeniora. Az egyetemi tantermekben elhelyezendő keresztért indított mozg. szervezője. 1933: cserkésztiszt a Sziráki öregcserkész-csapatban, a Délvidéki Ifjúság főszerk-je és kiadója. 1935: drált, →Kerkai Jenőnek, a KALOT megalapítójának munk., üv. főtitkár. 1943: a M. Sajtókamara tagja. Szerk. a →KALOT Munkafüzetet, s.a.r. a Forrást és a Dolgozó Fiatalságot, megszervezte a KALOT Műsorközp-ot és a KALOT Boltot, szervezte a seregszemléket és a mozg. egészét. 1946. VI: a KALOT feloszlatása után fiz. munkás. 1947: előadó a Földművelési Min. földbirtokpol. osztályán. 1949: segédmunkás. 1950: anyaggazdálkodó, majd anyag- és áruforgalmi főosztályvez. a Szellőző Művekben. 1957. V: hírlapkihordó. XII. 20: letartóztatták, a főv. népbíróság a forr-ban való részvétele miatt börtönbüntetésre ítélte. Szabadulása után 1963: szakmunkás. 1970: üzemi baleset miatt rokkantnyugdíjas. 1974: képesített könyvelői okl-et szerzett. 1978: a R.K. Hittud. Akad. levelező hallg-ja, 1981: szerzett végbizonyítványt. 1983: a Népfőiskolások Baráti Körének alapító és választmányi tagja. 1987: a M. Népfőisk. Társ. alapító és elnökségi tagja. 1988. XI. 24: a KALOT jogutódjaként megalakult II. Rákóczi Ferenc Kat. Népfőisk. Szöv. üv. főtitkára. 1989: a KDNP alapító tagja. 1990: a KALOT hetilapja, a Mozdul a Föld, 1992: utódja, a Magyar Vetés szerk-je. 1992: a szövetség új neve KALOT Kat. Népfőisk. Szöv. 1993: ~ a M. Kat. Újságíró Szöv. alapító és elnökségi tagja. 1994: ötven éven át kifejtett szakmai tevékenysége elismeréséül aranyokl-et kapott. A Hazáért és az 1956-os emlékérem birtokosa. - Művei kz-ban: Újra él a KALOT; Az idők jele és a KALOT. s.k.


Miklósi József (Lövéte, 1778. máj. 25.– Nagyvárad, 1832. dec. 29.): kanonok. – A teol-t Gyulafehérvárt és Nagyváradon végezte. 1803: sztelték pappá, Nagyvárad-Újvárosban kp. 1805: a szemináriumban a keleti nyelvek és a hermeneutika tanára. 1807: Szilágysomlyó plnosa, esp. 1826. XI. 1: váradi kanonok és a pp-i liceum ig-ja. 1829: Bihar vm. táblabírája. Megalapította a krasznai nemzeti isk-t és jelentős szerepe volt a szilágysomlyói kisgimn. alapításában is. Halála előtt alapítványt tett a szegény lövétei gyermekek továbtanulása érdekébe és ABC-és könyvek megvásárlására. – M: Névnapi versek ... Csák Ferencz úrnak. Nagyvárad, (1830) Szabó M. Attila

Schem. M.-Varad. 1829, 1830.; 1896:165.)