🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Photiosz
következő 🡲

Photiosz (Konstantinápoly, 810/15-Armeniaki kolostor, 891): pátriárka. - Előkelő családból származott, Tarasziosz pátr. unokaöccse. Kiváló nevelést kapott, szerz. akart lenni, de híres akad. tanár lett. Szenvedélyes kv-gyűjtő, Myriobiblon c. írása 280 kv. kivonata, kritikája. Rokoni kapcsolatai révén cs. titkár, majd tanácsadó. 838: rk. cs. követ Asszíriában. - 858: megválasztották a lemondott és száműzött →Ignatiosz pátr. helyébe, XI. 2-25: fölvette az egyh. r. minden fokozatát (ppséget is). Ezután levélben jelentette (Nagy Szt) I. Miklós (ur. 858-867) p-nak, hogy ő lett az új pátr. Ugyanakkor III. Mikhaél (ur. 842-867) cs. is küldött egy levelet, melyben p. legátusok kiküldését kérte a →képrombolás utolsó hullámainak lecsendesítésére. I. Miklós p. ~ levelének teol. nézeteit teljesen ortodoxnak találta, a cs. levele viszont gyanút ébresztett benne, mert először Ignatiosz letételéről beszélt, majd arról, hogy a pátr. maga mondott le. A p. 2 pp-öt küldött legátusként, vizsgálják ki Ignatiosz letételének ügyét, s megírta, hogy előbb Rómát kellett volna megkérdezni, mert pp. letételekor Rómának kell az utolsó szót kimondania. - A megfélemlített legátusok 861: elfogadták a bizánciak magyarázatait, akik viszont megígérték, hogy ezentúl laikust nem választanak meg pp-nek. A cs. 865: levélben kérte, hogy Ignatiosz ügyében a p. alkalmazkodjon a kialakult helyzethez, sőt követelte, hogy Róma mondjon le az ap. székek között elfoglalt elsőbbségéről Konstantinápoly javára. Miklós p. erélyesen elutasította e követelést. - Közben I. →Borisz bolgár fejed. diplomáciai lépései nehezítették tovább Róma és Bizánc kapcsolatát. A p. 866: levelet írt a bolgároknak, miután a bizánci papokat kiűzték a bolgár birod-ból. - ~ ekkor szakításra szánta el magát: Róma szemére vetette a lit. különbségeket, a →filioque kapcsán eretnekséggel vádolta a p-t. 867: a bizánci zsin. kiközösítette Miklós p-t, s ezzel szakadás állt be. Azonban Makedóniai Baszileiosz (akit Mikhaél 866. V. 26: mint örökösét társcsászárrá koronáztatott) 867. IX. 24: megölte a cs-t; letette székéből ~t, és visszahívta Ignatioszt. A cs. a megbékélést kereste, de ezt csak Róma segítségével, zsinattal tartotta kivihetőnek. - II. Adorján p. (ur. 867-872) elfogadta a cs. javaslatát, s 3 legátust küldött a IV. →konstantinápolyi zsinatra, mely 869. IX. 27: ült össze, először a Hagia Sophia-tp-ban. ~ megjelent, de nem szólalt meg saját védelmében sem, ezért a zsin. X. 5: kiközösítette. - VIII. János p. (ur. 872-882) szerette volna rendezni a két egyh. kapcsolatát. Ignatioszt többször is hívta, hogy menjen Rómába a megvitatandó kérdések miatt, de az nem volt erre hajlandó. ~ családfa szerkesztésével megnyerte Baszileiosz kegyét, s a cs. tanácsadója lett, majd Ignatiosz halála után 877: visszakerült a pátr. székbe. 879-880: helyi zsin-on VIII. János p. legátusai jelenlétében visszavonták a kiközösítését, a p. jóváhagyta a zsinat határozatait, és ~ a továbbiakban igyekezett Rómával békés kapcsolatot fönntartani. 879-886: a cs. mellett ~ volt a 2. ember. Baszileiosz halála után a fia, VI. (Bölcs) León (ur. 886-912) ~t félreállította, azzal vádolta, hogy cs. akar lenni. T.J.

Török I:276. - Az atyák dicsérete. Bp., 2002:195. (Rokay Zoltán: Preszókratikus filozófusok ~ Myriobiblonjában) - A szt atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Szerk Baán István. Bp., 2003:317. (Rokay Zoltán: A ~-féle görög ortodoxia egy korabeli karoling traktátus tükrében)