🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Soproni Katolikus Konvent
következő 🡲

Soproni Katolikus Konvent, 1700-2004: a soproni katolikus élet sajátságos intézménye, a város katolikus híveit/egyházközségeit egybefogó szervezet. - A ~ a katolikus megújulás szülötte, mely az „új” hitre tért városi tanács és egyes új lelkipásztorok fanatizmusa ellen alakult a még megmaradt kat. jogok védelmére. Időközben túljutott a felekezeti harcokon, megtalálta értelmét a kat. újjáéledésben, a ker. egyházak közötti békés polgári társad-ban; s a szocializmus megszorító intézkedései is megtorpantak a ~ társad. jelentőségén. - Tört. Az iparos céhekhez hasonlóan Sopron polgársága és papsága vallásos céheket alakított, céhmesterrel, ellenőrrel, gondnokkal és céhládával. E céhek vagyonát tagdíjak és alapítványok alkották, és karitatív, szoc. célokat szolgáltak. Amikor a város prot. lett, e vagyonokat lefoglalták és saját céljukra ford. Az „új” hit lutheránus ágazata ui. hatalmasan hódított Sopronban. Fő terjesztője Gerengel Simon, érvényesen fölszentelt, időközben azonban Au-ban a lutheranizmussal megbarátkozó lelkipásztor lett, aki észrevétlenül lépett a soproni papság körébe. Fáradhatatlanul buzgólkodott az „újhitű” igehirdetésben és a hitoktatásban (miközben pl. a kéteséletű városplébános és papjai nem is prédikáltak). 1565. IV. 24: Szt György napján a soproni városi tanács kimondta, hogy a „tiszta” ev. hitet fogadja el. A „régi” hit mellett a lakosságnak legfeljebb 10-15%-a maradt meg. - 108 éven keresztül sem a külső, sem a belső városi tanácsba egyetlen r.k. polgár sem juthatott be. A lutheránus városi tanács gyakorolta a kegyúri jogot, ő választotta pl. a városplébánost is. A kat. ingatlanokból igyekezett minél több bevételt biztosítani a maga számára. A tarthatatlan állapotok megszüntetésére Draskovich György mpp. a bécsi kormánytól és a kir-tól parancsot eszközölt ki a prot-ok korlátozására. A hivatalos erőszakot sem nélkülöző legmagasabb intézkedés azonban nem járt eredménnyel, sőt fokozta az ev. polgárság ellenállását, de nem erősítette a kat. élet vitalitását. - Káldy Mihály városplébánosnak (1623-38) támadt az a gondolata, hogy a már létező, de a prot-ok kezén funkció nélkül maradt Krisztus Teste Társulatot (egyh. céhet) újjászervezze, és Katholikus Status néven 1625: a pléb. élet felvirágoztatására és a közügyekben való világi képviselet gyakorlására (ahol a maga papi személye elégtelen vagy éppen ingerlő lett volna) maga köré kis közösséget gyűjtsön belőle. Az új szervezet nagyon életrevalónak bizonyult: elérte a kegyúri tanácsban, hogy ezentúl csak kat-ok választhassanak városplébánost, s (kihasználva a soproni országgyűlést) egészen a királyig vitte egy kat. népisk. felállításának ügyét. - Miután az évtizedek gyakorlata már bizonyított, Keresztély Ágost győri pp. 1700: átszervezte és egyúttal kánonilag elismerte a szervezetet. Megadta neki a ~ nevet. Elnöke a város mindenkori kat. főtisztviselője, a városplébános „csak” alelnök. Tagjai lettek a városi tanács kat. tagjai és néhány tekintélyesebb polgár. E 40 tagú testület képviselte a nyilvánosság előtt a kat. közösséget. Anyagilag is és gazdaságilag is nagy tehertől szabadították meg a papságot, mert átvették a beneficiumok (házak, szőlők, borok) kezelését és gondoskodtak az egyh. anyagi segélyezéséről, a szegényekről, az isk-ügyről. A ~ e feladatának ált. jól megfelelt, sőt számos esetben jobban, mint adott esetekben lelkipásztorai tehették volna. Várospol. kérdésekben pl. kötetlenebbek voltak, mint a klérus. - A 19. sz. végén a ~ megújításra szorult: kinevezés helyett választott tagság képviselte a katolikusságot, és a mpp. jóváhagyása után 1875: a VKM is megerősítette az új szabályokat. - Ami Sopronban 1625 óta működött, az országszerte jóval később, 1929: következett be, amikor az Ap. Szentszék rendelkezésére meg kellett alakítani az egyházközségek szervezetét. Fetser Antal győri pp. megkérdezte a ~ot, átveszik-e az új országos egyhközs. szabályzatot, v. megtartják a magukét. A soproniak a maguk jól bevált rendszere mellett kívántak maradni, amit az egyh. főhatóság tudomásul vett. A városplébánosból győri pp-ké lett Papp Kálmán idején jött el a lehetősége annak, hogy az új, demokratikus kultuszkormányzat is 1946: jóváhagyja a ~ alapszabályait. Később az →Állami Egyházügyi Hivatal kísérletet tett a ~ megszüntetésére, de a kemény helyi ellenállást megtapasztalva, elállt szándékától. Az 1993. é. Mo-i Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatának figyelembevételével a ~ 1946. é. alapszabályait Pápai Lajos győri pp. rendelkezésére 2000: megújították. - 2004. III. 20-i hatállyal a mpp. a ~ot megszüntette, jogutódává a Szentlélekről és Szt Mihály Főangyalról nev. várospléb.-Soproni Kat. Konventot tette meg. Jogi képviselője a plnos. H.J.

Gerecze II:744. - Búzás kz. 168. - Teológia 1984:46. (Hetényi János: Az első magyar bázisközösség?) - Bán János: A ~ tört. 1625-2000. Szerk. Kovács József László. Sopron, 2000. - 252-PI-6/2004 sz. mpp. határozat