🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sziklay
következő 🡲

Sziklay Erzsébet Edit, DNAK (Arad, Arad vm., 1907. jan. 16.-Pécs, 1988. máj. 23.): szerzetesnő. - Gimn. éretts. után 1936. VIII. 5: Kőszegen lépett a kongr-ba. Szarvaskenden tette 1938. II. 14: első, Kőszegen 1941. II. 14: örök fog-át. Internátusi felügy., varrónő. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Pécsett a testvérei fogadták be. Betegeket ápolt. r.k.

Sziklay János (Veszprém, Veszprém vm., 1857. ápr. 2.-Bp., 1945. nov. 25.): író, újságíró. - A gimn-ot Veszprémben, Székesfehérvárt és Pozsonyban, az egy-et Bpen végezte, ahol 1884: bölcs-ből drált. Pozsonyi diákéveiben 1878: egyéves önkéntesként a Felvidék c. lap szerk-kiadója. 1879 nyarán Bpen lett újságíró, egyik úttörője a Balaton fejlesztésének, 1882-93: fönnállása idején a Balaton Egylet titkára. 1891(?): az Otthon Írók és Hírlapírók Körének titkára, majd alelnöke, mint ilyen 1893: a veszprémi tűzvész után az Otthon segítőakció kezdeményezője, melynek céljára a Május c. albumot szerk. 1898-tól az Orsz. Pázmány Egyes. főtitkára, utóbb alelnöke, a M. Újságírók Egyes-ének alelnöke. - A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA III. o. tagja, 1943: t. tagja, 1930: kormányfőtanácsos. 50 é. írói jubileuma alkalmával Veszprémben utcát neveztek el róla. - Bpen 1897:1. sz.-2. sz.: A Világ Szemléje heti krónika szerk. laptulajdonosa; 1897:1. sz.-15. sz.: A Világ képes hetilap főszerk-je; 1904-1906:3. sz. A Katholikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének Hivatalos Közlönye ingyenes tagértesítő szerk-je. - M: A cár végrendelete v. a szép lengy. nő. Írta H. J. Schwarz. 1-4. köt. Ford. Bp., 1879. - Sacher-Masoch: Beszélyei. Magyarítá: ~. Uo., 1879. (Piros kvt. 23.) - A pierrefittei bűntett. Írta Berthet Élie. Ford. Uo., 1879. (Uaz 29.) - Apa és leány. Reg. Uo., 1880. (Uaz 32.) - A méltóságos asszony. Reg. Uo., 1882. - Bp. összes látnivalóinak kimerítő kalauza. Szerk. Uo., 1885. - A m. népszínmű tört. 1. A legrégibb időtől Szigligetiig. Uo., 1884. - Szép Balaton mellől. Uo., 1884. - Ingoványon át. Reg. Uo., 1885 k. - A m. testőr. Tört. reg. Uo., 1885. - Útmutató az 1885. é. bpi Orsz. Kiállításra főv. kalauzzal. Szerk. László Elekkel. Uo., 1885. - Budavár ostromai. Uo., 1886. (Az Aurora kiskvt-a 1.) - Vas Gereben munkáinak együttes képes kiadása. S.a.r. Váli Bélával. 1-9. köt. Uo., 1886-1900. - Sarah grófnő. Reg. Írta Ohnet György. Ford. Uo., 1887. (Egyetemes reg-tár II. 10/11.) - Tékozló fiú. Reg. Uo., 1886. - Ábrándos évek. Elb-ek. Uo., 1888. - Balatonvidéki kalauz. Uo., 1889. - Keresd a férjet. Reg. Bp., 1889. - Balaton és vidéke. Bp., 1890. - Durch die ung. Tiefebene. Zürich, 1890. - Ny-i Mo. Krauss Nándorral. Uo., 1889 után. (Mo. útirajzokban 4.) (ném-ül: Durch West Ungarn. Zürich, 1890) - A m. Alföldön. Uo., 1890. (Uaz 7.) - A travers la Hongrie occidentale. Zürich, 1890 k. - D-Mo. Bp-től Orsováig és Belgrádig. Sternberg Adolffal. Uo., 1890. (Mo. útirajzokban 9.) - Az atheisták. Reg. Uo., 1891. - Koronázási emlékkv. dicsőséges uralkodó I. Ferenc József ap. kir-unk megkoronázásának 25. évford-ja ünnepére. Szerk. Kovács Dénessel. Uo., 1892. - Azok a jó rátótiak. Elb. Máramarossziget, 1893. - Fürdők és nyaralóhelyek a Dunántúlon. Szerk. Porzsolt Kálmánnal. Bp., 1893. - A kat. vallás terjedése a protestantizmus után. Tört. és stat. tanulm. Uo., 1893. - A cserepesi kastély. Reg. Uo., 1894. - Abaúj-Torna vm. és Kassa. Szerk. Borovszky Samuval. Uo., 1896. (Mo. vármegyéi és városai 1.) - A szerelem apostolai. Uo., 1896. - A torony tört. + Kincs István: Gonosz idők. Elb-ek. Uo., 1896. - Kis mesekv. Uo., 1897. (5. kiad. 1913) - Fiume és a m-horvát tengerpart. Szerk. Borovszky Samuval. Bp., 1897. (Mo. vármegyéi és városai 7.) - Nyitra vm. Szerk. Borovszky Samuval. Uo., 1898. (Uaz 14.) - Vas vm. Szerk. Borovszky Samuval. Uo., 1898. (Uaz 24.) - Életképek. Cziklay Lajossal. Uo., 1899. - A testvérek. Reg. Uo., 1899. - 40 é. a katolicizmus tört-éből. A M. Állam 40 é. jubileuma 1859-1899. Uo., 1899. - Von Wien nach Bp. über Bruck a. L.-Totis- und über Marchegg-Pressburg. Zürich, 1899. - Tisztító tűzön át. Reg. Uo., 1900. - Apró tört-ek. Uo., 1901. (Oktató népkvt. 10. X. 4/7.) - Karácsonyfa. Karácsonyi rege. Költ. Uo., 1901. - A m. föld. 1-2. köt. Uo., 1901. (A m. nép kvtára 9-10.) - A Mária-kép. Elb. Írta M. Boul. Ford. Uo., 1901. (Családi reg-tár 14.) - Via crucis. Reg. Írta Marion Crawford. 1-2. köt. Ford. Uo., 1901-02. - A kat. Mo. Szerk. Kiss Jánossal. 1-2. köt. Uo., 1902. (~ írta az egyhtört. részt) - A m. szív. (Levélreg.) Uo., 1902. - Hany Istók tört. (Elb.) Uo., 1903. (Benedek Elek kis kvt. 5.) - Kálváriám. Versek. Uo., 1903. - II. Rákóczi Ferenc élete. Uo., 1903. (Népiratkák 199.) - A Balaton bibliogr-ja. Uo., 1904. (ném-ül 1905) - A nagyralátó Dani. Elb. Uo., 1906. (Népiratkák 234.) - A három ördög. Verses elb. Uo., 1906. (uaz 236.) - 3 egyetem Pozsony-Szeged-Kassa. Uo., 1907. - Új világ. Elb. Uo., 1907. - Az irgalmasság Golgotája. Tört. reg. 1-2. köt. - Szegény élet, gazdag lélek. Elb. Uo., 1910. (Családi reg-tár 57-58.) - Lelkek válsága. Elb. + Váth János: Nádi farkas. Elb. Uo., 1914. - Balaton. Költ. Uo., 1921. - A szabadság költő vt-ja. Regényes korrajz. Uo., 1926. - Szt László kir. Költői elb. Uo., 1926. - Balatonunk eü., gazd. és turisztikai értéke. Uo., 1928. - A két Diana. Írta A. Dumas. Reg. 1-4. köt. Ford. és bev. Uo., 1928. - 1793. Reg. 1-3. köt. Írta V. Hugo. Ford. Uo., 1928. - Dalol a m. föld. (Lírai antol.) Szerk. Hannos Ferenccel és Zsadányi Oszkárral. Uo., 1930. - Hernani. Tragédia. Írta V. Hugo. Ford. Kardos László. Az ismertető tanulm-t ~ írta. Uo., 1930. - Pintér Kálmán emlékezete. Veszprém, 1930. (Veszprémi Diákszöv. kiadv. 5.) - Veszprém város az irod-ban és a műv-ben. Veszprém, 1931. - A m. sajtó évkv-e. 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. Szerk. 1935-38: Szász Menyhérttel, 1939: egyedül. Bp., 1935-39. (A sajtó kvt-a 14-19.) - Mit csinált a régi Balaton Egylet? Adatok a Balaton-vidék tört-éhez. Veszprém, 1935. - A m. végzet. Drámai költ. Bp., 1936. - Krónikás ének Szt István kir-ról. Uo., 1939. (Klny. SZIA Értes.) - A m. tenger. Iklódy-Szabó János megvilágításában. S.a.r. és előszó. Uo., 1940. - Dunántúli kultúrmunkások. Uo., 1941. - M. sajtóévkv. 1941. Szerk. Uo., 1941. - Többekkel szerk. Bpen 1886-1918: a Népiratkák sorozat 329 m., 11 tót, 2 oláh és 2 illír nyelvű köt-ét. 1878. X. 31-1879. I. 20: a pozsonyi Felvidék fel. szerk-je és kiadója, a bpi Új Nemzedék középisk. lap szerk-je és kiadója, szerk. 1885. V-1886. IX. 30: a M. Állam c. napilapot, melynek 1908. XII. 3: megszűntéig b. munk., 1885. V. 10-1887. IX. 8: szerk. a Képes Családi Lpk. hetilapot, 1887. IX. 25-1888. III. 25: szerk. és kiad. a Felebarát c. lapot, 1902. XII. 31-1903. XI. 1: az Új Lap c. napilapot, szerk. Zachora Lászlóval A m. iparosok zsebnaptára 1904. (Bp., 1904) , és 1931: az Érdekes regénytár 1-4. köt-ét. - A Révai nagy lex. társszerk-je. - Betűjegyei és álnevei: J. (M. Állam), Jalkisz (Alföld, 1881), Janus (M. Szle, 1891-1906; M. Állam, 1904), Jánusz (Ker. M. Újs., 1907), Karvaly (M. Állam), Nos (Pol. Heti Szle, 1909-16), Sashegyi dr. (1879-től több lapban), Sz. (1879-től uaz), Sz.J. (Hazánk, 1894; M. Állam, 1904; Vasárnapi Újs., 1903. stb.), sz.j. (M. Állam, M. Szle, 1905), Sz.J.dr. (Pol. Heti Szle, 1909-10), Sz-y J. (1879-től több lapban), Tihamér (1879-től uaz), Yan-csi (1879-től uaz). 88

Pallas XV:685. - Szinnyei XIII:862. - M. Kultúra 1925:18. sz. (Váth János: ~ jubileuma) - Brisits Frigyes: ~ írói egyénisége. Bp., 1927. - M. társad. lex. 1930:544. - Sziklay 1931:208; 1941:378. - SZIA Értes. 1946:74. (†nov. 25.) - Gulyás 1956:635. - MIL III:326. Arck. (†nov. 27.) - MÉL II:711. (†nov. 27.)