🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Talmud
következő 🡲

Talmud (a héb. limmed, 'tanítani' szóból): tan, tanítás, tanulmányozás, a →Misna és a →Gemara összefoglaló neve. A Misnából és a palesztinai Gemarából állt a palesztinai v. jeruzsálemi ~; a Misnából és a babilóniai Gemarából állt a babilóniai ~. - A palesztinai ~ volt a régebbi, s mint ilyen mindenekelőtt tört. szempontból jelentős; ugyanakkor a babilóniai ~ (Kr. u. 500 k. zárták le) az ortodox zsidóság körében még mindig érvényben van. A Biblia tanítása itt az egész életvitelre hat. A határesetekkel kapcsolatos fejtegetéseket jegyzőkv-szerűen rögzítve őrzi tovább a hagyomány minden ellenvetéssel, kitérővel és érvül felhozott analóg esettel együtt. Így a ~ nem csupán szabályokat és parancsokat ölel föl az élet minden helyzetére, hanem bibliamagyarázatokat, bölcs mondásokat, anekdotákat és tud. eszmefuttatásokat is tartalmaz; →haggada, →halacha. A ~ nemcsak törv., hanem evang. is: az élet könyve, melynek a zsidóság fennmaradását köszönheti. A legapróbb részletekre is kiterjedő, szerteágazó kérdésföltevése onnan érthető, hogy a zsidóság csaknem mindig ellenséges környezetben élt, így hitét és szokásait kénytelen volt védeni. A Törvény magyarázatát illetően a vita mind a mai napig a ~i normák jegyében folyik. - Kiadásai. 1. Jeruzsálemi ~. ~ Jeruschalmi. Kiad. D. Bomberg. Velence, 1523; új kiadása: Berlin, 1925. - Fr-ul Le ~ de Jérusalem. 1-11. köt. Ford. M. Schwab. Párizs, 1871. - Der Jerusalemische ~ in seinen haggadischen Bestandtheilen übertragen. Ford. A. Wünsche. Zürich, 1880. - 2. Babiloni ~. Első teljes kiadása: Velence, 1520. Kiad. D. Bomberg. - Der Babylonische ~. 1-8. köt. Kiad. L. Goldschmidt. Berlin, 1897; 1925. (Hozzá: Subject Concordance. Koppenhága, 1959) - The Babylonian ~. 1-35. köt. London, 1935-61. - M-ul: Enyedi Mátyás: A ~. Vázlat szemelvényekkel. Kolozsvár, 1893. - A hagyomány gyöngyei, az eredeti ~i szöveg alapján. 1-8. füzet. Bp., 1921-22. - Blau Lajos: A ~. Bp., 1922. - Fischer Fülöp: A ~ról a ~ ellenségeinek és nem ellenségeinek és egyéb dolgozatok. Sárospatak, 1922. - Hagada. Ford. Hevesi Ferenc. Bp., 1924. - Singer Leó: Apró tört-ek a ~ból és a Midrásból. Bp., 1927. - Ábrahám Márton: Legendás Hagada. Új m. ford-sal, bőséges magyarázatokkal, a micraimi kivonulás tört-ével a szájhagyomány és a midrasi legenda irod. nyomán. Kecskemét, 1937. - Fischer Fülöp: Mi az igazság a ~ról? Nemzsidók és zsidók számára. Sárospatak, 1940. - A ~ ismertetése. Héberből ford. Rohling Ágoston. M-ra ford. F. Gy. Gyula, 1940. - Weiss Izsák Hirsch: A zsidóság legfontosabb erkölcsi tanításai a ~ szerint. Ford. Lővi József. Debrecen, 1941. - Szabolcsi Lajos: Gyöngyszemek a ~ból és a Midrasból. 1-2. köt. Bp., 1942. - Spiegel Tibor: A Gehinnom a ~ban és a Midrásban. Bp., 1943. - A ~ m-ul. Ford. Luzsénszky Alfonz. 12. kiad. Bp., 1944. **

Pallas XV:903. - M. zsidó lex. 1929:873. - LThK IX:1281. - BL:1767.