🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Telegdi
következő 🡲

Telegdi Csanád (1280 k.-1349. dec. 10.): érsek. - A Csanád nemzetség Telegdi főágából származott, nemzetsége névadója Doboka fia Csanád, I. (Szt) István kir. (ur. 1000-38) rokona, 1027/28: Ajtony törzsfő leverője. Apja, Pongrác fia Tamás a kunok elől menekülve tette át a család székhelyét Bihar vm-be. ~ 1295: váradi éneklőknk., 1299: olvasóknk., valamelyik itáliai egy-et látogatta, ahol decretorum doctor címet szerzett. 1320: magisterként, 1329: doctor de jureként nevezte egy okl. 1318: a váradi kápt. prép-ja. Stallumának megtartása mellett 1318-23: kápolnaispán (secretarius cancellar et comes capellae) a m. kir. udvarban (az első ebben a méltóságban), a bíróságok mellett működő hiteleshely vez-je. 1323. I. 23: mint vál. egri pp-öt Temesváron a domonkosok Szt László-tp-ában Benedek csanádi pp. Miklós győri és Ivánka váradi pp-ök közreműködésével pp-ké szentelte. 1328-30: ismét kápolnaispán, I. (Anjou) Károly Róbert kir. (ur. 1307-42) óhajára XXII. János p. (ur. 1316-34) 1330. IX. 17: áthelyezte az esztergomi érs. székbe, jóllehet a kápt. Dörögdi Miklóst választotta (akit I. Károly az egri ppséggel kárpótolt). ~ a hitéletben, az egyházkormányzatban, az áll. és pol. életben egyaránt alkotó módon vett részt, jutott ideje családja ügyeinek rendezésére is. Váradi knk-ként a szegyh-ban 5 új oltárt alapított, és egy társaskápt-t létesített a Bold. Szűz Mária-tp-ban egy prép-tal és 6 knk-kal. 1337: megreformálta az esztergomi Szt György prépságot ill. társaskápt-t. A knk-ok számát 8-ra emelte, elrendelte, hogy az Egyh. körül minden knk. házat építsen, ehhez telket biztosított, az esztergomi kir. város fölötti bíráskodást a sztszéki ügyekben a prép-ra bízta. Mint egri pp. részese volt a Szt György testvérület (societas fraternitatis S. Georgii) alapításának, amelynek céljai közé tartozott az ország, a kir. és az Egyh. védelmezése. Ha tehette, részt vett a sztszéki bíráskodásban. 1339: ferences szerz-eket telepített →Telegdre (Bihar vm.), a család ősi birtokára, részt vett a bencés r. mo-i megújításában. Mint egri pp. a tartományúri harcok idején szétzilálódott egyhm. birtokállományt rendbe hozta, újakkal gyarapította, 1323: létrehozta a Sáros vm-re kiterjedő tárcafői főespséget, megerősíttette a kir-lyal az esztergomi egyh. birtokairól szóló adományokat, sőt vétel és adomány címén újakat is szerzett. Helyreállíttatta a még 1198: leégett esztergomi katedrálist, újjáépíttette az esztergomi Szt György prépság tp-át és az érs. palotát. Minderre az évi 2000 aranyforint érs. jövedelme mellett saját pénzéből is bizonyára áldozott. 1332: a kir. fia, István hg. keresztapja, 1333: a másodszülött fiú, András hg. eljegyzése ügyében fáradozott Itáliában. 1337: birtokosztályt tett a Csanád nem Csanád vm. birtokain. 1342. VII. 21: ~ koronázta I. (Nagy) Lajost, jóllehet évekkel korábban megtagadta azt. 1443: helyettesítette Gilétfi nádort annak távolléte idején. 1347/48: a kir. távollétében királyi helytartó. 1348: megakadályozta, hogy VI. Kelemen p. (ur. 1342-52) egyhm-jéből a szepesi részt kiszakítsa, és új egyhm-t létesítsen. Bizonyára segítette unokaöccseinek tanulmányait és előrehaladását a papi pályán, nőtestvérének fia, Vásári Miklós követte őt az érs. székben, majd testvérének fia, Pongrác fia Tamás a kalocsai érsség után került az esztergomi érs. székbe. - Egri pecsétje 1323-ból, az esztergomi 1331-, 1335-, 1336-, 1338- és 1342-ből maradt fönn. 88

Török 1859:73. - Mendlik 1864:99. (24.) (1322-30: egri pp.), 28. (33.) (1330-49: esztergomi érs.) - Gams 1873:367. (25.) (1322-30: pp.), 380. (1330-†1349: érs.) - Pór 1892:17. - Schem. Mv. 1896:116. - Eubel I:78. (1322: egri pp.), 465. (1330. IX. 17: esztergomi érs.) - Schem. Strig. 1918:XXIV. (36.) (utóda 1350: Monoszló Miklós); 1982:42. (36.) (utóda Vásári Miklós) - Dedek, Ludovicus Crescens: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis III. Esztergom, 1924. - Sugár 1984:100. - Bodor 1984:44,45. (33, 36.) - Acta Univ. Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica T. XCII. Szeged, 1991:43. (Petrovics István: Megjegyzések ~ egri pp-ké szentelése kapcsán)

Telegdi János, Telegdy (Újvár, Nyitra vm., 1574 k.-Nyitra?, 1647): érsek. - T. Miklós nagybátyja. A teol-t Bécsben végezte. 1594. I. 2: Győrött vette föl a kisebb r-eket, I. 8: a szubdiakonátust, I. 10: zólyomi főesp., I. 19: pappá szent. Újvár plnosa, 1605: esztergomi knk., 1608. VI. 13: nagyprép. 1610. I. 27: Róma megerősítette boszniai ppségét, de ezt a török elpusztította, így innen jövedelme nem lévén nagyprép. javadalmát megtarthatta. 1611. IX. 21: Rómában Bellarmin Szt Róbert pp-ké szent. II. Mátyás 1613. V. 20: kinevezte váradi mpp-ké, II. Ferdinánd 1619. VII. 12: áthelyezte a nyitrai ppségre, de ezeket a tisztségeit a p. nem erősítette meg. 1620. IX. 9: Bethlen Gábor elől Bécsbe menekült. 1623. V. 7: megtartván nyitrai székét kalocsai érs-ké nevezték ki. Részt vett 1630: és 1633: a tart. zsinaton, s ez évben Nyitrán egyhm. zsinatot tartott. 1644. VI. 24: viszálykodások miatt lemondott a nyitrai székről. - Fm: Rudimenta Priscae Hunnorum Linguae. Kiad. Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás. (Bp., 1909) c. művében. - Utóda a boszniai széken 1613: Balásfi Tamás, a váradin 1619: Pyber János, a nyitrain 1644: Bosnyák István, a kalocsain széke 1647-48: üres, utóda 1649: Püsky János. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:6. (36.); 1910:20. (41.) - Gams 1873:369. (41.) (1610. I. 22-1621. X. 21: boszniai pp.), 385. (55.) (1615-19: váradi pp.), 376. (49.) (1619-44: nyitrai pp.), 372. (1623-†1644 v. 1647: kalocsai érs.) - Zelliger 1893:521. - Némethy 1894:982. - Fraknói 1895:330. - Schem. Mv. 1896:90. (51.) - Hodinka 1898:95. - Eubel IV:156. (1623: kalocsai érs.), 358. (1613: váradi pp.), 260. (†1652. III. 11. előtt) - Szinnyei XIII:1383. (†1647: miután lemondott) - Kollányi 1900:199. (1619: 36 é., ami bizonyára 1610!; †1644: miután lemondott!) - Schem. Nitr. 1914:11. (1644-ig pp.) - Bunyitay-Málnási IV:95. - - Bedy 1938:550. - Schem. Col. 1942:17. (1647-ig kalocsai érs.!)

Telegdi Miklós, Telegdy (Telegd, Bihar vm., 1535.-Nagyszombat, 1586. ápr. 22.): püspök. - Krakkóban és Bécsben tanult. 1558: Oláh Miklós pappá szent. Nagyszombatban a szem. pref-a, majd tanára, 1561. I. 25: esztergomi knk., Nagyszombat plnosa. 1562. II. 26: zólyomi főesp. 1570: nagyprép. 1579. II. 6: pécsi pp. 1583. VII. 21: az esztergomi érs. ap. adm-a. Nagyszombat ~ irányításával lett az ellenreformáció hazai közp-ja. ~ irányította az ottani isk-t, 1577: a Bécsben vásárolt jezsuita nyomda betűkészletével megalapította a →nagyszombati nyomdát, mellyel a r.k. vitairatokat nyomtatták. Írt szertartáskv-eket és vitairatokat a népnyelvből eredő tiszta magyarsággal. Az első r.k. magyar katekizmus s az első m. földön nyomtatott r.k. magyar kv. szerzője. 1584: Mossóczy Zakariással kiad. az első m. törvénygyűjt-t. - Kora egyik legjelentősebb kat. kvtárát gyűjtötte össze, melyet a nagyszombati jezsuita koll-ra hagyott. - M: Az Keresztensegnec Fondamentomirol valo rövid keönywechke. Lat-ból ford. Az első m. r.k. katekizmus. Bécs, 1562. (újra jegyzetekkel kiad. Szilády Áron, Bp., 1884) - Az Euangeliomoknac, mellyeket Vasárnapokon es egyeb Innepeken esztendő altal az Anyaszentegyhazba oluasni es predicalni szoktanak, magyarazattyanac. I. rész: Ádventtől húsvétig. Bécs, 1577; II. rész: Húsvéttól ádventig. Nagyszombat, 1578; III. rész: A szentekről. Uo., 1580. - Telegdi Miklosnac a Peechi Pispöknek felelete Bornemisza Peternec fejtegetes nevü könyvére. Uo., 1580. (újra kiad. Rupp Kornél. Bp., 1898) - Rövid Irás. Melyben meg bizonyettatic, hogy a Papa nem Antichristus. Uo., 1580. - Ordinárium officii divini, Secundum consuetudinem Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis. Uo., 1580. - Egy nehany jeles okai, melyekert ~ Peechi püspöc nem veheti es nem akaria uenni Luter Martonnac es az ü maradekinac tudomanyát. Uo., 1581. - Agendarius. Liber continens ritus et caeremonias, quibus in administrandis Sacramentis, benedictionibus, et alijs, quibusdam Ecclesiasticis functionibus, parochi et alij curati, in Dioecesi et prouincia Strigoniensi utuntur. Quibus additae sunt, Lingua vernacula, pie et catholicae aliquot exhortationes, ad eos, qui utuntur Sacramentis, et qui eorum administrationi intersunt. Uo., 1583. - Decreta, Constitutiones et Articuli Regum inclyti Regni Ungariae, ab a.D. 1035-1583. Uo., 1584. - Publicis comitiis edita. Uo., 1583. - Négy prédikáció és a Salve Regina magyarázata. Kiad. Virág Benedek. Pest, 1803. - Utóda a pécsi széken s az esztergomi adm-ságban 1587: Kutassy János. T.E.

Schem. Qu. 1857:23. (39.); 1940:8. 41.) - Mendlik 1864:63. - Gams 1873:377. (39.) (1579. V. 15-†1586. IV. 22. k.: pécsi pp.) - Toldy Ferenc: Irod. arcképek és szakaszok. Bp., 1873. - Majláth Béla: ~ mester m. katechismusa 1562-ik évből. Bp., 1883. - Zelliger 1893:521. (1582: esztergomi érs. ap. adm., †ápr. 22.) - Némethy 1894:982. - Fraknói 1895:269. - Várady I:404. - Pallas XVII:27. - Rupp Kornél: T. és Bornemissza. Bp., 1898. - Both Ferenc: ~ élete és munkái. Uo., 1899. - Kollányi 1900:166. (1580 u. esztergomi érs. adm., †ápr. 22.) - Gácsér József: ~ nyelve, kül. tek. a mondattanra. Bp., 1905. - Szinnyei XIII:1386. (1580 u. esztergomi érs. adm., †ápr. 22.) - Eubel III:298. (s.v. Telegdius; 1579. V. 15: pécsi pp.) - Iványi Béla-Gárdonyi Albert: A Kir. M. Egyetemi Nyomda tört. 1577-1927. Szerk. Czakó Elemér. Uo., 1927. - Schem. Strig. 1930:XXV. (1573. VIII. 21: esztergomi érs. ap. adm.); 1982:56. - Braunecker Margit: Nagyszombat mint irod. közp. 1560-1640. Uo., 1933. - Nyomdászati lex. 1936:473. - Fényes András: ~ 1535-1586. Bp., 1939. - MIL III:319. (†ápr. 22.) - MÉL II:831. (1582: érs. helynök, †ápr. 22.) - Lukács 1976:690. - Schem. Qu. 1981:76. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:102.

Telegdi Tamás (†Esztergom?, 1375. dec. 1.): érsek. - A Csanád nb. T. Csanád unokaöccse, egyhjogi dr. 1341: esztergomi knk., nyitrai főesp. 1350. I. 8: nagyprép. A MA-ban ~ néven 1350. IV. 30: vál., V. 31: megerősített, 1351. XII. 9-1358. IX. 19: tényl. csanádi mpp. 1358. VIII. 25: kalocsai érs., XII. 19: kapta a palliumot. A MA-ban 1367. II. 8-IV. 16: meghatalmazott, II. 10: megerősített esztergomi érs. 1367-75: kir. kancellár. 1368: ferenceseket küldött a bosnyákok térítésére. 1370: része volt a →szereti püspökség alapításában. 1371: kir. helytartó. Kalocsai pecsétje 1362-ből, az esztergomi 1367-ből és 1368-ból maradt fenn. - Utóda a kir. kancellárságban 1376: Kapolai Dömötör; Csanádon széke 1359. I. 2-V. 5: üres (1358. XI. 18-ig vál. és megerősített kalocsai érs-ként még csanádi pp.), utóda 1359. V: Lendvai Gergely; Kalocsán 1367. I. 2-V. 22: széke üres, utóda 1367. II. 10: Szigeti István; Esztergomban 1376. I. 23: De Surdis János. 88

Mendlik 1864:94. (1350-58: csanádi pp.), 78. (s.v. Kapolyai 1358-67: kalocsai érs.), 28. (36.) (1367-76: esztergomi érs.) - Gams 1873:370. (1350. V. 31-1358: csanádi pp.), 372. (s.v. Thomas de Kapolya; 1358. XII. 19-1367. II. 8: kalocsai érs.), 380. (1367. II. 8-1375: esztergomi érs.) - Eubel I:179. (1350. V. 31: csanádi pp.), 197. (s.v. Thomas de Kapolya; 1358. VIII. 25: kalocsai érs.), 465. (1364. II. 10: esztergomi érs.) - Kollányi 1900:46. (†1374!) - Schem. Strig. 1930:XXIII. (†1375. dec. 1.); 1982:44. - Juhász III:75. - Schem. Col. 1942:16. - Schem. Csan. 1980:19. - Bodor 1984:50. (53.)