🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thewrewk
következő 🡲

Thewrewk Árpád, ponori (Pozsony, Pozsony vm., 1839. dec. 30.-Bp., 1903. nov. 4.): főgimnáziumi tanár. - A gimn. 1. o-át Pozsonyban, a többit a pesti piar. főgimn-ban végezte; a pesti tudegy-en klasszika-filol. hallg., 3 é. magánint. nevelő. 1862-69: az eperjesi kir. kat. főgimn. tanára, ahol m. önképzőkört és ifj. kvtárat létesített; 1867. III: lat., gör., ném. nyelvből és irod-ból tanári vizsgát tett. 1869. X. 9-1872. X. 2: Pozsonyban, 1872-89: a bpi II. ker. gimn-ban tanárkodott; azután a bpi II. ker. főreálisk. tanított. 1874: Olaszo-ban, 1877-78: No-ban utazgatott, hosszabb ideig tartózkodva Lipcsében, Drezdában és Berlinben; az utóbbi helyen fölfedezte II. Lajos (ur. 1516-26) m. kir. legrégibb nürnbergi arcképét. A Garay János Társ. első aleln. - Cikkei: Figyelő (1871, 1874, 1876), Kelet Népe (1876), Képes Családi Lpk. (1882, 1883, 1888); EPhK (1881); Közokt. (1882); Haza és Külf. (1885/86); Főv. Lpk. (1885); Közokt. (1885, 1887, 1888); Ny-mo. Híradó (1894, versei), Vasárnapi Újs. (1901). - M: Lat. nemi szabályok m. versekben. Kassa, 1864. - Tövisek. Pest, 1865. - Ném. tan- és olvasókv. Bev. az újabb ném. irod-ba, felsőbb tanodák sz. 1-2. köt. Uo., 1871-73. (2. köt. 2. kiad. 1875) - Pandora. A nagy-idai czigányok. Hősköltemény 4 énekben. Írta Arany János. Megbírálta. 1. füz. Pozsony, 1872. - Nyílt szó ifj. Szalavári úrhoz. A «Pandora» melléklete. Uo., 1872. - Faludi Ferencz mezőnyei. A mezőnyre és kiválóbb mezőnyírókra vonatkozó értekezéssel. Bp., 1875. - A gör. színpad gépei. Uo., 1875. (németül is) - Theognis. Uo., 1875. - Mire való a görög nyelv? Bizalmas levelezések, melyeket egy titkos levtárban fölfedezett. Uo., 1875. - Kupak Gáspár phlegmája. Humoreszk. Megbírálta. Uo., 1876. - Egy m. mint görög versíró. Uo., 1877. (Klny. Nyelvtud. Közlem.) - A m. zene rhytmusa. 2. jav. kiad. Uo., 1881. - Petőfi-é vagy Arany? Uo., 1881. - A Petőfi-szobor leleplezésének emlékére. Uo., 1882. - Ágnes asszony. Arany Jánostól. Ért. Uo., 1882. - M. nyomtatott munkák a 16. és 17. sz-ból. Ismerteti. Uo., 1882. - M. nyelvészeti adalékok. Uo., 1883. - Simonyi nyelvtana. Kritikai tanulm. Uo., 1883. - Önkénytes-e vagy önkéntes? Nyelvészeti cikk. (József főhg. levelével) Uo., 1884. - Állatkínzás és állatvédelem. Uo., 1887. - A dohányzás veszélyei, tekintettel a tanuló ifjúságra. I. r. Uo., 1888. - A dohány méreg! «A dohányzás veszélyei» 2. és 3. füz. Uo., 1888. - Az internátus. Szatíra. (Jegyzetekkel). Uo., 1888. (névtelenül) - Új hangok. Állatelegiák, szatírák s másfélék. Uo., 1894. - Korunk szívműveltsége. Uo., 1895. - Az első szerelmes levél. Monolog hölgyeknek. Uo., 1893. [és 1904. (Monologok 55.)] - Petőfi I. füz. Uo., 1900. - Ein preisgekröntes Unicum. Uo., 1896. [Simonyi megjegyzése. (M. Nyelvőr)] - Haza - Szabadság. Uo., 1906. - Bpen 1884. IX. 1-1886. IX. I: a Haza és Külföld. tud. és kritikai folyóir. fel. szerk-je és kiadója. 88

Schönwitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kat. főgimn. tört. Pozsony, 1896. - Vasárnapi Újs. 1903:45. sz. (Nekr.) Szinnyei XIV:102. - Révai XVIII:237.