🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Timon
következő 🡲

Timon (gör. 'a tisztelt'): egyike annak a 7 „jóhírben álló, Lélekkel eltelt, bölcs” férfinak, akire az apostolok Jeruzsálemben a szegények gondozását bízták (ApCsel 6,5; →diákonus); egyébként ismeretlen. R.É.

BL:1819.

Timon Ákos, schmerhoffi (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1850. aug. 27.-Bp., 1925. ápr. 6.): jogász, egyetemi tanár. - A gimn-ot Egerben és Budán végezte, 1870. VI: éretts., 8. o. tanulóként az önképzőkör elnöke. A pesti tudegy-en jogot végzett; 1876: jogi dr-rá avatták; az 1872-74: a Jogász Segélyző Egylet elnökeként a szegény hallg-k segélyezésére tandíj-kölcsön intézményt létesített. 1875/77: áll. ösztöndíjakkal fél-fél évet a berlini, a strassburgi, a lipcsei és a párizsi egy-en töltött, a germán alkotmányra vonatkozó anyagot gyűjtött. 1877. I. 22: a győri kir. jogakad. jogtört. és egyházjog h. tanára (állását X: foglalta el). 1878. II: a bpi tudegy. az eu. jogtört. mtanárává képesítette. 1879. XII. 16: a győri kir. akad. rk., 1880. X. 27: r. tanára. 1886. II: a bpi tudegy. egyházjogból is mtanárává képesítette, 1891-1925: a bpi tudegy-en az eu. és m. alkotmány és jogtört. ny. r. tanára. Ezzel egyidőben József főhg. ~ra bízta elsőszülött fia, József Ágost hg. 2 évig tartó jogi oktatását, amelyen Mária Dorottya főhgnő is részt vett. 1897. X-: ismét a főhg. m. közjogi okt-ja. 1892: a kat. kongruabiz. előadója. ~ készítette a lelkészi s a nagyobb egyh. javadalmak jövedelmeinek összeírási szabályzatait, melyeket a ppi kar némi módosításokkal elfogadott. 1896: min. tan. címet kapott; a kormány őt bízta meg az összeírási szabályzatok gyakorlati keresztülvitelével, s a →kongrua-rendezés további munkálatainak előkészítésével. 1891-1915: a SZIT ig. tanácsa és a tud-os és irod. oszt., 1916: a SZIA II. o. tagja. ~ készítette a prot. lelkészek kongrua-rendezési törv-javaslatát (1898:14. tc.), s mint a kat. autonómiai kongresszusi biz. tagja megszövegezte az ún. kongrua-törvényt, a kat. lelkészek és s-lelkészek kongruájának rendezésére vonatkozó 1909:13. tc-et is és elkészítette annak ált. és részletes indokolását. 1899/1900: a bpi tudegy. Áll. és Jogtud. Karának dékánja, 1907-: a M. Társad-tud. Egyes. ig-választmányának és 1908-: az Orsz. Közművelődési Tanácsnak tagja, 1919. IV. 21-VIII. 1: a kommün Népbiztosok Tanácsa 169 főv. túszának egyike. 1921/22: a Pázmány Péter Tudegy. rektora. - Cikkei: Jogtud. Közl., M. Igazságügy, Ügyvédek Lapja, Kat. Szle, Bp. Szle, Pallas nagy lex. (1892-1902: munk.), Pol. Hetiszemle (1895), Egri Egyhm. Közl. (1896), Mo. (1896), Nemzet (1896), Jogállam (1904-05), P. Lloyd (1907/08), Tolnai világtört. (1908: munk.), Révai nagy lex. (1911-: ált. munk.), M. Társad-tud. Szle (1914), Bpi Hírl. (1916). - Hozzászólása: Raffay Ferenc: A párbérkérdés megoldása. Bp., 1898. (M. Jogászegyleti Ért-ek 136.); Schiller Bódog. A Hármaskönyv egyik állítólagos főforrásáról. Gábor Gyula és ~ felszólalásával. Uo., 1908. (Uaz 283. sz.) - M: A germán ősalkotmány. Bev. tanulm. az eu. alkotmány tört-éhez. Bp., 1881. - A párbér. (Lecticale) a kat. egyh. jogban. Uo., 1882. (Klny. M. Igazságügy) - Az osztr. concordatum és a m. közjog. Uo., 1883. - A párbér Mo-on jogtört. fejlődése és jelen állása szerint. Uo., 1885. (2. bőv. kiad. Függelék: A párbér vezérlő okmányai 1641. évtől 1884. évig. Uo.,1908) - A prot-ok viszonya a párbérhez az 1790-91. é. törv-hozásig. Uo., 1884. (Klny. M. Igazságügy XXI:4. és 5. füz.) - A párbér jogi természete. Válaszul dr. Kováts Gyula bírálatára. Uo., 1885. - Zárszó a párbér-vitához. Uo., 1886. (Utóbbi 2 mű vitája Kováts Gyulával) - A legfőbb kegyúri jog. Uo., 1889. - Az osztr. concordatum és a m. közjog. Bp., 1889. - A városi kegyuraság Mo-on. Uo., 1889. (németül: Leipzig és Bp., 1889) - A visitatio canonica a m. egyházjogban. Uo., 1889. - M. alkotmány- és jogtört. Egy. előadások után készítették ifj. Szentmiklóssy Elemér és Juhász Mihály. Uo., 1897. (3. kiad. 1899) - Bírálati jelentése dr. Jászi Viktor mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1898. - M. alkotmány és jogtört., tekintettel a Ny-i államok jogfejlődésére. Uo., 1902. (3. bőv. kiad. 1906; németül: Ung. Verfassungs- und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung der westlichen Staaten. Ford. Schiller Félix. Berlin, 1904, 5. bőv. kiad. 1917) - Még néhány szó az alkotmány- és jogtört. tanításáról. Uo., 1905. - A szt korona és a koronázás közjogi jelentősége. Uo., 1907. - Bírálati jelentése ~ ny. r. tanárnak dr. Schiller Bódog mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1909. - A szt korona elmélete és a koronázás. Uo., 1916. (2. bőv. kiad. 1920; németül: Die Entwickelung u. Bedeutung d. Begriffs d. h. Krone i. d. ung. Verfassung. Berlin, 1910) - Pázmány Péter a jog és igazság védelmében. (Tanévnyitó beszéd) Bp., 1921. (2. kiad. 1922) 88

Hinka László: Válasz dr. ~ győri jogakad. tanár úr által »Az osztrák concordatum és a magyar közjog« c. alatt írt bírálatára. Uo., 1884. - Wutz 1887:61. - Ország-Világ 1899:37. sz. Arck.; 1906:49. sz. Arck. - Heves vm. 1909. - Szinnyei XIV:177. - Krücken-Parlagi II:633. - 8 órai Újs. 1925. IV. 7. - Bp. Hírl. 1925. IV. 8. - Révai XVIII:277. (†ápr. 6.) - Kincses kalendáriom 1931:1926. - Eckhart 1936:725. - Új lex. VI:3703. - Új Idők lex. XII:5843. - Vörös kv. 1919. 1993:111. - No-i egy. hallg. 1789-1919. 2001:667, 7796. - Gyászjelentés (IV. 7.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Timon Béla, schmerhoffi és szedlicsnai (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1852. jún. 1.-Eger, 1934. márc. 14.): mérnök. - A gimn-ot Egerben és Budán, a műegy-et részben Bécsben végezte, a bpi műegy-en 1876: mérnöki okl-et szerzett. 18 évig a Közép-tiszai, a Heves-szolnok-jászvidéki Ármentesítő Társulat, 1894. VIII. 1-: az egri kápt. uradalmi mérnöke. Az Orsz. Vízépítési Hivatalnak a Tisza-szabályozás folytatására vonatkozó tervezetét 1891-93: bírálta. 1921: műsz. tanácsos. - Írásai: M. Mérnök- és Építész-Egylet Közl. (1891/95), Heti Értes. (1895/96), Gazd. Mérnök (1892), Vízügyi és Hajózási Közl. (1892/93, 95, 1902), Pallas nagy lex. 1-11. köt. (1893-95: a víz- és hídépítészeti rész munk.), Term-tud. Közl. (1906), Révai nagy lex. (1911-: ált. munk.), P. Hírl. (1913), Borászati Lpk. - M: Hogyan szabályozzák nálunk a Tiszát? Bp., 1892. - Elfogadható-e a Tisza-szabályozási törv-javaslat? Uo., 1893. - Néhány szó a Tisza szabályozásáról. Eger, 1896. - A Sóspatak-Homoród Bálkányér vizének levezetésére vonatkozó javaslata. Uo., 1897. - Eine Beweisführung des Lehrsatzes von Fermat. Eger, 1908. 88

Pallas XVI:191. - Gazd. Mérnök 1902:157. Arck. - Drucker Bp., 1909:41. - Heves vm. 1909:405. - Szinnyei XIV:179. - Krücken-Parlagi II:633. - Daróczy 1924. Bp., 1924:284. - Révai XVIII:278. - Műegy. névjegyzék 1929:92. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Timon Sámuel, schmerhoffi és szedlicsnai, SJ (Turna, Trencsén vm., 1675. júl. 20.-Kassa, 1736. ápr. 7.): tanár, történetíró. - Morvao-ból beköltözött családból származott, 1693. X. 18: lépett a JT-ba, bölcs-ből és hittud-ból drált. Nagyszombatban az ékesszólástant 8 é., Kassán a mathézisen, egyházjogon és dogmatikán kívül minden más tantárgyat tanított. Hittérítőnek készült, de betegeskedése miatt több helyen rendházi főnök lett, s a hazai történetírással foglalkozott. - M: Syllabus vocabulorum Grammaticae Emanuelis in ordine digestus. Tyrnaviae, 1702. - Celebriorum Hungariae Urbium & Oppidorum topographia. Pars Secunda. Pannoniam novam complexa... Uo., 1702. (névtelenül; a Hidi Gergely által írt I. résszel egybefoglalva, saját bővítéseivel újra kiadta Szerdahelyi Gábor. Bécs, 1718. Új kiad. Kassa, 1732. és 1770) - Dies Peripateticus. Hoc est Philosophicus & Ambulatorius... Uo., 1708. (névtelenül) - Corona Regni Hungariae... Carolo VI. Imperatore tempore impositi diadematis, a Collegio Tyrnaviensi oblatam. Tyrnaviae, 1712. (névtelenül) - Synopsis novae chronologicae Regnorum Hungariae, Croatiae, Dalmatiae etc. Pars I. et II. a nativitate S. Stephani primi regis hungarorum inchoata. Pars III. Ab anno 1458 ad 1526. perducta. Uo., 1714, 1715. (Új kiad.: Epitome chronologica... usque ad annum 1576. typis edita, nunc denuo accurate revisa, in multis correcta, aucta & usque ad annum 1736. producta. Rost Tamás SJ által. Cassoviae, 1736. és Claudiopoli, 1764) - Purpura Pannonica, sive vitae et gestae S. R. E. cardinalium, qui aut in ditionibus sacrae coronae Hungaricae nati cum regibus sangvine conjuncti, aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt... Tyrnaviae, 1715. (névtelenül; Cum additamentis. Cassoviae, 1745. Aucta et emendata. Claudiopoli, 1746. Skoda György SJ-nek is tulajdonítják) - Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus res gestas gentis hunnicae. Historico genere strictim perscripta. Cassoviae, 1733. (Új kiad. Tyrnaviae, 1735; Viennae, 1754; Viennae, Pragae et Tergesti, 1762; Cassoviae, 1766, 1833) - Imago novae Hungariae, repraesentans regna, provincias, banatus et comitatus ditionis hungaricae Historico genere strictim perscripta. Cassoviae, 1734. (Új kiad. Tyrnaviae, 1735; Viennae, 1754. és Viennae, Pragae, Tergesti, 1762) - Tibisci Ungariae fluvii notio, Vagique ex parte... Cassoviae, 1735. (Új kiad. Uo., 1767) - Opusculum theologicum, in quo quaeritur, an et qualiter possit Princeps Catholicus in ditione sua retinere haereticos, vel contra poenes eos aut exilio ad Fidem Catholicam amplectendam cogere... Tyrnaviae, 1721. (mások Szerdahelyinek tulajdonítják) - Kz-os munkáit fölsorolta Stoeger. Ezek közül a bpi Egyetemi Kvtárban a Kaprinay-gyűjteményben (A. fol. Tom. XXXVII.): Annales regni Hungariae ab anno 1598-1662 perducti, 93-100 és 121-124. l. Kazy Historiájában felhasználta. 88

H. Kovács. 1907:35. (8 mű) - Szinnyei XIV:180. (9 mű) - Krücken-Parlagi II:634. - Daróczy 1924. 1924:284. - Révai XVIII:278.

Timon Zsigmond József, schmerhoffi és szedlicsnai (Szilvás, Borsod vm., 1873. máj. 15. - Kunszentmárton, 1942. aug. 16.): apát-plébános. - Családjából származott T. Sámuel SJ és Ákos egy. tanár. A középisk. és a teol. Egerben végezte, 1893: pappá szent., Makláron, 1899-1901: Kunszentmártonban, 1901-02: Miskolcon, 1902-04: Egerben kp., 1904: Felnémeten, 1914: Kunszentmártonban plnos. 1918: ákosmonostori c. apát. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., that. biz. és a közs. képviselő test. tagja. az áll. el. isk. gondnokságának s a polg. isk. isk.szék eln., az óvodai felügyelőbiz. tagja. - A Kunszentmártoni Katolikus Tudósító 1924. IX. - 1933. VI: főszerk.  88

Daróczy. 1924: 287. - MKA 1928: 176. - Ker. m. közél. alm. 1940. II: 1088. - Nemz. Újs. 1942. VIII. 19. - Schem. Agr. 1940: 202. - Viczián 1995: 189. 177. (1040.) - Gulyás-Viczián XXX: (kz-ban)