🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tomka
következő 🡲

Tomka Ágoston, SJ (Bp., 1892. febr. 7.–Pannonhalma, 1976. okt. 7.): pap, író. – Apja ref. volt. A család elszegényedése miatt ~ csak kisszem-ban tanulhatott. 18 é. korában katolizált, anyja kívánságára jelentkezett a teol-ra. Kezdetben nem akart pap lenni, de 1912: egy álomban megkapta a hivatást. 1914: pappá szent. Kp-évei alatt a hitokt. megújításán dolgozott. 1924. VII. 30: belépett a JT-ba. 1932: Szegeden spirituális, 1934: Kalocsán gimn. hittanár. Föltételezvén az isk. hitokt. megszüntetését, gimnazistáknak dogmatikát, erkölcstant és hitvédelmet írt. 1938: a Manrézában ffiak lelkigyakorlatait vezette. 1950: Újpesten, Nógrádverőcén és Nagykovácsiban volt kisegítő lelkész. 1970. IV. 23–: a →Pannonhalmi Szociális Otthon lakója.– Fm: Három nap a Manrézában. Lelkigyakorlatos konferenciák. Bp., 1933. – Theophil. Kidolgozott hitelemzések az el. isk. III–V. o. számára. I. A parancsolatokról. Uo., 1933; II. A hitágazatok és bibliai tört-ek. Uo., 1934. – A viszokai hős fiúk. Ifj. reg. Uo., 1938. – Modern hitvédelmi kérdések. Uo., 1939. – Szenes Péter találmánya. Ifj. reg. Uo., 1939. – Lecketervek a „Teofil” kidolgozott hitelemzések c. műhöz. Uo., 1940. – A nagyság varázsa. Ifj. reg. Uo., 1940. – Világdinamó. Ifj. reg. Uo., 1941. – Mit beszéltem diákjaimmal Istenről? Uo., 1941. – Csodák égen és földön. Uo., 1942. – Salamon kincse. Reg. Uo., 1942. – Mit beszéltem diákjaimmal az életről? Uo., 1944. – A Fekete-rét örökösei. Reg. Uo., 1944. 88

Cat. SJ 1925:35; 1949:61. – JTÉ 1940:344. – Szolg. 1977. 33:102. – Gulyás–Viczián XXX. (kz-ban)

Tomka Ferenc (Bp., 1942. jún. 26.–): plébános, egyetemi tanár. – T. Miklós öccse. A családot a szülők hitvalló magatartása miatt Bp-ről Mádra deportálták. ~ 1960. VI. 4: Pannonhalmán éretts. A teol-t Egerben kezdte, 1961: Bp-en a KPI-ben folytatta. 1965. VI. 20: Vácott sztelték pappá. Szabadszálláson kp., közben 1966: a Hittud. Akad-n teol. dr. 1968: Tiszakécskén, 1969: Felsőgödön kp. 1971–75: Rómában a PMI növ-eként szociológiai tanulmányokat folytatott a Pápai Szt Tamás (Angelicum) Egy-en, 1973: licenciátust szerzett, 1975: drált. Közben megismerkedett a →Fokoláre Mozgalommal, s később jelentős szerepe lett e mozg. hazai elterjedésében. – 1976: a Hittud. Akad-n a társadalomtud. tanszéken egy. mtanár. 1976–89: az Egri Érs. Hittud. Főisk-n a lelkipásztorkodás tanszék vez-je, egyidejűleg tanított Bp-en mint magántanár, és közben intenzíven részt vett az akkor szigorúan tiltott ifj. munkában. – Kezdettől tanár a bpi Hittud. Akad. Levelező Tagozatán, lelkipásztorkodástant, szociológiát és kateketikát, később csak lelkipásztorkodástant tanított. – 1989–: a →Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia alapító plnosa. Tp-ot és plébániaközp-ot épített, amely 2005: készült. Közben a PPKE Hittud. Karának magántanára. 1990–: az OLI főmunk., az ifj. nevelése, csoportvezetők képzése, felnőttképzés és pléb. lelkipásztori munka témakörében több orsz. konf-t és vezetőképzőt szervezett, 15 évig az Országos Lelkipásztori Napok összefogó vez-je. Számos hazai és külf. előadást tartott. – 1994–: az esztergom–bpi főegyhm. felnőttképzési referense. 2001–: a lelkipásztorkodástan tanára a Sapientia Hittud. Főisk-n. 2004. III: egy. tanár. – Plnosként 1995: az Újpesti Városvédő Egyesület Aranyhorgony emlékérmét, 1996: a fővárosi közgyűléstől a „Budapestért”-díjat, 2002: az újpesti önkormányzat közgyűlésétől  az „Újpestért” díjat kapta.  – M: A ker. hit legfőbb kérdései. Bp., 1972, 1980; Bécs, 1973, 1980. (közel 100.000 pld.) – Gyakorlati teol. 1. köt. Az egyh. cselekvés teol-járól általában és a lelkipásztori szentségtan. Horváth Lóránttal. 2. köt. Az evangelizáció. Főisk. jegyzet. Bp., 1980–82. – Legyenek mindnyájan egy! Írta Chiara Lubich. Vál., ford., bev. Uo., 1986. (Krisztus mai tanúi ) – Nagykorúság Krisztusban. Ifj. hittankv.  Bp., 1987. (7. kiad. 2002) (R.K. Hittankönyvek VII. köt.) Szlovákul középisk. tankv-ként Kassa, 1992. – Istenkeresés a m. irod-ban. Bázel, 1988; Újvidék, 1990; Bp., 1994, 2000, 2006. – Találkozás a kerséggel. A Nagykorúság Krisztusban felnőttek számára bőv. változata. Szeged, 1990, 1995; Bp., 2001, 2003, 2005. Románul Temesvár, 1999, 2005. – Intézmény és karizma az Egyházban. Bp., 1991, 1993, 1997. – A Szeretet-Isten Chiara Lubich tapasztalatában és gondolataiban. Írta Marisa Cerini. Ford. Bp., 1993. – A lelket ki ne oltsátok! Karizmák és „újra-evangelizálás”. Írta Paul Josef Cordes. Ford. Seidl Marietta és Strilich Ágnes. Átd. Uo., 1993. – Lelkipásztori szentségtan. Főisk. jegyzet. Bp., 1994, 1996. – Krisztusi közösség a pléb-n? Szerk. Uo., 1996. – Szentségi lelkipásztorkodás és az új evangelizáció. Bp., 1996. – Új evangelizáció. Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón. 2. átd. kiad. Bp., 1999. – Az Egyh. bűnei. Bp., 2000. (2. átd., bőv. kiad. Az Egyh. bűnei? Mi igaz, mi nem igaz? 2001) – Az élet igéje. Írta Chiara Lubich. Ford. Uo., 2001. – Halálra szántak mégis élünk. Egyházüldözés 1945-1960-ig és az ügynökkérdés. Bp.,  2005. (1–3 kiad.) – Lelkipásztori teol. és új evangélizáció. Vallásszociológiai kézikv. Bp., 2006. s.k.

Tomka Gizella Janka, DNAK (Bp., 1899. ápr. 19.–Jászberény, 1984. jan. 1.): szerzetesnő. – A tanárképző elvégzése után 1929. VIII. 20: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1930. I. 18: első fog-át uo. tette. A tanítóképző tanára, a fiatal nővérek nevelője. – 1950. VI. 16., a szétszóratás után az élelmiszeriparban dolg. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban mint h. rendfőnöknő töltötte. r.k.

Tomka Miklós (Bp., 1941. ápr. 13.–): szociológus, egyetemi tanár. – T. Ferenc bátyja. 1959: Pannonhalmán éretts., majd fizikai dolgozó, 1959: tsz-könyvelő. 1960: a Közgazd. Egy. hallg-ja, 1964: végzett. 1966: szociológiai dr. 1963: megnősült, gyermekeik 1965: Miklós, 1967: Magdolna, 1969: Kristóf. – 1964: a Szövetkezeti Kutatóint., 1968–90: a Magyar Közvéleménykutató Int. munk. 1977: kandidátus, 2001: a bécsi egy. díszdr-a, 2002: az Evangélikus Egy-en habilitált. Németül, angolul előad, fr-ul, hollandul olvas, ért. – 1990–2005: az →Országos Lelkipásztori Intézet, s ebben a Kat. Társadalomtud. Akad. (KATTA) társalapítója, 1990–: a Vallásszociológiai Központ ig-ja. 1992–2002: a MTA Fil. Kutatóint-ének főmunk., a Vallásfil. Csop. vez-je, 2001–: a PPKE Bölcsészettud. Kar Szociológiai Int-ének int-vezető prof-a, 2002–06: dékánhelyettes. – Emellett 1974–89: az ELTE-n, 1997–2002: a pécsi JPTE-en, a Szegedi Hittud. Főisk-n megbízott oktató; 1978: Bambergben időre kinevezett egy. tanár, 1988: uo., 1989: Innsbruckban, 1998: Salzburgban, 2000: Kolozsvárott vendégelőadó. – Hosszabb tanulmányokat folytatott 1967, 1985: Brüsszelben és Leuvenben, 1977: Leydenben, 1982, 1986: Bielefeldben és Kölnben, 1990: Oxfordban, 1991: Torinóban. – 1978–86: a Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) Vallásszociológiai Munkabiz. aleln., 1996–2001: a Kelet-Európai Vallásosság Kutatása Társaság (ISORECEA) aleln., 2001–06: eln. 1991–: az Európai Értékrend Vizsgálat projekt elnökségi tagja, 1992–2000: a Nemzetközi Vallásszociológiai Társaság (SISR) elnökségi tagja, 1995–97: a Journal of Contemporary Religion szerkesztőségi tagja, 1991–2004: a Concilium nemzetközi teol. társaság és folyóirat társig-ja, 2000–05: a drezdai egy. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung tud. tanácsadója, és számos egyéb nemzetk. és hazai szakmai társaság elnökségi tagja, tisztségviselője. – 1999–2002: Széchenyi professzori ösztöndíjjal dolg., 1999: Nyíri Tamás-, 2001: Pro Ecclesia Hungariae- és Horváth Mihály-díjat kapott. – Kutatási területei: Kelet- és kelet-középeu. társad. változások; vallás- és egyházszociológia; értékkutatás; kommunikációkutatás. 20 önálló és 20 szerkesztett kv-e és közel 800 cikke jelent meg két tucat nyelven. – Fm: A mai fiatalok és a vallás vidéken. Bp., 1976. – Vallásszociológia. Bp., 1984. – Religion und Kirche in Ungarn. Bécs, 1990. – La religione degli europei. Torino, 1992. – Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Europas. Ostfildern, 1999. – Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Ungarn, Litauen, Slowenien. Uo., 1999. – Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost(Mittel)Europas. Uo., 2000. – Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen. Uo., 2000. – Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben. Uo. 2001. –  Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Deutschland-Ost. Uo., 2003. – Vira piszlja ateizmu: Relihijne zsittyá v Ukrainyi v period demokratécsnih peretvoreny i derzsavnoji nezalezsnosztyi. Lviv, 2004. – A legvallásosabb ország? Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában. Bp., 2005. – Church, State and Society in Eastern Europe. Washington, 2005. – Vallás és társad. Mo-on. Bp–Piliscsaba, 2006. – Egyh. a társad-ban. Uo., 2007. – Szakcikkei világi folyóiratokban Mo-on: Belügyi Szle, Európai Szle, Honvédségi Szle, Ifj. Szle, Kultúra és Közösség, M. Fil. Szle, M. Pszichológiai Szle, M. Tud., Társad. Szle, Ped. Szle, Rádió és Televízió Szle (13 cikk), Jel-Kép (10 cikk), Review of Sociology, Szociológia (10 cikk), Stat. Szle, Valóság, Világosság (12 cikk); külföldön: Altera (Ro.), l’Altra Europa és Lacio Drom (Olo.), l’autre Europe és Revue d’Études Comparatives Est-Ouest (Fro.), Documentation sur l’Europe Centrale (Belgium), East European Quarterly és International Sociology (USA), Unesco Courier (azonos tartalommal és egyidőben minden UNESCO-tagállamban megjelenik). – Írásai egyh. folyóiratokban Mo-on: Vigilia (53 egyházföldr. és szociológiai tárgyú írás F.T., M.M., T.M. vagy egyéb álnéven), Teológia (11 írás Aszódi László, Fráter Tamás álnéven), Távlatok, Egyházfórum, Confessio, Credo, Lelkipásztor, Pannonhalmi Szle, Prot. Szle, Theológiai Szle, Théma; külföldön: actio catholica (sic!), Diakonia, Europäische Rundschau, UKI Berichte über Ungarn (Au.); Social Compass (9 tanulmány), Lumen Vitae, Streven (Belgium), Perspektivy (Cseho.); Annual Review of Social Sciences of Religion, Concilium (7 nyelven jelenik meg egyidőben, 11 dolgozat, Holl.); Archives de Sciences Sociales des Religions (Fro.), Crkva u Svijetu, Sveci/Krscanska sadasnjost (Horváto.); The Sekkai Nippo (Japán); Pastoral Sciences – Sciences Pastorales (Kanada); Znaki Czasu, Przeglad Powszechny (Lengyo.); Christ in der Gegenwart, ET-Bulletin (az Eu. Teol. Társaság folyóirata), Herder Korrespondenz, Internationale Dialog Zeitschrift (olaszul is), Lebendige Seelsorge, Ostkirchenkunde, Ost-West Europäische Perspektiven, Publik Forum, Stimmen der Zeit (No.); Il Regno, La nuova Europa (Olo.); Religion in Communist Lands (NBr.); Nauka i Religija (SZU), Ljugyina i Szvit (Ukrajna). s.k.


Tomka Géza (Alsólendva, Zala vm., 1863. nov. 24.– Balatonboglár, 1937. máj. 12.): plébános. – A gimn. 5–7. o. Nagykanizsán, a 8. o. Szombathelyen járta, ahol 1881: éretts. A teol. Veszprémben végezte, 1886. IV. 16: pappá szent. Nágocson kp., 1888: Gógánfán, 1889: Badacsonytomajon, VII. 1: Gyulafirátóton, X. 26: Öreglakon, 1890. IV. 24: Szentgálon 1891. VII. 1: Hidegkúton ideigl. admin., 1892: Murakeresztúron majd Súron, 1893: Csurgón, 1894. IV. 7: Zákányban kp., 1899: Vöröstón ideigl. admin., 1902–1936. I. 1: nyugdíjazásáig Gesztiben plnos. Balatonbogláron telepedett le. – Írása: Veszprémi Hírl. (1905: 18., 20–23. sz. A geszti plébánia tört.) 88

Pfeiffer 1987:1030.