🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tormay
következő 🡲

Tormay Cécile, 1896-tól nádudvari (Bp., 1875. okt. 8.–Mátraháza, 1937. ápr. 2.): írónő, lapszerkesztő. – Már gyermekként lapot szerk., játszótársai számára színdarabot írt és maga adta elő a főszerepet. Otthon, magántanulóként 2 tanév anyagát 1 év alatt végezte, 14 é. korában – a felnőtt tanulók között – az angolkisasszonyok tanint-ében áll. tanítói képesítőt tett, fiatalon megtanult ném., ol., fr., ang. és lat. nyelven. 1910–14: bejárta Olaszo-ot, No-ot, Fro-ot, főként Firenzében lakott. 1914–18: vöröskeresztes nővérként a Keleti pályaudvar „felüdítő állomásán” a sebesülteket ápolta, 1916: a menekülteket gyámolította. 1918. XII. 8: a nemz. öntudat ébrentartására szervezett →Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ) alapító elnöke (1926. I. 6: örökös orsz. eln.). 1919. III. 21. után a komm. terroristák halálra ítélték, Földváry Erzsébet néven főként Balassagyarmaton Huszár Aladáréknál rejtőzködött. 1919. XI. 26: az Országház lépcsőjén a MANSZ zászlajának átadásával köszöntötte a Bp-re bevonult Horthy Miklóst (1868–1957). Az országot járva szervezte a MANSZ-t, hatásos szónokként agitált a trianoni fásultság ellen, nőküldöttséget vez. Horvát- és Olaszo-ba, Benito Mussolinit (1883–1945) próbálta meggyőzni a rablóbéke igazságtalanságairól. 1923–: Napkelet c. folyóirata közölte a nemz. hagyományokat becsülő írók műveit (pl. Mályusz Elemér: A vörös emigráció tanulm-át). 1930: megkapta a Corvin-koszorút. A Népszöv. Tanácsa 1936. V: Marie Curie (1867–1934) utódaként a Szellemi Együttműködés Nemzetk. Biz-a tagjává választotta. 1936: és 1937: az irod. Nobel-díj jelöltje. Ellenségei rágalomhadjáratának győztes sajtóperével véget vetett, szívbajába belehalt. – IV. 5: az Iparműv. Múz. kupolacsarnokában ravatalozták föl, a Kerepesi temetőben temették. – Ellenségei 1945: a bpi Károlyi kertben lévő ülő márványszobrának fejét leütötték, a róla 1938: elnevezett utca nevét (Bp., VIII. ker.), ahol 31 é. lakott, 1946: visszaváltoztatták Kőfaragó u-ra, a házon elhelyezett emléktábláját összetörték; műveit a kvtárakból zúzdába küldették, életművét elfeledtetni akarták. 1969. XI: rokona, Ritoók Zsigmond (1901–?) elhamvasztatta ~ maradványait, szüleivel a Farkasréti temető 50/362 urnafülkéjébe helyeztette. – M: Apród-szerelem. Novellák. Bp., 1900. – Emberek a kövek között. Reg. Uo., 1911. (4. kiad. 1919) [németül a Berliner Tageblattban, és kv-ként Berlin, 1912; fr-ul Au pays pierre. Ford. Marcelle Tinayre. 1913: a Revue de Paris-ban, 1914: kv-alakban is, 2 hét alatt 3 kiadást ért; ang-ul Stonekrop. Ford. Torday Emil. London, 1922; hollandul Dina van Schaich ford., megj. még olaszul, svédül, dánul, norvégül, finnül és lengyelül] [Uo., 1939. (~ művei 1.)] [Uo., 1937. (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad.), Uo., 1939. (~ művei 1.)] – A régi ház. Reg. Uo., 1914. (9. kiad. 1923) (az MTA 1916: a Péczely-díjjal tüntette ki) [németül Horváth Henrik ford. 1916: a Vossische Zeitungban, 1917: köt-ben is, ami 6 kiadást ért meg; svédül Ulwind hus. Stockholm, 1917; dánul 1–2. köt.: Det gamle haus. Kjobehavn, 1919. (2 kiadást ért); ang-ul: The old House. London, 1921; New York, 1922; hollandul is megj.; olaszul: La vecchia casa. Ford. Silvia Rho. Milano, 1936], fr., észt, lengy. és finn ford.) [Uo., 1937. (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 2.) – Viaszfigurák. Uo., 1918. (2. kiad. 1920) [1–1 novellát 1908: és 1909: Il flanto e la Dramma és Nostra Donna in Arcadia c. Gabriele d’Annunzio ford. olaszra; ném-ül Der ewige Laden (H.é.n.] – Álmok. A MOVE 1920. évi naptára részére. Uo., [1919] – Bujdosó kv. Feljegyzések 1918–1919-ből. Uo., 1920. (5. kiad. 1928) (Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. sz. redelettel megsemmisítette) [ang-ul An autlaws Diary. London, New York; fr-ul Mme Marcelle Tinayre és M. Paule Regnier ford. Le Livre proscit c-mel a Revue de Paris és a Revue Universell közölte, első m. kv-ként a vh. után, kv-ként Scénenes de la révolution Communiste en Hongrie. Le livre proscript. Ford. Marcelle Tinayre és Paul-Eugéne Régnier. Paris, 1935.; megjelent lengy-ül, ném., ol., finn ford. is készült], [Uo., 1937] (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 6-7.) Uo., [1939] (~ művei 6–7.)] (új kiad. Bp., 2003. Csontos Péter: ~, a m. irredenta nagyasszonya c. utószavával) – Megállt az óra. Uo., 1924. (A Napkelet kvtára 2.) – Assisi Szt Ferenc kis virágai. (Ford.) Uo., 1926. (Uaz 16.) (2. kiad. 1927) – Kis m. legendárium és Szt István kir-nak intelmei. Eredetiből ford. Uo., 1930. – M. legendárium. Ford. Molnár C. Pál fametszeteivel. Uo., [1931] – Az ősi küldött. Reg. 1–3. köt. Uo., 1933–39. (1. köt. Csallóközi hattyú. 1933. 2. köt. A túlsó parton. 1934. 3. köt. A fehér barát. [befejező része Kállay Miklóstól] 1939) [Uo., 1939. (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 10–12.)] és (~ művei 10–12.)] – Megállt az óra. + Álmok. (Elb-ek.) [Uo., 1937] (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 8.)] – Virágok városa + Szirének hazája. + A művészet földjén (Útleírás) [Uo., 1937] (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 5.) (Uo., 1939, ~ művei 5.) – Küzdelmek – emlékezések. Uo., 1937. (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 9.) és (~ összes munkái; ez az egyetlen köt.) (Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. sz. redelettel megsemmisítette) – M. legendárium. + Assisi Szt Ferenc kis virágai. Vál. és ford. Uo., 1937. (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 4.) – Viaszfigurák. + Görög mesék. (Elb-ek.) [Uo., 1937. (~ műveinek gyűjt-es emlékkiad. 3.), Uo., 1939. (~ művei 3.)] – M. legendárium. Vál. és ford. Uo., [1939] (~ művei 4.)] – Két forr. Részletek ~ Bujdosó kv-éből. [1942]. (Nemzeti kvtár 73–74.) (Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. sz. rendelettel megsemmisítette) – 1937: ~ műveinek gyűjt-es emlékkiadása 1–12. köt.; ~ összes munkái [1 köt.]; művei 1., 3–7., 10–12., 14. köt. – Bpen 1923. I–1937. IV: a Napkelet havi folyóir. alapító szerk-je, 1923–27: A Napkelet kvtára sorozat 1–23. köt. sorozatszerk-je, 1927: A Napkelet lex-a 1–2. köt. kiadója. 88

Szinnyei XIV:337. [Nagyapja T. (1844?-ig Krenmüller) Károly (1804–71) vm. főorvos] – Képes Családi Lpk. 1904:983. Arck. – Akad. Értes. 1916. (Beöthy Zsolt: Jelentés az 1913/14. évi Péczely-regénypályázatról) – Kv-ek kv-e. Bp., [1918] (~ olvasmányairól]) – Élet 1921. (Alszeghy Zsolt: ~) – Auróra 1923:2. sz. (Szabó Dezső: Levél T. Szészilnek) – Révai XVIII:359. (*1876) – Pásztortűz 1925. (Brisits Frigyes: ~) – M. Kultúra (1927. (Uő: ~ világa) – Hankiss János: ~. Uo., 1928. (Kortársaink [5.]) [és 1939 (~ művei 14.)] – Kempelen 1931. X. (*1876, s ezután haláláig a lexikonokban) – Soproni kat. köri alm. 3. Sopron, 1931. (Tóth Alajos: ~) – Korunk Szava 1932. (Possonyi László: M. prózaírók) – Taylor. Zürich, 1935. (*1885) – Új lex. VI:3717. (*1876) – Rádióélet 1936. (interjú) – Erdélyi Helikon 1937. (Reményik Sándor: ~) – Ki kicsoda? [1937]:848. – Napkelet 1937. (Kállay Miklós: Ki volt nekünk ~?; Horváth János: ~ írói pályája) (Uaz Erdélyi Helikon); 1937. V. 1. (~-emlékszám) – A M. Asszony 1937. IV. 15. ( ~-szám) – Nemz. Újs. 1937. IV. 3. (k. m.: Meghalt egy m. nagyasszony) Arck.; IV. 6. – 8 Órai Újs. 1937. IV. 3. – P. Hírl. 1937. IV. 3. Arck. – Gerő 1938:373. (*1875. X. 8.), 1940:218. – Pankotay Ella: ~. [dissz.] Eger, 1938. (M. irod. dolgozatok a Debreceni M. Kir. Tisza István Tud.egy. M. Irodtört. Szem-ából) – Új Magyarság 1938. IV. 3. (* 1876) – Ködlovagok. Bp., 1941. (Brisits Frigyes: ~) – Mikó Imre: 22 év. Uo., 1941:303. – Egyedül Vagyunk 1942. VIII. 16. (Kabay Zoltán: Szervezett bosszúhadjárat vitte sírba ~t) – Nábrádi Mihály: M. írói életrajz. Debrecen, 1942. – M. Asszonyok Nemz. Szöv-e évkv-e 1943–1944. Szerk. Stolpa Józsefné. Bp., 1944. (csíksomlyói Csíky Jánosné,: Emlékezés ~re) – Új Idők lex. XI:5875. (*1876) – Fasiszta sajtótermékek jegyzéke. Bp., 1945. I:39. – M. irod-tört. bibliogr. 1905–1945. 7. köt. Bp., 1989:604. (*1876) – Gulyás kz. (*1876) – Gulyás–Viczián XXX. (kz-ban)