🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Volf
következő 🡲

Volf György (Törökbálint, Pest, Pilis és Solt vm., 1843. okt. 3.–Bp., 1897. szept. 13.): gimnáziumi tanár, nyelvész. – A pesti Tud.egy-en lat–m.–ném. szakos tanári okl. szerzett. 1869–70: a pesti IV. ker. főreálisk. h.tanára, 1872: a budai II. ker. főreálisk., 1873: a bpi VI. ker. főreálisk., 1875–96: a Bpi Középisk. Tanárképző Int. tanára, 1890–96: ig-ja. – Az MTA 1877. V. 24: l., 1894. V. 4: r. tagja, 1896: a Bpi Középisk. Tanárvizsgáló Biz. aleln-e, IX. 13: az MTA nyelvtud. biz. eln-e. – A honfoglaló m-ok műveltségével, nyelvével, a m. nyelvhelyesség és a nyelvújítás módozataival foglalkozott, a m. nyelvemlékeket tárt föl és közölt. Egy ideig a Nyelvtörténeti Szótár szerk. tagja. – M: Nyelvemléktár. Kiad. és bev. 2–14. köt. Bp., 1874–1890. – Báthori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló) Uo., 1879. (Értek. a Nyelv- és Széptud. köréből, 7. köt.) – Az Ehrenfeld- Codex Uo., 1881. (Klny. Nyelvemléktár) – Kiktől tanult a m. nép írni, olvasni? (A régi m. orthographia kulcsa) U. ott, 1885. (Értek. a nyelv- és széptudom. köréből XII: 6.) – Régi m. nyelvemlékek. 1–2. köt. (VI. k. 2. osztály. Egyházi verses könyv: Winkler-Codex, V. k. A Jordánszky-Codex bibliafordítása, kiegészítve a Jankovich- és Csemez- Töredékkel) Kiad. Uo., 1888. – A m. kir. tanárképző int. gyakorló főgimn. ért. az 1890/91–1895/96. időszakról. Közzéteszi. Uo., 1891–1896. – A m. helyesírás alapja. Uo., 1894. – Első ker. térítőink, nyelvünk, írásunk és történetünk tanúbizonysága szerint. Székfoglaló. 1896. (Klny. Bpi Szle) – A M. Kir. Tanárképző Int. Gyakorló Nagymn. tanári karának irod. működése. Közétette. Bp. 1896. – Az egyh-i szláv nyelv hazája és a m. honfoglalás. Uo., 1897. (Klny. Nyelvtud. Közlem.) – Emlékkv Kármán Mór 25 é. tanári munkásságának ünnepére. Szerk. Waldapfel Jánossal. Uo., 1897. – A honfoglaló magyarok műveltsége. Uo., 1897. (Klny. Akad. Ért.) – V. Gy. összegyűjt. munkái. 1–2. köt. Kiad. Demeczky Mihály. Uo., 1907 és 1914.  88

Wutz 1887:38. – Rajner 1893. – Erdélyi Múz. 1897. (V. Gy.) – M. Nyelvőr 1897. (Simonyi Zsigmond: V. Gy.) – P. Hírl. 1897:255. sz. (V. Gy.) – M. Paedagogia 1898 (Waldapfel János: V. Gy. emlékezete) – Akad. Ért. 1917 (Négyesy László: V. Gy. szülőházánál) – Szinnyei XIV:1314. – Krücken–Parlagi 1918. II:711. – M. ped. irod. Bibl. 1919/45: 4703. – Értesítők. 1999. 4: B571-B577. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)