🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vallásoktatás megszüntetése
következő 🡲

vallásoktatás megszüntetése: a hitoktatás és a valláserköcsi nevelés állami fölszámolásának kísérlete. – 1. 1919.III. 27: az egy hete létező fővárosi Közoktatásügyi Bizottság elrendelte a hitoktatás megszüntetését a szfőv. isk-ban. IV. 1: a Bpi Ref. Teol. Akad-n megszüntették az előadásokat, a tantermeket a IX. ker. Munkás- és Katonatanács foglalta el. – IV. 10: a Bpi Munkás- és Katonatanács Közokt. Ügyoszt. rendelettel megszüntette a tanítás kezdetén és végén az imádkozást, eltávolíttatta a vallásos tárgyú képeket a tantermekből. IV. 17: kiadták A vallás szabad gyakorlásáról szóló rendeletet. V. 20: Mészáros János bpi érs. helynök értekezletet tartott a kat. egyhközs-ek orsz. kiépítéséről,melynek hallgatólagos célja a (III. 27: tilalma óta tp-okban folyó) isk. választható vallásoktatás kieszközlése. VI. 17: Lukács [1892-ig Lőwinger Bernát] György (1885–1971) közokt. népbiztos rendelete IX. 1-i hatállyal megszüntette a Kir. M. Tudegy. Hittud. Karát. VI. 23: a tanácsközt. alkotmánya törvényesítette az áll. és az Egyh. szétválasztását, ‘biztosította’ a lelkiismereti és vallászabadságot. – 2. →iskolai vallásoktatás szabályozása. A 4105/1949. kormányrendelettel megszüntették VI. 26: az egri r.k., a kecskeméti ref. és a miskolci ev. jogakadémiát. 1949. VIII. 18: az ogy. elfogadta a M. Népközt. alkotmányát, melynek 54. §-a kimondta: az állampolg. lelkiismereti szabadságát, a vallás szabad gyakorlásának jogát az Egyh. és az áll. szétválasztását. IX. 5: az Eln. Tanács 5/1949. sz. tverejű rendelettel 1949. IX-től eltörölte a kötelező és bevezette a válaszható hitoktatást. IX. 8: a kat. ppi kar közös pásztorlevélben figyelmeztette a hívő szülőket gyermekül vallásos nevelésének folytatására. 1950. VI. 30: a Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Karát a 23/1950. ET tv.erejű rendeletével [!] leválasztották az egy. szervezetéről. IX. 15: a fakultatív hitokt. szabályozása: a hittanórákat az utolsó tanítási óra után kell megtartani, osztályozni, a mulasztást, fegyelmezetlenséget büntetni nem szabad, a hitoktató az isk. életében nem vehet részt, a tanulókat iskolán kívül semmivel nem foglalkoztathatja.1957: e rendeletet változtatás nélkül megismételték, s minden eszközzel a hitokt. visszaszorítására törekedtek. 1990. VIII. 30: min. rendelet szerint, ha az Egyh. a vallásoktatást az isk-ba kívánja tartani, az isk. köteles annak föltételeit biztosítani (tanterem, fűtés, világítás, stb.). Heti 2 óra védett, más, kötelező foglalkozásra nem igényelhető, a hittanár a tantestület teljes jogú tagja. 88

Köznevelés 1990:15. (Mészáros István: Az isk. hitokt. hazai múltja) – Balogh–Gergely I:166.