🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gosztonyi
következő 🡲

Gosztonyi Gyula (Pécs, Baranya vm., 1904-Buenos Aires, Argentína, 1962): építész. - A pécsi ciszt. gimn-ban 1922: éretts., a bpi műegy-en 1927: építészmérnöki, 1940: dri okl-et szerzett. Pécsett építész, 1942: uo. az áll. felsőiparisk. tanára. A pécsi ppség építészeként szerepet játszott többek között a szegyh. környezetének rendezésében. - M: A pécsi Szt Péter-szegyh. eredete. Pécs, 1939. - Uradalmi lakások korszerűsítési munkálatai. Uo., 1939. - A mérnök szerepe a műemlékvédelemben. Uo., 1940. - Pécsi meséskv. Uo., 1941. - Altchristliche u. mittelalterliche Kunstdenkmäler in Pécs. Uo., 1941. - A barokk Pécs. Uo., 1942. (Pécs műemlékei) - A várostp. építéstört-e. Uo., 1942. (Uaz) - A pécsi óker. temető. Uo., 1943. (Uaz) - Pécs 1763-ban. Uo., 1944. (Uaz) L.P.

Gulyás XI:141.

Gosztonyi István, kövesszarvi (Ürmény, Nyitra vm., 1739. dec. 17. [ker. n.]-Nagyszombat, Pozsony vm., 1817. dec. 20.): fölszentelt püspök. - 1760: a Pázmáneum növ-e lett. Fil-ból drált. 1765: szent. pappá, XI. 14: Üzbégen kp. 1768. XI. 28: a Pázmáneum pref-a. 1770. XI. 14: Ipolyság, 1778. V. 27: Esztergom–Víziváros, VII: Perbete, 1781. II: Érsekújvár plnosa. 1790. V. 8: esztergomi knk., 1805: nyitrai, 1808: szegyh. főesp., szentgyörgymezei prép. 1811. VIII. 19: dulcinói vál. pp., 1812: hrapkói apát. 1815. XII. 18: tiberiopoliszi cpp-ké nevezték ki, 1816. IV. 21: Nagyszombatban szent. fel. Esztergomi spp., nagyszombati helynök lett. - Utóda a dulcinói c-en 1819: Fangh István. T.E.

LBE:185. - Schem. Strig. 1859:5. (16.) (tiberiási fszt. pp.) - Némethy 1894:596. - Kollányi 1900:402. (1816: fszt. pp.) - Ritzler-Sefrin VII:369. (*Alsóleszkó, 1739. dec. 17. [ker. n.], †1817 előtt)

Gosztonyi János, felsőszelestei, kövesszarvi (Felsőszeleste, Vas vm.-Kolozsvár, 1527. nov. előtt): megyéspüspök. - Köznemesi családból származott, apja Szelestyei János, testvérei Miklós, Ferenc, Gergely. A bécsi, ferrarai és párizsi egy-en tanult. Hazatérve esztergomi knk., a fr. származású Anna kirnő titkára és tolmácsa, a kirnő halála (1506. VII.) után 1507-08: alkancellár. 1503: esztergomi knk., 1506: budai prép. 1507. V. 27-1508. X. 15: vál., 1508-1510. IV. 8: tényl. váci mpp. 1510-24: győri mpp. 1510-22: és 1524 végétől 1526-ig kirnői kancellár. Knk-jai közül Váradi Balázst és Nárdai Jánost Párizsba, Szelestei Tamást és Pető Gergelyt Bolognába küldte egy-re. Papsága lit. művelése céljából Jodocus →Clichtoveus chartres-i knk-tól, kivel egy. hallg. korában kötött barátságot Párizsban, breviárium- és misszálé-magyarázatot kért. 1524: Sopronban vizsgálatot rendelt el a reformátorok ellen. Elsőként viselte a győri pp-ök között a főispán c-et. 1524 őszén erdélyi pp., de a p. nem ismerte el. Egész jövedelmét a török elleni háborúra ford. Szapolyai Jánossal együtt elindult Mohács felé, de a vajda megakadályozta, hogy idejében Mohácsra érjen. ~ ezért a kir-választáskor I. Ferdinánd pártjára állt. Szapolyai bosszúból elfogatta, Kolozsvárott börtönbe zárta, ahol 2 kapitány, Bodó Ferenc és Dóczi János halálra kínozta. - Helynöke az 1511-38: győri mesterknk. Kajáry István. - Utóda Vácott 1510. IV. 17: Várday Ferenc, Győrött 1525: Paksy Balázs, Erdélyben 1528: Statileo János. T.E.

Schem. Trans. 1838:XXXIII. (44.); 1913:13. - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:383. (s.v. Országh [v. Desericzky] János; 1508-10: váci pp.), 374. (s.v. Gosztonyi 1510-25: győri pp.), 382. (1525-[1526]: erdélyi pp.) - Fraknói 1895:216. - Kollányi 1900:123. - Chobot II:522. - Vorbuchner 1925:33. - Bedy 1938:538. - Tört. Szle 1965:488. (Fügedi E. szerint 1506: váci, 1509: győri pp. volt) - Schem. Jaur. 1968:43. (38.) - Köblös 1987:32.

Gosztonyi Jenő, krencsi és gosztonyi (Nagyberki, Somogy vm., 1866. nov. 29.-Fadd, 1927 k.): plébános. - A gimn-ot Kaposvárt és Pécsett, a teol-t Pécsett végezte, 1889: pappá szent., 1893: Somogyszentlászlón, 1916: Faddon plnos, 1926: tolnai alesp. - M: Duna-Szekcső a múltban és a jelenben. Pécs, 1891. - Egyh. emlékbeszéd... a mohácsi vész évford-ján...Uo., 1892. - Emlékbeszéd Zrínyi Miklós hősi halálának évford-ján. Szigetvár, 1899. - Hitelemzési vezérkv. A népisk. hitelemzői sz. 1-2. köt. Pécs, 1900. (2. bőv. kiad. 1-3. köt. Uo., 1909-10) - Álneve: Hollósi Árpád (Őrangyal). T.E.

Szinnyei III:1307. - Schem. Qu. 1895/1927. - Gulyás XI:142.

Gosztonyi Miklós, Nyújtódi, Ostfy (†1489 k.): püspök, diplomata. - Eubel szerint II. Pál kinevezésével 1467. VII. 24: tinnini pp. A MA-ban Ostfy Miklós néven 1468. IV. 20-1475. VI. 3: vál. és megerősített, 1469. IX. 13-1491: tényl. tinnini pp. Gamsnál 1469. III. 1-1490. II: székén lévő pp., utóda is Miklós, e 2 Miklóst Eubel s a MA egy személynek véli. Fraknói szerint ~ a rugonfalvi Nyújtódi család tagja, aki 1448. X. 13: Nicolaus de Noythod néven írta be magát a bécsi egy. m. nemz-ének anyakv-ébe. - 1453 telén magister, azután jogot v. teol-t tanult, 1456 őszén a m. nemz. procuratorává, a bölcs. kar vizsgálóvá választotta, kánonjogi dr. 1455: gyulafehérvári knk., utóbb zágrábi főesp. 1467 elején a Fiumei Márk halálával üressé lett tinnini ppi székre helyezte Mátyás, V: Velencébe és Rómába küldte követségbe. 1472: ismét követ IV. Sixtusnál, aki megengedte, hogy bármely pp-kel fölszenteltetheti magát. Előterjesztésére csatolták a zágrábi kápt. javadalmához a zágrábi ciszt-ek elhagyott ktorának birtokait. 1480. V: Vitéz János váradi prép-tal együtt követ Rómában, hogy IV. Sixtus m-ellenes intézkedéseit - a tolvaj Beckensloer, Velence vegliai birtokjoga, az önkényesen kinev. modrusi pp. ügyében - megváltoztassa; eredménytelenül. 1481: Raguzában járt, hogy a m. korona részére fizetendő adót átvegye. - Utóda 1492: Egervári Bereck. T.E.

Gams 1873:423. (33.) (VI. Miklós), (34.) (VII. Miklós) - Fraknói 1898:88. (†1489 táján) - Eubel II:276. - Schem. S-K-S. 1902:9. (33.) (VI. Miklós, 1469-90: pp.), (34.) (VII. Miklós, 1491-92: pp.) - Veress 1941:408. (1480. VII. 23: még élt) - Tonk 1979:305. (1780.) - Köblös 1987:85. (1453-89: fehérvári knk.)

Gosztonyi Nándor Lajos, OSB (Völcsej, Sopron vm., 1891. máj. 10.-Rábaszovát, 1950. okt. 21.): tanár, jószágkormányzó. - A gimn-ot Kőszegen végezte, 1910. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., 1917. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 24: pappá szent. Komáromban m-lat. szakos gimn. tanár, 1923: Bakonybélen lelkész, 1924: Magyaróváron gazd. akad. hallg., 1926: Győrött, 1929: Zalaapátiban jószágkormányzó, 1930: házgondok is. 1931: Celldömölkön, 1932: Pannonhalmán, 1938: Pápán, 1942: Celldömölkön, 1943: Zalaapátiban jószágkormányzó, 1943-46: alperjel is. 1946: Tihanyban házgondnok, 1947: Balatonfüreden fürdőkormányzó, 1948: Pannonhalmán számvevő, 1949: Kőszegen betegeskedett. - M: Tervszerű m. kultúrpolitika. Komárom, 1922. (Klny. Komáromi Lpk). - Álnevei: Gin (1918-23: komáromi és pozsonyi lapokban); Horpácsi Géza (uo.); Recenzens (uo.); Soproni (uo.); Vindex (uo.). T.E.

Gulyás 1956:557. - PN 1986:161. (1236.) - Gulyás XI:145.

Gosztonyi Sarolta Klarissza, DNAK (1883.-Szolnok, 1963. nov. 5.): szerzetesnő. - A tanárképző elvégzése után Szombathelyen és Kőszegen tanított. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Klotildligeten rokonainál húzta meg magát, majd Szombathelyen, később Szolnokon igen nehéz körülmények között élt. r.k.