🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jusztinianosz
következő 🡲

Jusztinianosz (Tauresium, 482.-Konstantinápoly, 565. nov. 11.): bizánci császár (ur. 527-565). - Kiváló nevelésben részesült, nagybátyját, I. Jusztinoszt (ur. 518-527) követte a trónon. Uralmát kezdetben belső és külső támadások veszélyeztették, amelyeket sikerült kivédenie. 532: kegyetlenül verte le a konstantinápolyi cirkuszi pártok kezdeményezte →Nika fölkelést (kb. 30 ezer embert gyilkoltak le), békét kötött a birod-át támadó perzsákkal. Ettől fogva külpol-jának legfőbb célkitűzése a recuperatio imperii (a birod. visszaszerzése). A korábbi Ny-róm. Birod. tart-ai közül 533-534. III: a germán vandáloktól sikerült elfoglalnia Africát. Legyőzésük révén megszerezte Szardíniát és Korzikát. 535-555: hosszú harcok árán hódoltatta az Itáliában berendezkedő K-i gótokat. A Ny-i gótoktól elfoglalta Hispánia DK-i partvidékét is. Hadjáratait tehetséges hadvezérei, Belizár és Narses vezették, ~ pol-jában támasza felesége, Theodóra (508-548), a cirkuszi medveetető leánya, táncosnőből lett csné, aki hányatott élete során a líbiai szerz-ek között eltöltött években alapos műveltséget szerzett. ~ megbízása alapján foglalta egységes törvénykv-be a →római jog rendszerét Tribonianus jogtudós. A Corpus Juris Civilis (az elnevezést a 16. sz: adták a gyűjt-nek) 1. részébe az előző cs-ok törv-ei kerültek (Codex Justinianus), 2. része a legjelesebb korábbi róm. jogászok munkáiból készült kivonat (Digestae seu Pandectae), a 3. a mindennapi élet jogi problémáiban való eligazodásra ill. isk. használatra összeáll. kézikv. (institutiones) lett. Utóbb a ~ által alkotott törv-eket (Novellae) is hozzácsatolták a gyűjt-hez. A későbbi korok számára a Corpus Juris jelentette a róm. jogot, s sokáig szolgált mintaként a törv-alkotásban. - Jövedelmeinek növelése érdekében ~ megpróbálta letörni a késői róm. korból örökölt hivatalnoki visszaéléseket, sikertelenül. Eredményesebben támogatta a keresk. kapcsolatokat s a birod. belső gazd-át. ~ ügyelt a birod. hitbeli egységének megőrzésére. Az eltérő hagyományú, sokféle népből álló birod-ban a vallás számított a legnagyobb összetartó erőnek, az eretnekségek a széthúzást erősítették. A cs., hatalmának isteni eredetéről meggyőződve, pol-jának isteni küldetést tulajdonítva indított harcot a montanisták, manicheusok valamint a hódoltatott Ny-i tart-ok ariánus lakossága ellen. Némi türelmet a monofizitákkal szemben tanúsított, részben e tanokkal rokonszenvező Theodora hatására, részben mert félt, hogy következetes föllépése kiváltja Egyiptom és Szíria elszakadását. Vsz. a helyenként még föllelhető róm. hit (pogányság) bástyáját akarta megszüntetni, amikor 529: bezáratta az athéni akadémiát. A Nika fölkelés során súlyos károkat szenvedett főv-ban hatalmas építkezéseket kezdeményezett. 532-537: épült fel az új →Hagia Sophia szegyh., s további nagyszerű tp-ok sora is épült. A ~ által létrehozott pol. és jogi rendszer több évszázadig meghatározta a Bizánci Birodalom további tört-ét. A cs. háborúi és építkezései kimerítették az államkincstárt, aminek árát az utódok fizették meg. Ba.J.

Galahad: Bizánc. Bp., 1938. - Eu. a korai középkorban (3-11. sz.) Debrecen, 1997. - Baán István: ~ cs. teológiája. Bp., 1997.