🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kumorovitz
következő 🡲

Kumorovitz Bernát Lajos, OPraem (Kotterbach, Szepes vm., 1900. okt. 5.-Bp., 1992. febr. 22.): egyetemi tanár. - 1918. X. 27: belépett a jászóvári prem. r-be, ahol 1923. IX. 16: ünn. fog-at tett, IX. 24: pappá szent. 1926: tört-földr. szakos tanár Gödöllőn, 1939-43: uo. gimn. ig. 1934: előadó a bpi egy-en. 1938: mtanár. 1942-52: egy. tanár a tört-tud. karon. 1943: a bpi Norbertinum főisk. tanára. 1943: a bpi Középisk. Tanárképző Int. mb. tanára. 1952: szerződéses levtári kutató. 1957: tud. munk., 1962-72: tud. főmunk. és o-vez. a Bpi Tört. Múz. kk. o-án. 1959: mb. előadóként visszakerült az ELTE tört. segédtud. tanszékére, 1963: uo. c. egy. tanár. 1981-től nyugalomban élt Bpen. 1941: a SZIA, 1945. V. 30: az MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. - Írásai: Turul 1928. (A leleszi konvent okl-adó működése), Gödöllői prem. gimn. értes. 1942/43. (A m. címer kettőskeresztje és hármashalma), 1943/44. (A m. pecséthasználat tört. a kk-ban), Hadtört. Közl. 1953:3/4. sz. (A m. zászló és nemz. színeinek múltja), Századok 1963. (A kk. m. magánjogi írásbeliség első korszaka. XI-XII. sz.), 1983:5. sz. (I. Lajos kir-unk 1375. é. havasalföldi [és „török”] háborúja), Levtári Közlem. 1965. (A m. közép és nagycímer kialakulása), Athleta Patriae. Bp., 1980:85. (Szt László vásár-törv-e és Kálmán kir. pecsétes cartulája), Ünn. tanulm-ok Sinkovics István 70. szül-napjára 1980. VIII. 19. Uo., 1980:155. (Kálmán kir. 1109. é. veszprémvölgyi ítéletlevele; Tanulm-ok Veszprém megye múltjából, 1984: is), Eszmetört. tanulm-ok a m. kk-ról. Uo., 1984:239. (Osztályok, címerek, rangok és hatáskörök alakulása I. Lajos kir. kancelláriájában) - M: Veszprémi regeszták. 1301-1387. Bp., 1953. - Forrásszemelvények a kéziratosság korából. Közölte és ford. Mezey Lászlóval, Borzsák Istvánnal. Uo., 1957. - A budai várkpna és a Szt Zsigmond prépság tört-éhez. Uo., 1963. (Tanulm-ok Bp. múltjából 15.) - Buda és Pest „fővárossá” alakulásának kezdetei. Uo., 1971. (Uaz 18.) - A m. pecséthasználat tört. a kk-ban. 2. bőv., jav. kiad. Uo., 1993. (A M. Nemz. Múz. művelődéstört. kiadv. 9.) - A leleszi konvent oklevéladó működése 1569-ig. Hol, mikor? - A leleszi konvent orsz. levtárának tört. Hol, mikor? - Szerk. 1939/40-1942/43: A jászóvári prem. knk-r. gödöllői Szt Norbert gimn. évkv-ét. E.I.-88

Pilinyi 1943:242. - Jászói Névtár 1944:114. - MTA tagjai 1975:164. - M. Herold 1984:1. (Borsodi Csaba: ~ munkássága 1928-1982)