🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cionizmus
következő 🡲

cionizmus (a Sion/Cion szóból): zsidó mozgalom a világon szétszórtan élő zsidók egy hazába, a Sion körüli Izraelbe való összegyűjtésére. - Első formája Kr. e. a 6. sz: a babiloni fogság idején mutatkozott. A diaszpórák szaporodásával a zsidóság egyre inkább úgy tekintette magát, hogy mindaddig számkivetésben él, míg el nem jön a Messiás, össze nem gyűjti a szétszóródottakat, és hazájukba nem vezeti őket. - A 19. sz: kialakult ~ közvetlen kiváltó oka K-Eu-ban a →haskala, Ny-Eu-ban és Amerikában a zsidóság gazd. és szervező ereje és az →antiszemitizmus. (Ezek hatására 1870: Z. H. Kalischer thorni [K-Poroszo.] rabbi szorgalmazására mezőgazd. isk-t nyitottak.) 1855: a török szultántól engedélyt kértek, hogy Jeruzsálem közelében települést hozhassanak létre. A ~ kialakulásához a döntő lökést 1881-82: az oroszo-i pogrom szolgáltatta. Egy ogyesszai biz. 1882-1904: 25.000 zsidót telepített Palesztinába többnyire Oroszo-ból. A telepítési programot pénzzel Edmund Rotschild br. (1845-1934) támogatta. - A tkp. ~ 1897: született. Első kongressz-át Bázelben szervezte Herzl Tivadar bpi születésű újságíró és író. Ő jelentette meg a ~ Die Welt c. lapját is. A kongressz. célja az volt, hogy jogilag elismert hazát teremtsen a zsidóságnak Palesztinában. Ennek érdekében elhatározták, hogy földműveseket, iparosokat és kézműveseket telepítenek Palesztinába; a világ zsidóságát összefogják országonkénti és nemzetk. szervezetekbe; erősítik a zsidóság nemz. öntudatát, és az illetékes palesztinai kormánynál előkészítik a ~ céljának megvalósulását. Amikor Herzl látta, hogy a török kormány nem engedélyezi a telepítést, 1903: Bázelben a 6. cionista kongressz-on támogatta azt a tervet, hogy a telepesek Ugandában kezdjék új életüket. A ~ ezzel 2 pártra szakadt, és csak 1905: a 7. kongressz-on állt helyre az egység az Uganda-terv elejtésével. - A ~ győzelmét 1917. XI. 2: Lord Balfour brit külügymin. nyilatkozata jelentette, aki támogatta a ~t. 1929: a 16. kongressz. létrehozta a Jewish Agencyt, mely a zsidóság belső önkormányzati szerve lett, s bár a ~ pártokra szakadt, mégis Izr. államalkotó ereje lett. 1942: a New York-i kongressz. módosította a ~ célját: az új demokratikus világba bekapcsolódó zsidó közt. alapítása Palesztinában. 1948. V. 14: az ENSZ kihirdette Izr. megalapítását. 1952: Jeruzsálemben a 23. kongressz. újabb programként írta elő Izr. megerősítését, tört. ter-einek megszerzését, a szétszórtan élő zsidók összegyűjtését Izr. földjére, a zsidó nép egységének ápolását. E cél eszközei Izr-ben: a régóta műveletlen földek feltörése, a héber nyelv feltámasztása és ápolása, a  →kibucok gazd. közösségeinek szaporítása. Z.A.

Singer Bernát: A ~ a hazafiság szempontjából. Bp., 1899. - Éber Ábrahám: A zsidó nép és a ~. Egy komoly szó népemhez. Kassa, 1900. - Nordau Max: A ~. Ném-ből ford. Gabel Gyula. Bp., 1902. - Altmann Adolf: ~ und Anti~. Eperjes, 1903. - Bokor Ármin: A ~ fejlődése. Bp., 1906. - A m. cionisták orsz. biz-ának emlékirata a m. kir. kormányhoz. Uo., 1909. - Fenerstein Kálmán: A jövő zsidósága. Nagyvárad, 1918. - Bernstein, Samuel: A ~. A mozg. lényege és szervezete. Ford. ném-ből. Lugos, 1919. - Beregi Benjámin: A zsidóság és a ~ a 19. és 20. sz. uralkodó eszméi között. Nagybánya, é.n. - Reichenthal Adolf: A ~ Mo-on. Nagyszombat, é.n. - Bernstein, Samuel: A ~ lényege és szervezete. Ford. Osztern Lipót. Bp., 1920. - Kohan Nison: Mi a ~? Kérdések és feleletek. Uo., 1920. - Bród, Max: A ~ 3. korszaka. Ford. Marton Ernő. Kolozsvár, é.n. - Fenerstein Kálmán: Zsidókérdés és annak megoldása, a ~. Uo., 1921. - Majrovitz Méir Juda: Tóra és ~. Dés, 1921. - Blatt Miklós: Reflexiók a ~ról. Marosvásárhely, 1922. - Roth, M. A.: Ortodoxia és ~. Bp., 1922. - Nordau, Max: Írások a ~ról. Ford. és bev. Mohácsi Jenő. Uo., 1928. - M. zsidó lex. 1929:174. - Bőhm Adolf: A cionista mozg. fejlődésének rövid ábrázolása. Ford. Rosenfeld Eliseva. 1. köt. A mozg. Herzl haláláig. Marosvásárhely, 1930. - Fodor Lajos: A ~ról. Hatvan, 1930. - Ilosvay Bálint: A cionista mozg. tört. Bp., 1930. - Cionista ABC. Kérdések és feleletek. Kolozsvár, 1931. - Fischer József: A ~ mint modern világnézet. Uo., 1931. - A zsidókérdés kézikv-e. Szerk. Danzig Hillel. S.a.r. Kasztner Rezső. Uo., 1934. - Fodor Lajos: A 18. cionista kongressz. munkája. Bp., 1934. - Mi a ~? Uo., 1934. - Buk Miklós: Mit akar a ~? Uo., 1935. - A M. Cionista Szöv. alapszabályai. Uo., 1938. - Cionista ifj. Uo., 1939. - ~ és ifj. Uo., 1939. - Cionista abc. Munkács, 1940. - Dénes Béla: Zsidó tennivalók. Zsidókv. Újpest, 1940. - Galuti Hagada. M. cionista feladatok. Bp., 1940. - Glázner Mózes: A ~ a vallás tükrében. Jiddisből ford. Klein Károly. Miskolc, 1940. - Danzig Hillel: Új utak előtt. Kolozsvár, 1941. - Junger József: A zsidó népiség problémái. Bp-Kolozsvár, 1941. - A Tórahű cioneszme tört. Írta Fischmann, Ráv J. L. Ford. Morer Oszkár. Bp., 1941. - Komoly Ottó: Cionista életszemlélet. Kolozsvár, 1942. - Kolozsváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés mo-i irod-a. Bp., 1944. - Lévai Jenő: Zsidó sors Mo-on. Uo., 1948. - LThK X:1378. - Makai György: Izrael Állam és a ~. Bp., 1973. - NCE XIV:1122. - Múlt és jövő 1993:4. sz.