🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simon
következő 🡲

Simon (a héb. Semaél, 'Isten meghallgatott' kicsinyítő formája): gyakori bibliai személynév. - I. Az ÓSz-ben 1. II. ~: főpap (Kr. e. 200 k.). II. Oniász fia, III. Oniász és Jázon apja (Sir 50,1-24). - 2. Makkabeus ~: →Makkabeusok. - II. Az ÚSz-ben 1. János v. Jónás fia: Szt →Péter apostol. - 2. →Simon, a zelóta, apostol. - 3. →Simon, Jeruzsálem püspöke. - 4. a farizeus, akinek házában a bűnös nő, Mária Magdolna megkente illatos olajjal Jézus lábát (Lk 7,36-50). - 5. a leprás Betániában, akinek házában Jézust egy asszony megkente illatos olajjal (Mt 26,6; Mk 14,3). - 6. Cirenei ~, Alexander és Rufus apja, akit a →keresztúton a katonák kényszerítettek, hogy vigye Jézus keresztjét (Mk 15,21). A →Kidron völgyében 1941: találtak egy cirenei családi sírboltot a Kr. u. 1. sz-ból, melyben egy →osszuáriumon ez gör. felirat van: „(S.) Alexander, Simon fia”. - 7. az áruló Júdás apja (Jn 6,71; 13,2.26). - 8. →Simon mágus. - 9. tímár Joppéban, akinek házában a tenger partján Péter apostol hosszabb ideig tartózkodott (9,43; 10,6.17.32). - 10. a Niger (lat. 'a fekete') melléknevű próféta és tanító az antiochiai keresztények közösségében (13,1). R.É.

BL:1579.

Simon, Zelóta, Kánai, Szt: a 12 apostol egyike, aki Mt 10,4: és Mk 3,16: a kánai, Lk 6,15: és ApCsel 1,13: a →zelóta, 'buzgó' melléknevet kapta. - A zelóta melléknévből arra lehet következtetni, hogy ~ a meghívása előtt a fanatikus Róma-ellenes párthoz tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza. A hagyomány a →kánai menyegző vőlegényével is azonosította. Ismertetője a fűrész, mert legendájának egyik változata szerint ez volt vtságának eszköze. Ezért különösen a favágók tisztelték védőszentül, Júdás Tádéval együtt a kőművesek, tímárok, vésnökök védőszentje. - ~ neve keresztnévként kedveltebb volt, mint napjainkban. Ezt a belőle képzett számos családnév: Simon, Simonka, Simóka, Sinkó, Simó, Sima is igazolja. Helynevekben: Szentsimon, Csíkszentsimon, Nyárádszentsimon. - Bártfa (1480), Kassa (múz., 15. sz. vége), Liptószentandrás (1512), Ludrófalva (1510), Turócbéla (1520) szárnyasoltárán a többi ap. társaságában jelent meg. - ~nak oltára állt a győri szegyh-ban (1457), a soproni Szt György-kpnában (1480). - Patrocíniumai: esztergomi főegyhm.: Bajót, Laksárújfalu (kpna), Össöd (1321, elenyészett); nyitrai egyhm.: Bán; besztercebányai egyhm.: Bacur (1300), Pribós (15. sz.), Felsőzsadány (16. sz.); rozsnyói egyhm.: Szentsimon (kk. nevén Szentsimoné), Szentsimonúr (13. sz.), Derenk (1731, eredetileg fatp.), Csetnek (1734), Divényoroszi, Zabar; szepesi egyhm.: Ábrahámfalva, Görgő, Knyazsa, Kokava, Ludrófalva, Námesztó, Szlécs, Vidernik; kassai egyhm.: Harapkó (16. sz.), Somos (1706), Töltszék (1741), Olysó (1749), Kuró (1841); egri egyhm.: Barc (1332, elenyészett), Keszi (Tiszakeszi 1332, elenyészett); szatmári egyhm.: Kiskapos; pécsi egyhm.: Sumony (1721, későbbi titulusa Zsigmond), Simontornya (1734), Nyomja (1759), Németmárok (1793), Szulok (1800); győri egyhm.: Középpulya, Oka; váci egyhm.: Gomba (kk., elenyészett); kalocsai főegyhm.: Császártöltés (1786), Bezdán (1846); erdélyi egyhm.: Csíkcsatószeg (1848), Esztelnek, Gyergyóalfalu. A kk-ban Holdvilág, Mátéfalva, Szászpéntek erdélyi szász faluk is ~t tisztelték védősztül. Búcsújukra a szentsimoniak ludat hizlalnak, amelynek ~ lúdja a neve. - Ikgr. A ritkábban ábrázolt ap-ok közül való. Júdás Tádéval együtt (is) ábrázolták. - Attrib-ai: kard (12-13. sz.), fűrész (14. sz. óta; A. Dürer, rézmetszet, 1523). - Ü: Szt Júdás Tádéval együtt okt. 28. →Szent Simon füve **

Ambrózy Ágoston: Szőlőhegyek védőszentjei (Szt ~, Szt Júdás Tádé). Kül. tek. a Tokaj-hegyaljai nagy m. borvidékre és a szentévre. Bp., 1933. - BS XI:1169. - Kirschbaum VIII:367. - Sachs 1980:317.

Simon, Szt, „Jézus testvére” (Kr. e. 10 k.-Jeruzsálem, 107): Jeruzsálem püspöke, vértanú. - Kleofás fia (Lk 24,18, Jn 19,25), a Szűzanya által az Úr Jézus unokatestvére (Mt 13,55; Mk 6,3; →Jézus testvérei). Az ifj. Jakab ap. vértanúsága (Kr. u. 62) után Jeruzsálem pp-évé választották. Amikor Jeruzsálem ostroma megkezdődött, híveivel együtt Pellába menekült. Miután Vespasianus (ur. 69-79) és Domitianus (ur. 81-96) cs-ok nyomoztattak Dávid ivadékai után, a Jeruzsálembe visszatért ~t Traianus cs. (ur. 98-117) idején a zsidók mint ker-t, a pogányok mint Dávid-ivadékot följelentették. Hosszú kínzás után a 120 é. ~t keresztre feszítették. - Ü: febr. 18., a bizánci szert-ban ápr. 27., szept. 18. **

BS XI:1103.

Simon, Barszabbasz, Szt (†Karka de-Ledan, Perzsia, 341. ápr. 21.): metropolita, vértanú. - A →perzsa birodalomban a ker-ek a 4. sz-ig viszonylagos békében éltek. II. Sapur (309-379) azonban régi fényében akarta visszaállítani a birod-at, ezért vallási egységet (→zoroasztrizmus) és a róm. birod-tól az elveszített tart-ok visszahódítását tűzte ki célul. A ker-ek gyűlöletessé lettek a szemében, mert egyrészt ellenszegültek a perzsa vallásnak, másrészt a róm. birod. titkos híveinek és barátainak tekintették őket. - A kir. elsőként a főv., Szeleukia pp-ével, ~nal ütközött össze, akit a →niceai zsinat 325: egész Perzsia metropolitájává tett. A kir. a rómaiak elleni háború fedezésére 340: megbízta ~t, hogy a ker-ektől kétszeres fejpénzt és kettős adót szedjen. ~ kétszer is megtagadta a parancs teljesítését, amiért őrizetbe vették, tp-át lerombolták, sok pp-öt, papot és hívőt elfogtak és a kir. elé hurcoltak. A kir., még mindig jóindulattal főv-a pp-e iránt, elővezettette ~t, szemére vetette engedetlenségét és a nép felbujtását, még egyszer megparancsolta neki, hogy hajtsa be a kívánt adókat a ker-ektől. Felszólította, hogy imádja a Napot és a tüzet. ~ ezt megtagadta, ezért a mágusok késztetésére a vele együtt elfogott ker-ekkel együtt halálra ítélték. Nagypénteken a 9. órában haltak meg. Ü: ápr. 21. **

SzÉ 1988:230. - BS XI:1097.

Simon, de Rojas, Szt, OSST (Valladolid, Kasztília, Spo., 1552. okt. 28.-1624. szept. 29.): tartományfőnök, rendalapító. - Édesanyja öntötte belé a Szűzanya iránti odaadó szeretetét. A hagyomány szerint már 14 hónaposan ezek voltak első szavai: „Ave Maria”. 1564: Valladolidban lépett a trinitárius r-be, 1572. X. 28: tett szerz. fog-at. 1573-79: a salamancai egy-en tanult, 1577: pappá szent. 1581-87: Toledóban fil-t és teol-t tanított. 1588-tól haláláig különböző monostorokban házfőn., saját, kasztíliai tartományában 2x, Andalúziában 1x ap. vizitátor. - Azt vallotta, hogy aki egészen Istennek akarja adni magát, annak Mária szolgájává kell válnia, ezért 1612. IV. 14: megalapította a szegényeket támogató Mária Édes Nevének Szolgái kongr-t, főképp laikusok számára, de tagjai között ott volt a kir. család is. 1619: a sp. kir. hg-ek nevelője. 1621. V. 12: kasztíliai tartfőn. 1622. I. 1: Izabella kirnő gyóntatója. - Belülről fakadó, rendkívüli Mária-tisztelete miatt Ave Maria atyának nevezték, festményeken „Ave Maria” mondatszalaggal ábrázolták. Ezrével osztogatta a máriás szentképeket, melyekből külföldre is küldött. 72 kék szemből álló rózsafüzért használt (arra a hagyományra utalván, miszerint Mária 72 évig élt a földön), s szerte az országban, sőt még Angliában is terjesztette. A kir. udvarban meglévő befolyását arra is fölhasználta, hogy a palota homlokzatába arany betűkkel belevésette: AVE MARIA. 1622. VI. 5: nyújtotta be a Sztszékhez a Mária Édes Neve tiszteletére költött liturgikus szövegeit, melyeket később XI. Ince p. (ur. 1676-89) kiterjesztett az egyetemes egyh-ra. - B-gá avatási eljárását a spo-i pápai nuncius 9 nappal ~ halála után elindította. 1766. III. 19: b-gá, 1988. VII. 3: sztté avatták. **

Simon, Stock, Szt, OCarm (Anglia, 13. sz.-Bordeaux, Fro., ? máj. 16.): a nyugati kármeliták alapítója. - Életének tört. adatait nem ismerjük. 3 forrás szól róla: a 13. sz: keletkezett Vitae Fratrum (Gerard de Frachet OP műve), a firenzei Kármel Nekrológja (14. sz.), mely fölsorolja a r. legfőbb elöljáróit, és egy 15. sz. elejéről származó Catalogus Sanctorum, mely életrajzokat közöl kárm. szentekről. Az 1. forrás Simon prior Ordinis Carmeli néven említi; a 2. adata: ~ Angliából, legfőbb elöljáró, híres, szt ember, V. 16: halt meg, Bordeaux-ban van eltemetve; a 3. szerint angol, szt, különös áhítattal tisztelte a szt Szüzet, aki rendjének kiváltságképpen a →skapulárét ajándékozta. Állítólag 100 é. korában Bordeaux-ban halt meg, ott temették el. Hosszabb legendája szerint ~ Angliában a kárm-k érkezését várva egy fatörzsben remetéskedett, innen a Stock név. 20 évig volt a r. legfőbb elöljárója. A kárm-k sztként tiszt. - Ü: júl. 16. P.M.

Acta SS, Maii III. Paris, 1866:650. - Xiberta, B.: De visione S. Simonis Stock. Róma, 1950. - Kallenberg, P.: Fontes Liturgiae Carmelitanae. Uo., 1962. - Santi del Carmelo. Uo., 1972:320. -Kirschbaum VIII:372. - BS XI:1188.

Simon (11-12. sz.): érsek. - A MA-ban 1101-24, a semat-ban 1106-34, Gamsnál 1109-34: pécsi mpp. 1109: kir. kancellár, ő írta át a →veszprémvölgyi apácák adománylevelét. 1111: Könyves Kálmán által az arbei ppség, II. István által 1124: a traui és spalatói egyh. számára íratott kiváltságlevelek egyik aláírója. 1135: kalocsai érs. - Utóda Pécsett 1135: Bana, Kalocsán 1142: Makár. T.E.

Haas 1845:281. (4.) (jól tudott gör-ül, szerinte utóbb kalocsai pp., tehát azonosítja S. 1135-43?: érs-kel) - Schem. Qu. 1857:9. (4.); 1940:7. (4.) - Gams 1873:376. (4.) (†1134 k.) - Mendlik 1864:3. (4.) - Balics 1890:643. - Pauler I:221. - Schem. Col. 1942:15. (10.)

Simon (11-12. sz.): megyéspüspök. - Forrásainkban az első ismert erdélyi pp., Gamsnál 1106-13: pp. 1111: és 1113: két, a zoborhegyi bencés apátság javadalmáról szóló okl. említi. - Utóda a semat-ban és Gamsnál: 1113: Vilarius, a MA-ban s a 20. sz. semat-ban 1139: Baranus. 88

Schem. Trans. 1838:IX. (1.); 1913:12. (1.) - Mendlik 1864:89. (1103-12: pp.) - Gams 1873:381. (1.) - Temesváry 1922:4.

Simon (†1218): megyéspüspök. - A MA-ban 1202-18: váradi mpp., ppsége előtti életéről semmit nem tudunk. Kánonjogi dr., bíró a →Váradi Regestrumban említett →tüzesvas-próbákon. Tud-a és tekintélye ellenére papjai szembefordultak vele, főleg azért, mert a szt olajokért fizettetett velük. Más egyhm-kben is megvolt ez a visszaélés, aminek vsz. a szegyh. újjáépítésének és a II. András sztföldi útjának költségeihez szükséges pénz előteremtése volt az oka. - Utóda 1219: Sándor. 88

Mendlik 1864:82. (1204-17: váradi pp.) - Gams 1873:384. (1204/1202-†1217) - Bunyitay I:89. (1202-18: pp.) - Schem. Mv. 1896:79. (8.) - Eubel I:88.

Simon (13. sz.): püspök. - A MA-ban 1281. XII. 15: fárói pp. - Utóda 1289: Duimus. 88

Gams 1873:409. (1281: székén lévő pp.) - Eubel I:398. - Cat. P-B-I. 1902:9. (8.) (1280: pp.) - OS 1974:264. (1280-88: pp.)

Simon András (Bogárfalva, Udvarhely szék, 1816. márc. 10.-Székelyudvarhely, 1885. febr. 23.): plébános. - A teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1839. IV. 4: pappá szent., Gyergyószentmiklóson kp., 1842: Eheden (Maros szék), 1847: Tölgyesen plnos. 1848: hazafias szónoklataival buzdította a híveket, amiről a helybeli oláh pap jegyzeteket készített, s 1849 nyarán följelentette. A nagyszebeni haditörvényszék sáncfogságra ítélte, amit a gyulafehérvári kazamatákban töltött. 1851 végén szabadult, Marosvásárhelyt kp., 1852: Korondon plnos. 1853: a Török-Gálfi összeesküvés leleplezésekor mint büntetettet a katonai törv-szék 2 é. kényszerlakhelyre a szülei házába küldte. Haynald Lajos pp. 1855: Gyulafehérvárra rendelte, 1856: Alsójárán, 1859: Sinfalván, 1860: Kerelőszentpálon plnos és 1868: küküllői alesp. 88

Beke 1870:168. (s.v. Simon András, id.) - Schem. Trans. 1888:146. - Ambrus 1892:40. (s.v. Simon Endre, 1834: pappá szent.)

Simon András (Bp., 1958. febr. 4.-): grafikus. - 1968: Bakonyi Mihály festőművész rajztanár fölvette rajztanfolyamára. 1972-76: a Képző- és Iparműv. Szakközépisk-ban játékkészítő-grafika szakon tanult. 1977: Boromisza Zsolt grafikus és festőművész baráti ajánlására a bpi Tankönyvkiadó Váll. Grafikai Oszt-án grafikai segédszerk., itt kezdett önállóan is próbálkozni illusztrálással. 1977: a Csalogány u. Gyermeknevelő Int-ben állandó éjszakás nevelőtanár, hogy nappalai szabadok maradjanak a rajzolásra. Kb. 2 hónap múlva megkapta az első hivatalos megrendelést a Tankönyvkiadótól. 1977-79: 28 idegen nyelvű tankv-et illusztrált. Ez a munka ütközött műv. szabadságvágyával, ezért átmenetileg munkanélküli lett. 2006: Bp-Káposztásmegyeren él, 4 gyermeke (Rebeka, Gyöngyvér, Borbála, Dániel), 1 unokája (Sárika) van. - Jelentősebb egyéni kiállításai: 1984: Bp., Pataky István Művelődési Közp., 1986: Esztergom, Ferences Gimn., 1991: Szombathely, Megyei Művelődési Közp., 1993: Bp., Magyar Áll. Operaház, 1997: Bp., Dózsa Művelődési Ház; Baja, Honvéd Kaszinó, 1998: Szombathely, Kat. Továbbképző Int.; Körmend, Városi Kiállítóterem, 1999: Bp., Kék Isk. Gal., 2000: Bp., Kossuth Klub; Szilágyi Dezső téri ev. tp.; Oroszlány, Művelődési Közp. és Kvtár; Nagykőrös, Arany János Művelődési Közp.; 2001: Bp., Magyar Kultúra Alapítvány Székháza; Lakitelek, Népfőisk., 2002: Dorog, József Attila Művelődési Ház; Bp., Kongresszusi Közp.; Hotel Erzsébet, 2003: Bp., Zeneakad., 2004: Székesfehérvár, Vasutasok Orsz. Egyes-e; Mohács, Bartók Béla Művelődési Közp. - Külföldön: Au.: 1985: Altenhof, Galeria Hausrück; Bécs, Bildungshaus Lainz, 1986: St. Pölten, Bildungshaus St. Hippolyt, 1991: Graz- Mariatrost, Raiffeisenkasse. - Szerbia: 1989: Mitrovica, r.k. pléb. - Anglia 1991: Bridgewater, Art Centre. - No.: 1992: Hamminkeln, Rathaus. - Ro.: 1998: Kolozsvár, MÁSvilág Gal. - USA: 1998: Atlanta, Family Baptist Church, 1999: Philadelphia, Bryn Mawr Presbyterian Church, 2003: Florida, San Jose Country Club. - Belgium: 2000: Brüsszel, Contact Point Hungary. - Finno.: 2002: Pattijoki, Evang. Egyh. Kultúrközp-ja. - Lengyo.: 2002: Poznan, Galerie u Jezuitow. - Dánia: 2002: Koppenhága, Sakramentskirchen. - 1990-: írással is foglalkozik, rajzai hazai és külf., főként ker. lapokban (Új Ember, Keresztény Élet) jelennek meg, emblémákat, logókat (pl. Bethesda Gyeremekkórház, Bethesda Kórház Alapítvány, Dévai Szt Ferenc Alapítvány, „Kelj fel és járj!”, III. Orsz. Evangélikus Találkozó, Magyar Baptisták Világtalálkozója 2006, Kat. Krónika főcímrajz) tervez. Műterem Gal-ja a budai várban (Várfok u. 8.) 1996: nyílt meg. - M: Szeretetközelben. Bp., 1995. - A nyolc boldogságról. Uo., 2001. - Életed üzenet. Uo., 2002. - Rejtjelek. Uo., 2003. s.k.

Simon Anna Barzímea, FMMN (Boconád, Heves vm., 1921. szept. 11.-Berck, Fro., 1964. szept. 8. vagy 1975. okt. 28.): szerzetesnő. - 1939. XII. 9: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1942. XII. 15: első, 1946. XII. 15: utolsó fog-át uo. tette. A rendház háztartásában dolg. - A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet gépi kötője és kesztyűvarrónője. r.k.

Simon Antal László (Ikrény, Győr vm., 1772. szept. 7.-Vác, 1808. aug. 30.): pap, süketnéma intézeti igazgató. - Győrben éretts., 1790. XII. 28: Trencsénben belépett a piar r-be, 1792 k. ünn. fog-at tett. 1796. IX: elhagyta a r-et. 1798. VIII. 10: pappá szent. Pályázat útján Bécsben a süketnéma okt. módszereit tanulmányozta. 1802-08: megszervezte a süketnémák hazai int-ét Vácon, az intézmény első ig-ja, korszerű módszereket alkalmazott a süketnémák nevelésében. Műve népisk-tört. jelentőségű: a világon először dolgozta ki az olvasást és írást együttesen tanító eljárást (korábban az olvasás megtanulása után kezdődött az írástanítás, igen hosszúra nyújtva ezeknek az elemi készségeknek az elsajátítását). 1808: pankotai apát. - Fm: Igaz mester, aki tanítványait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkül egyszerre írni és olvasni is megtanítja. Vác, 1807. (Buda, 1808) M.I.-88

Pallas XVIII:571. (*1770) - Szinnyei XII:1047. (*1770) - Győr vm. 1908:204. - Gyógyped. 1959:2-3. sz. (Hatos Gyula: ~) - Szatmári Antalné: Újabb adatok ~ról. Bp., 1972. - MÉL II:628. - Tanárképzés és Tud. 1992. (Erdei Iván: Az első m. nyelvű fonetika évford-jára) - Koltai 1998:343. - Gyógyped. Szle 2002:1. sz. (Gordosné Szabó Anna: A 200 é. váci alma mater első tudós ig-jára emlékezünk. ~ 1772-1808) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon Árkád Miklós, OSB (Győr, Győr vm., 1910. nov. 18.-Győr, 1976. okt. 31.): gimnáziumi tanár. - 1928. VIII. 6: lépett a r-be. 1934. VI. 24: pappá szent. Esztergomban, 1946: Bpen, 1951: Pannonhalmán, 1953: Győrben m-lat. szakos gimn. tanár. - Fm: Krisztus, a lélek élete. Lelkigyakorlatok. Írta Columba Marmion. Ford. Bp., 1939. - Krisztus a te példaképed! Sztbeszédek az ifj. számára. Uo., 1940. - Krisztus misztériumai. Lelkigyakorlatok. Írta Columba Marmion. Ford. Uo., 1941. 88

Schermann 1940:137. - Szolg. 1977. 36:103. - Diós 1999:193, 3868. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon Gábor Gyula, OH (†1949., v. 1950. aug. után): áldozópap, gyógyszerész. - 1931 u. szent. pappá, 1941: a bpi császárfürdői Szt István-kpna lelkésze, 1943: rfőn. titkár, exnovíciusok mestere, 1944-50: a bpi rház kórházig. perjele. - 1944. XII-1945. IV: a front alatt az irgalmas kórházat is lefoglalta a szovjet hadsereg. Amikor az oroszok elhagyták az épületet, az alagsori műtő megközelíthetetlen volt az oszlásnak indult emberi végtagoktól; ~ a rend tagjai közül egyedül merészkedett le, s az oszlásnak indult maradványokat kézikocsikon több nap alatt elszállította és lehetővé tette, hogy a kórház újból működhessen. 1949: az ÁVH rendszeresen fölkereste, v. behívatta éjszakára az Andrássy út 60-ba. Minden alkalommal összeverték, hogy távozásra bírják. Vsz. szökés közben elfogták. Németh László szerint egy börtön udvarán agyonverték, Dömötör Hilár szerint a határon agyonlőtték. 88

Pilinyi 1943:256. (s.v. Simon Gyula) - Tóth 1948:132. (s.v. Simon Gábor Gyula)

Simon György (Gelse, Zala vm., 1863. febr. 15.-Veszprém, 1945. júl. 20.): kanonok. - 1883: Nagykanizsán éretts., a teol-t a KPI-ben végezte, 1887. VIII. 7: Zircen pappá szent. Súron kp., 1889: ppi levtáros és iktató, egyben az egyhtört. és egyhjog h. tanára a veszprémi szem-ban. 1890: sztszéki jegyző, 1898: ppi titkár, 1898. VII. 2: teol. dr. 1907. VIII. 4: irodaig. és Hornig pp. oldalknk-ja, 1910: borchi c. apát, 1911: ált. ügyhallg. és segesdi, 1918: pápai főesp. és a veszprémi angolkisasszonyok el. és polg. isk-jának ig-ja. 1919: egyhm. főtanfelügy., 1920: somogyi, 1922: zalai, 1924: szegyh. főesp. és hantai prép., 1937: az ogy. felsőházának vál. tagja. 1938: és 1939: ppi helynök, 1939. V. 6/IX. 25: kápt. helynök, 1942: ap. főjegyző, nagyprép. és ált. ppi helynök, 1943: provikárius. - 37 gyermeket taníttatott különböző int-ekben. 8000 aranykoronás adományával lehetővé tette Pölöskefőn lelkészség szervezését. - M: Az egyh. kv-tilalom és a kv-bírálat kül. tek. XIII. Leó pp. „Officiorum ac numerum” kezdetű konst-jára. (Dri ért.) Veszprém, 1898. 88

Schem. Vesp. 1938:226; 1946:110. - Pfeiffer 1987:243. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon János, OFM (15. sz.): püspök. - Gamsnál 1433. XII. 29: vál. szereti pp., Sántánál 1434. VII. 29: pp. - Utóda Gamsnál 1497. IX. 20: Zagrodino Tamás, Sánta szerint ~ e cím utolsó birtokosa. →Bácskai Tamás T.E.

Gams 1873:365. (9.) - Sánta 1914:47. (7.)

Simon Jenő András, OFM (Kászonjakabfalva, Csík szék, 1842. szept. 12.-Fogaras, 1918. febr. 20.): tartományfőnök. - 1842. IX. 12: lépett a r-be, 1861. X. 3: pappá szent. 1876-88: és 1898-1916: Fogarason házfőn., 1880-89: definitor, 1889. VIII. 2-1898: erdélyi tartfőn. A fogarasi lelkészséget mint tartfőn. is megtartotta s 41 é. viselte. 1916 őszén a rum. betöréskor az elhurcolástól csak öreg kora és betegsége mentette meg; ennek ellenére a megszálló parancsnok kémkedés címén halálra ítélte. A megszállók kiveretése után már nem épült föl. 88

Sánta Angelusz: Szent beszéd, melyet ~ fogarasi lelkészségének 25 é. jub-a alk. 1901. XI. 18: mondott. Marosvásárhely, 1901. - György 1930:571. (991.) Arck. - Schem. Trans. OFM 1947:90.

Simon Jolán, Kármelhegyi Boldogasszonyról nev. Mária Margarita, OCD (Szekszárd, Tolna vm., 1910. okt. 31.-Jászberény, 1987. okt. 16.): apáca. - Ápolónői képesítést szerzett. 1940. VII. 3: Pécsett lépett a →Sarutlan Kármelita Nővérek r-jébe. Első fog-át 1931. I. 2: Bpen az Isteni Megváltó Leányainál, örök fog-át 1942. VII. 16: Pécsett tette. Betegápoló nővér volt. - A szétszóratás után a szekszárdi kórházban, 1964-től Bpen dolg. 1984: a jászberényi szoc. otthonba költözött. r.k.

Simon Lajos (Cserépváralja, Borsod vm., 1876. márc. 13.-Budafok, 1942. ápr. 17.): polgári iskolai igazgató. - Az algimn-ot Rimaszombatban, a tanítóképzőt 1895: Egerben, a polg. isk. tanárképzőt 1900: Bpen végezte. M-tört-földr. tanári okl-et szerzett. - 1895-98: a keresztespüspöki r.k. népisk. tanítója, 1900: Bpen el. isk. tanító, 1912: polg. isk. tanár, 1926-37: nyugdíjazásáig a VII. ker. Kazinczy u. polg. isk. h. ig-ja, majd ig-ja. - 1902-04: a Tanítók Otthona nőnev. szako-ának titkára, 1905-11: a Bpi Tanítóegyes. főtitkára, a Mo. Tanítóegyes-ek Orsz. Szöv-ének 1909-28: főtitkára, majd tb. elnöke. A M. Irod. Társaságok Szöv-e megalapítója és üv. elnöke, a Bpi Polg. Isk. Tanári Kör Sajtó- és Irod. Biz. elnöke. 1922: megalapította az Orsz. Gárdonyi Géza Társ-ot, melynek haláláig elnöke. 1932: a Nemz. Kultúregyes. tb. társelnöke. Állhatatosságának köszönhető a Gárdonyi-szobor fölállítása, melynek alapjára 30 ezer P-t gyűjtött. A főv. tanácstól Gárdonyi irod. díjat kapott. - M: Örök vágyak. Versek. Bp., 1901. - Mo. Néptanítók Egyetemes Gyűlése naplója. 7-8. köt. Szerk. Bp., 1912, 23. - Emlékirat az „Orsz. tanítói nyugdíjtörvény” revíziója érdekében. Szerk. Uo., 1913. - M. olvasókv. az el. népisk. 4. o. számára. Berkényi Károllyal és Köveskúti Jenővel. Uo., 1926. (Kalász-iskolakv-ek) - Az Orsz. Gárdonyi Géza Társ. évkv-e. 1-4. köt. Szerk. 1926: és 1929: Móra Lászlóval, 1940: és 1941: Siklaki Istvánnal. Uo., 1926-41. - Cserépvári történetek. Uo., 1927. - Delelőn. Versek. Uo., 1928. - Két kis piros csizma és egyéb elb-ek. Uo., 1930. - A 3. egyetemes tanügyi kongressz. naplója 1928. 1-2. köt. Szerk. Papp Gyulával. Uo., 1930-31. - Az egri remete. Tanulm. Gárdonyi Géza halálának 10. évford-ja alk. Szerk. Uo., 1932. - Az egri halhatatlan. Tanulm. Gárdonyiról. Szerk. Uo., 1932. - 20 esztendő az Orsz. Gárdonyi Társ. életéből. Elb-ek, cikkek. Uo., 1942. - Szerk. 1909. IX-1910. I: a M. Népisk., 1912. V. 2-1915. II. 8: a Tanító c. lapot, 1916. I-1931. I. a Tanítók Szövetsége fel. szerk-je. ~ alapította 1924: a M. Család, 1927: a Meseország c. lapot, Baloghné Hajós Teréziával a Diák Naptárt. - Álneve és betűjegyei: Cserépvári Lajos (tanügyi lapokban); Lucsi (uo.); Sn (uo.). 88

Az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. tagjainak életrajza és irod. működése. Bp., 1929:270. - M. társad. lex. 1930:507. - Deák 1942:416. - Gulyás 1956:626. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon László (Csernovic, Bukovina, 1905. aug. 27.-Bp., 1957. nov. 28.): kollégiumi igazgató. - 1934. VII. 15: pappá szent., Dorogon 1935: Bpen kp., 1936: a budai Szt Imre Koll. tanulm. felügy-je, ahonnan 1944. XII. 20: →Tiefenthaler József ig-val együtt elvitték a ném-ek. A Várban székelő Belügymin. pincéjéből 1945. II. 13: szabadult. 1946-47: a budai Szt Imre Koll. ig-ja, 1948: a bpi érs. helynökség titkára. 88

Schem. Strig. 1945:361; 1947:262. - Tiefenthaler 1945. - Ispánki 1987:13. - Hetényi Varga I:222. Arck. (itt dr.) - Diós 1999:193. (3888.)

Simon Margit Germána, KN (Tarotfa, Vas vm., 1914. aug. 2.-Verőcemaros, 1987. júl. 3.): szerzetesnő. - 1930. VI. 28: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1935. I. 6: tette. Pécsett betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől Balatonföldváron betegápoló. Utolsó éveiben a verőcemarosi szoc. otthonban élt. r.k.

Simon Margit Mechtild, ZND (Sárfimizdó, Vas vm., 1913. jún. 30.-Pér, 1989. okt. 3.): apáca. - 1934: Zalegerszegen tanítónőképzőt végzett. 1936. VII. 2: uo. lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1938. IX. 1: tette első, 1941. X. 12: örök fog-át. 1934: el. isk. tanítónő, 1939-42: Bpen tanulm. szabadságon. Zalaegerszegen 1942: főisk. hallgatóként tanított, 1945: Szegeden tanári vizsgát tett, majd Zalaegerszegen m-tört-kézimunka szakos polg. isk. tanár. - A szétszóratáskor 1950. VI-XII: Zalaegerszegen az ÁVO börtönében volt. 1951: Győrött az É-Dunántúli Áramszolgáltató Váll-nál betanított munkás, 1953. IX. 1-: haláláig Péren ált. isk. m-tört. szaktanár. r.k.

Simon Máté, OSPPE (Bodonhely, Sopron vm., 1743.-Pécs, 1818. aug. 20.): plébános. - 1763. X. 24: tette fogadalmát. 1767. IV. 8: pappá szent. 1768. VIII. 19: teol. dr. 1772: Diósgyőrött kp., 1774: Tüskeváron lelkész, 1779: Székesfehérváron hitszónok, 1780: Pécsett hittanár. A rend eltörlése után pécsi egyhm-s pap. 1788: Kárász plnosa. 1796: Pécsett a szem. tanára, majd egyhm. kvtáros. - Fm: Úrnapi prédikáció 1772: Diósgyőrött. Pécs, 1794. - A káromkodásról tíz prédikációk. Pest, 1795. - Különös tárgyakról való prédikációk. Vác, 1800. - Boldogasszonyról XXXX prédikációk. Uo., 1801. - Az Úr Krisztusról egynehány prédikációk. Uo., 1802. - Böjti prédikációk V esztendőkre. Uo., 1804. - Tóbiás élete. Pest, 1814. 88

M. Sion 1892:629. - Szinnyei XII:1059.

Simon Metilla, SZINT (†Jászberény, 1982. márc. 28.): szerzetesnő, tanítónőképzői és polgári iskolai tanár. - 1925-: tanított, 1933-: Székesfehérvárt. - Cikke: székesfehérvári Ferenc József Nevelőint. tanítőképző ért. (1937: A vallásos meggyőződés erősítése a lélektan, neveléstan és nevelési történelem keretében) 88

Polg. isk. tanárok évkv-e 1942/43. 1943:395. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon Péter Jukundián, OFM (Csíkszentkirály, Csík szék, 1813. ápr. 29.-Nagyszeben, 1894. ápr. 22.): tartományfőnök, →népénekgyűjtő. - 1830. X. 14: lépett a stefanita rtart-ba. 1837. VIII. 7: pappá szent. Tanár a r. iskoláiban. 1850-53: Szászvároson, 1857: Brassóban házfőn. 1858-83: Csíksomlyón működött: megnyitotta meg a kántortanító-képzőt, melynek tanára és ig-ja. 1865-73: házfőn. 1865: tartfőn., 1877-80: visitator generalis, 1883-89: custos. - Kz-os népénekgyűjt-t hagyott hátra, énekszövegeket írt, dallamokat szerzett (→Erdélyegyházmegyei énekeskönyv, 1921). ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 9, 18, 21, 118. énekét. - Álnevei: Fenyőszegi Pikó; Kincseszegi Vidor (az erdélyi lapokban). P.G.

György 1930:569. (Arck.)

Simon Sándor (*Kolozsvár, Kolozs vm., 1890. dec. 24.): tanító. - Kolozsvárt tanult, 1904-12: a kolozsvári Kerszoc. Egyes. munk., 1909: jegyzője, főjegyzője, titkára, főtitkára. 1912: Bihar vm-ben, 1914: Magyarszováton (Kolozs vm.) áll. tanító. 1915-18: katona, főhadnagyként szerelt le. 1919-: Kisbácson tanító. - Cikkei: Bethlen és Vidéke, Igaz Szó (-1912), gyulafehérvári Közművelődés (1916), bpi A Szív (1917), Erdélyi Tudósító (1922), Kath. Világ (1923), kolozsvári M. Nép (1925, 35), kolozsvári Új Cimbora (1935, 37-39), kassai Új Élet (1937-38), Tulipántos Láda (1937-38). - M: Gazd. ismeretek. A m. tannyelvű el. isk. V. o. sz. Kolozsvár, 1931. (Tud-ok kv-e a m. nyelvű el. iskolák V. o. sz. 8.) - Karácsonyi örömök. + Kirjákné Kovács Emma: A jószívű Mikulás. Uo., 1937. (Az Új Cimbora kis színháza. I. füz.) - Kolozsvárt 1929. XI. 1-1930. I: az Angyalkert és 1930. I. 15-VI. 15: folytatása, az Erdélyi Kis Pajtás havi gyermeklap fel. szerk-je; 1935:33. sz.-1938:27. sz.: az Új Cimbora főmunk.; szerk. a Tavaszi Sugár folyóiratot. 88

Monoki 1941:5, 178. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon Sándor, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Kiskundorozsma, Csongrád vm., 1911. okt. 23.-Bp., 1976. máj. 26.): gimnáziumi tanár. - A kecskeméti piar. gimn-ban éretts. 1928. VIII. 27: lépett a r-be. 1938. VI. 12: pappá szent. A váci, majd 1943: a bpi gimn-ban lat-gör. szakos tanár. 1948: a Kalazantinum fil- és patrológiatanára. - M: Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. Bp., 1938. (Palaestra Calasanctiana 22.; M-gör. tanulm-ok 5.) - Horatius és a Fabula Aesopea. Uo., 1939. - Hamubasült pogácsa. (Búcsúszavak görögös abiturienseimhez) Vác, 1941. - Aranyszájú Szt János homiliái a Genezishez. Ford. Bp., 1944. (Az egyházatyák sztbeszédeiből 3.) 88

Schem. Piar. 1943/44:64. - Szolg. 1977. 33:98. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Simon Terézia Alexandra, DNAK (Szombathely, Vas vm., 1896. aug. 4.-Nógrádverőce, 1985. febr. 23.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1914. VI. 29: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1915. VI. 29: első, 1918. VI. 29: örök fog-át uo. tette. Tanárképzőt végzett. A tanítóképzőben, majd Vasváron tanított. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után kézimunkával és óraadással kereste kenyerét, majd Szombathelyen a Kálvárián sekrestyés. 1968: a verőcei szoc. otthonba költözött. r.k.

Simon Vince János, OPraem (Keszthely, Zala vm., 1813. júl. 14.-Csorna, 1884. ápr. 15.): prépost. - Veszprémben és Szombathelyen tanult, ahol 1832. IX. 25: belépett a csornai prem. r-be. A teol-t Győrött végezte, 1836. VIII. 15: pappá szent. A r. keszthelyi, majd szombathelyi gimn-ában tanított. A mezőgazd. fejlesztése szívügye lévén, 2 választási időszakban is a Vas vm. Gazd. Egylet titkára. 1848: szombathelyi tanárként a vasi nemzetőrök tábori papja, Világos után ismét a m. nyelv és irod. tanára. 1856: a csornai prépság jószágkormányzója, 1860. X. 13: csornai prép. Gyümölcsöst, faisk-t alapított, a Rábaközben szőlőt telepített. A szentgotthárdi apátságtól átvette a szombathelyi gimn. 7. és 8. o-a ellátásának kötelezettségét. Az OMGE alapító tagja; a Győrvidéki Gazd. Egylet aleln., majd eln., a rábaközi vasútépítés egyik szorgalmazója. Helyreállíttatta a csornai tp-ot. - M: Őszinte tanácsok a szőlőmívelést tárgyazólag. Pest, 1865. - Kisebb kereszt. Vallástan értelmes mondatok- és bibliai szónoklásokban s énekversekben. 2. kiad. Pozsony, 1868. T.E.

Pallas XVIII:571. - Szinnyei XII:1065.


Simon Anna M. Metilla SZINT (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1895. máj. 27.–Jászberény, 1982. márc. 28.): szerzetesnő. – S. Margit húga. A szatmárnémeti tanítóképző után tanárképző főisk-t végzett. 1912. VIII. 30: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1917. VII. 19: uitt tette. Székesfehérváron, majd Miskolcon a tanítóképző int. tanára. – 1950 u. a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Simon Erzsébet Melánia SZLT (Sümegcsehi, Zala vm., 1912. máj. 6.–Somlóvásárhely, 1993. dec. 28.): szerzetesnő. – Óvónőképzőt végzett. 1931. VI. 29: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1936. VI. 29: tette. Szentendrén óvónő. –1950 u. 1956-ig óvónéként dolg. tovább, 1956: egyhközségi szolgálatba lépett. Devcserben betegeskedett. r.k.

Simon Imre (Aldebrő, Heves vm., 1913. júl. 3.–Nyékládháza, 1973. máj. 9.): plébános. – 1937. VI. 20: pappá szent. Tiszaörsön, 1938: Sajónémetiben, 1939: Ózd II-Bolyokon, 1940: Parád-Üveggyárban, 1941: Rakamazon kp., Kállósemlyénben, 1942: Ormosbányán, 1956: Tiszaszentimrén, 1960: Nyékládházán plnos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1940:50. Ottó; 1943:35. A visszajáró kp., 108. Egyházközségi tudósító) 88

Pilinyi 1943:176. – Schem. Agriens. 1945:231. (*júl. 31.), 1963:63. (*júl. 3.) – Tóth 1947:36. – Puskás 1979:177.– Diós 1999:193. (3879.)

Simon Margit M. Renilda (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1882. aug. 31.–Jászberény, 1966. okt. 29.): szerzetesnő. – S. Anna nővére. Szatmárnémetiben tanítóképző után tanárképző főisk-t végzett. 1899. VIII. 29: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1903. VIII. 8: uitt tette.Jászberényben polg. isk. tanár, majd Kapuváron házfőnöknő. – 1950 u. a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Simon Mária Anna SZLT (Sümegcsehi, Zala vm., 1899. okt. 21.–Győrság, 1982. márc. 27.): szerzetesnő. – A pápai a Ranolder Int. tanítóképzőjében végzett. 1921. VII., 19: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1926. VII. 19: uitt tette. 1942-48: Szentendrén tanított. –1950 u. a győrsági pléb-n szolgált. r.k.