🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Toronto
következő 🡲

Toronto, Kanada: 1. érseki székhely. Az 1841: alapított ppség 1870. III. 18: érsség lett. Suffr-ai: Hamilton, London, St. Catharines, Thunder Bay. – 13.000 km²-en 2007: 5.451.711 l, 1.853.582 h, 260 pb, 377 ep, 457 szp, 109 ád, 547 sz, 677 szn, 584 ni, 31 ki-e volt. – 2. ukrán püspöki székhely. Az 1951: alapított ap. exarchátus 1956. XI. 3: ppség lett. Winnipeg suffr-a. – 2007: 10.866 h, 65 pb, 116 ep, 15 szp,  18 ád, 16 sz, 37 szn, 7 ni-e volt. – 3. Árpádházi Szt Erzsébet egyházközség. 1926: gr. →Apponyi Albert ~ba látogatott és előadást tartott Trianonról a Convention Hallban. Ez évben Leskó István, fogorvos, másodgenerációs magyar Saskatchewanból, megalapította a Katolikus Kört. 1928: az érs. engedélyezte az egyhközs-et. A magyarok házat béreltek és ott gyűléseztek, egyelőre pap nélkül. Forgách Lászlót 1931: sztelték pappá, a következő években ő látogatta időnkint a m-okat. Állandó lelkészt az egyhközs. 1939: kapott az ang. nyelvű Leo Austin személyében, aki egy szükségkápolnában tartotta a vasárnapi szentmiséket és lelkesen gondozta a m-okat, noha nem beszélte a m. nyelvet. Közben megalakult a Nőszövetség. Schwarz Mária SZT és Horváth Miklós OFMConv montreali m. plnos ösztönzésére a m-ok gyűjtést rendeztek tp-vételre, amit az érs. 50 %-ban támogatott. 1944 elején meg tudtak venni egy anglikán tp-ot 20.000 dollárért. Sietve rendbehozták, átalakították és az érs. III. 19: fölszentelte. 1947: az ottawai Mária Kongresszus alkalmával Mindszenty József bíb. is felkereste a pléb-t. – 1949–: a jezsuiták vezették a pléb-t. Az első plnos Békési István, segítői →Cser László és Fodor (Jaschkó) Pál. A hívek száma egyre nőtt, az egyes-ek szaporodtak, ezért 1950: Bóday Jenő, Virágh Andor és Tanyi István is segítettek. 1951–52: Békési István az USA-ba és Kanadába missziós körútra ment, ezalatt Szeder Mihály helyettesítette, mellette Simor György és Horányi Lajos voltak a kp-ok. Az atyák megvették a tp. melletti házat plébháznak, mert eddig a Szem-ban laktak. 1952–54: Békési a plnos. Vasárnaponként 4 szentmisét mondtak, és járták a környéket is. 1954: Simor György a plnos, Békési István misszion. lett. Ezekben az években megalakult a Nőszöv. és a Fiatal Házasok Csoportja. Télen a m. tp-ban őrizték a →kanadai vértanúk ereklyéit, minden csütörtökön külön ájtatosságot rendeztek. A tp. új orgonát és színes üvegablakokat kapott. A hívek gyűjtést rendeztek a mo-i árvízkárosultak számára. Megalakult a Hitelszövetkezet, a Magyar Isk. és annak nyári tábora is virágzásnak indult. Az 1956-os forr. számos új taggal bővítette az egyhközs-et, amely sok segítséget nyújott a menekülteknek. – 1958: Horányi Lajos lett a plnos. A jezsuita szem-ban tanuló m. teológusok is sokat segítettek a pléb. munkájában, különösen Ádám János, aki sok időt szentelt a cserkészek lelki gondozására. A kántori teendőket Hamvas József látta el. 1957: Zadubán György vezetésével, aki 2003-ig a tp. énekkarát is vezette és orgonista is volt, kifejlődött a Kodály Férfikórus, majd a Kodály Ének- és Zenekar. 1961: a pléb. mellett megvettek egy másik házat is, és kialakították a Szt Ignác kultúrtermet. 1962: Oronóban egy nagy kiterjedésű telket vettek erdőrésszel és tóval, amit Loyola Park néven a cserkészek, a m. isk. tanulói és ministránsok használtak táborozásra. – 1964: Horányi Lajost Vancouverbe helyezte a provinciális. ~ban →Bieleck József SJ lett a plébános (1964–71), kp-jai Máté József SJ (1959–66, 1973) és Chilia Rajmond SJ. A Kanadában tartózkodó magyar jezsuitáknak Király István SJ lett az elöljárója, akit Belgiumból rendelt ide a provinciális. Bieleck József plébánossága alatt megerősödött a Szt Név Társulat, v. új nevén a Kat. Férfiak Társulata (KFT). 1969: egy új pléb-t is építettek. 1970: új papok jöttek kisegíteni: →Jaschkó Balázs SJ, aki New Jersey-ben volt középisk. fr. tanár, Molnár Miklós SJ Hollandiából és Eördögh András SJ. 1971: meghalt →Radányi Rókus SJ, aki eddig a Szív újságot szerkesztette New Yorkban, és helyébe Bieleck Józsefet tette meg a provinciális szerkesztőnek. ~ban 1971–77: Király István vette át a plnosi hivatalt is. 1973: Mindszenty bíb. látogatta meg ~t, misézett a szegyh-ban háromezer lelkes m. hívőnek és a pléb-ra is ellátogatott. Ekkor ünnepelte a magyarság az ezeréves magyar kerséget is. Ebben az évben Póta László SJ, aki mindeddig a ministránsok és a M. Isk. vezetője volt, Courtlandra került. Feigl Rudolf SJ jött helyébe, és nagy lelkesedéssel látott a fiatalokkal való foglalkozáshoz a Ministráns Klub és az Ifjúsági Klub keretein belül. A cserkészeknek hosszú éveken át Jámbor Lajos volt a parancsnoka. 1975: a jubileumi cserkésztáborban kb. ezer cserkész jelent meg a világ minden tájáról. 1977: meghalt Király István, 1978: Horányi Lajos, aki éveken át agyvérzés következtében megbénultan élt. – 1977: Jaschkó Balázst nevezték ki plnosnak. 1978: a m. jezsuiták noviciátust nyitottak ~ban, ahol →Nemesszeghy Ervin SJ, mindeddig a fil. professzora az angliai Heythrop College-ban, lett a noviciusmester, a házgondnok Póta László SJ. Jaschkó Balázs nagy erővel, fáradhatatlan munkabírással látott neki a pléb. munkának. 1980: ismét jubileumi cserkésztábort rendeztek a Loyola Parkban, kb. 900 cserkész részvételével. Az újonnan érkező menekült m-ok megsegítésére megalakult a Karitász Biz. A plnost az Egyhközs. Tanács segítette munkájában, elnökei: Birinyi György, Forbáth Péter, Bolla Imre, Zydron Margit, Inokai Péter, Csermely IIdikó, Háry Istvánt. A Pasztorális Biz. elnöke Buday Ferenc, az Épületügyi Biz-é Birinyi György, a Vigalmi Biz-é Bodnár Mary és Horváth Franciska, a Karitász Biz-é Wenisch Gabriella és Gerencsér Katalin SJC, majd Wolfahrt Panni. A Tájékoztató Biz. időszakonként kiadta a Mozaik c. értesítőt, ami a Heti Tudósítón kívüli eseményekről számolt be. A Pénzügyi Tanács elnöke Vlossák Rudolf, a Katolikus Férfiak Társulatáé Vlossák Rudolf, Göcsei Mihály, Dala Imre, Bíró Béla, Háry István. A Nőszöv. elnöknője Koczka kissasszony, aki nővérek segítségével szervezte meg a csigakészítést, a „rummage-sale”-t, a karácsonyi bazárt és évenként 2x (Szt Erzsébetkor és a tp-szentelési évfordulón) vacsorát, valamint a szilveszteri, farsangi, tavaszi, szüreti, disznótoros vacsorákat. A Nőszöv. elnöknői: Buday Emma, Bukovecz Mária, Peterdy Mária, Simonka Mária, Illés Anna. A Katalin Csoportot évenként Katalin Bált szervezett. Ezeknek a rendezvényeknek a bevételéből tudták hathatósan segíteni a pléb. munkáját. A Házasok Klubja főként a Birinyi, Wappel és Palatics családok támogatásával már 1948: megalakult Austin atya kezdeményezésére, aki annyira megszerette a m. egyhközs-et, hogy azt kérte, hogy a tp-ukban ravatalozzák fel. Az Oltáregylet tagjai gondoskodtak a tp. felszerelésének rendben tartásáról, a Rózsafüzér Társulat rendszeresen imádkozott az Egyh-ért. A Nők Mária Kongr-ja 1964: alakult és havonta tartotta gyűléseit, prefektái: Padányi Karola, Haraszty Márta, Skerlán Eszter. A Karizmatikus Imacsoport 1973–81: működött, míg a Cursillót Bóday atya vezette be, kb. ötven taggal, és ez is friss lelkesedést, megújulást jelentett az egyhközs-nek. Az Aranykorúak Egyes-e is megalakult, hogy legyen alkalmuk az időseknek egymással találkozni. Ezek az egyes-ek sokszor rendeztek vásárt lángos, bécsi szelet, sütemények árusítására, amiből aztán sikerült fenntartani magukat. – A Szt Erzsébet M. Isk. együttműködik a többi ~i m. isk-kkal a ~i M. Iskolaszék keretén belül. A szombati isk. foglalkozás a gyerekek számára már 1930: elkezdődött Columba, Sylvia és Xavéria nővérek vezetésével, majd a 60-as években Póta testvér szervezte őket. Az óvódát Kristóf Jutka vezette, az isk-ban önkéntes tanítók oktatták a gyerekeket magyarságismeretre és m. nyelvre. 1986–: Zadubán György lett az isk. ig-ja. Minden évben isk-tábort is rendeztek. Két cserkészcsapata is van az egyhközs-nek: a 20. sz. Árpád Vezér fiúknak, melynek Jámbor Lajos volt a szervezője és lelke, és a 42. sz. Szt Kinga a leányoknak, akiket Göcsei Rita tartott össze. Egy fenntartó testület anyagilag is támogatja a csapatokat. Fr. Feiglnek sikerült a Ministráns Klubot megszervezni (9–18 é. korosztály), akik biztosítják a liturgia szépségét jelenlétükkel. Fő ministráns és szervező közöttük Bessenyei István. Az Ifjúsági Klubot is Fr. Feigl szervezte meg azok számára, akik már kinőttek a ministráns korból. A fiatalság számára létezik még a Pax Romana Mozgalom, amit először 1986: Sajgó Szabolcs SJ, majd →Kiss Ulrich SJ indított be. Vezetőjük jelenleg Szilvássy Gábor és Gáspár Gyula. A Karitász Csop. folytatja a papok és Sr. Columba által végzett szeretetszolgálatot, főképpen a Népleányok (Wenisch Gabriella és Gerencsér Katalin) segítségével. Szegváry Magda és Zydron Margit itt is rengeteget dolgoznak a hazafelé irányuló segélyek adrninisztrálásában. – Zadubán György nemcsak a tp. éneklést vezette, hanem komoly Kodály Kórust is szervezett, akik gregorián és polifón koncertekkel is emelik az egyházi zene művészi színvonalát. 1960–85: létezett egy Kodály Együttes is, amikor a férfikórus vegyeskórussá fejlődött, volt zenekar és táncegyüttes is, amely képes volt előadni művészi szinten az Áll. Népi Együttes műsorszámait. Horváth Tibor SJ teol. tanár elindította az 1970-es években az URAM nevű angol folyóiratot, amely arra hivatott, hogy összegyűjtse egy esetleg kiadandó lex. számára a cikkeket az „Ultimate Reality and Meaning”-ről, vagyis az Isten-fogalomról. Ugyanő elindította 1992: a →Magyar Egyháztörténeti Munkaközösséget a hazai és külf. m. egyházi élet történetének megírására. Ebben a munkában nagy segítségére volt ismét Szegváry Magda. A m-ok anyagi gondjainak megsegítésére már 1958: megalakult a pléb. keretén belül a Szt Erzsébet Hitelszövetk. (Credit Union), amely kölcsönökkel tudta segíteni a híveket. – 1984: ~ban járt II. János Pál p., akinek fogadásán sok m. vett részt. Még ebben az évben az egyhközs. elhatározta, hogy új tp-ot épít, mert a régi kicsi lett és olyan belvárosi helyen volt, ahol a kínaiak tömeges letelepedése miatt lehetetlenné vált a parkolás. Papp Zsuzsa vezetésével különösen a fiatalok vettek részt abban a meggyőző vitában, amellyel az egyhm. hatóságokat (főleg Wall pp. urat), sikerült rávenni, hogy egy megfelelő helyet találjanak az új tp. számára, melyet autóval és egyéb közlekedési eszközökkel könnyen el lehet érni. Így sikerült megvenni a Shephard Avenue-n a jelenlegi telket és ráépíteni azt a vöröstéglás, egyszerű, de nagyon célszerű tp-ot, mely kb. hatszáz személyt képes befogadni. A tp-nak nagyszerű az akusztikája, és 14 színes ablaküveg, a szentek képei díszítik belülről, amelyek Szentgyörgyvölgyi Antónia és Palládia kalocsai iskolanővérek és festőművészek alkotásai. A tp. körül kb. 120 autó számára van parkolóhely, alatta pedig egy 500 személyes hall, kitűnően felszerelt konyhával az ebédek rendezésére. Az új tp-ot 1985: szentelte föl Carter bíb., ~i érs., Irányi László pp. segédletével. – A pléb. munkáját kezdettől fogva nagyban segítette a →Szociális Testvérek Társasága, akik közül Schwarz Mária testvér volt az indulás egyik fő mozgatója, majd Sr. Kiss Columba, aki hosszú éveken át vezette a pléb. irodáját és mindenkit ismert a magyarok között. A testvérek Hamiltonban fenntartottak egy lelkigyakorlatos házat is, ahol évenként végezték a hívek lelkigyakorlatukat. A Jézus Szíve Népleányok sokat segítettek a Karitásszal, valamint az ifjúsággal és cserkészekkel kapcsolatban, különösen: Bányai Ilona, Dobos Etelka, Újváry Júlia és Wenisch Gabriella testvérek. A Kalocsai Iskolanővérek vezették egy időben a Mária Kongr-t, majd Antónia és Palládia nővérek készítették a művészi üvegablakokat a tp. számára. – A kedvező kanadai pol. feltételek, a multikulturális pol. és az egyh. hatóságok jóakarata miatt ~ban jött létre külf-ön az utóbbi 50 évben a legnagyobb és legvirágzóbb kat. magyar egyhközs. Ez nagyrészben annak is köszönhető, hogy 1950 óta a m. jezsuiták vállalták a pléb. vezetését, és több atya és testvér segítségével folytonosságot tudtak biztosítani a lelkipásztori munkának. Természetesen mindez nem lett volna lehetséges mások, szerznővérek és áldozatos világiak közreműködése nélkül. – 1950–90: ~ben volt a külf. jezsuiták noviciátusa. – Plébánosai: 1931: Forgách László, 1935: Szőllőssy Vilmos,  1938: John V. Harris, 1939: Leo J. Austin, 1949: Békési István, 1951: Szeder Mihály, 1952: Tanyi István, 1952: Békési István, 1953: Simor György, 1958: Horányi Lajos, 1964: Bieleck József, 1971: Király István, 1977: Jaschkó Balázs, 2000: Cabafi Csaba. – Kat. sajtója: 1943–50: Szt Erzsébet Egyhközs. Tudósító, 1949–: Hírnök, 1952–53: M. Mécses, 1952–53(?): Napsugár, 1959–63: Légy Résen. **–Mi.A.

1–2. AP 2007:757. – 3. Török 1978:363. – EH 1992:546. – Kostya Sándor: A Szt Erzsébet egyhközs. és plébtp. tört. Toronto, 1994. – EH 1992:647. – Miklósházy 2005:101.